'Άδειασμα' ΑΔΜΗΕ σε Κορωνιωτάκη: Είχαμε άγνοια για την αναπροσαρμογή των μισθών

'Άδειασμα' ΑΔΜΗΕ σε Κορωνιωτάκη: Είχαμε άγνοια για την αναπροσαρμογή των μισθών

Ποιοι αναλαμβάνουν μετά την παραίτηση των Κορωνιωτάκη και Μπλάνα. Στη δημοσιότητα η επιστολή παραίτησης του πρώην προέδρου

Έληξε απόψε η εκκρεμότητα της αντικατάστασης της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ, καθώς, ύστερα από παρέμβαση του βασικού μετόχου (ΔΕΗ), πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση των κ.κ. Κορωνιωτάκη και Μπλάνα από τις θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα:

Σε συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου του ΑΔΜΗΕ, μετά την υποβολή των παραιτήσεων του Προέδρου του ΑΔΜΗΕ κ. Εμμανουήλ. Κορωνιωτάκη και του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ κ. Ιωάννη Μπλάνα και σύμφωνα με τα άρ.105 του ν. 4001/2011, και 12 του Καταστατικού του ΑΔΜΗΕ καθώς και του άρ.2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου, διορίζονται ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΔΜΗΕ, εις αναπλήρωση των παραιτηθέντων, οι Ιωάννης Καμπούρης του Θεοχάρη και Βάσιου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, για 3ετή θητεία, αρχόμενη από σήμερα.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, διευκρινίζεται ότι, προσδιορίζεται και εγκρίνεται ως αμοιβή των ανωτέρω παραιτηθέντων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο από 01.01.2016 έως 31.12.2016, και για κάθε ένα εξ αυτών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις του Καταστατικού, ιδίως δε των άρ. 12 και 21 αυτού και του άρ.105 του ν. 4001/2011 (και το αντίστοιχο άρ.19 της οδηγίας. 2009/72) και του άρ.28 του ν. 4354/2015, στο ποσό €57.000, πλέον αποζημιώσεων για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ανέρχονται σε ποσό €12.000 και €12.000 αντίστοιχα, που αντιστοιχεί σε €400 ανά συμμετοχή συνεδρίασης.

Τα ίδια ως άνω ποσά, €57.000 και €400 ανά συμμετοχή συνεδρίασης, προεγκρίνονται για την περίοδο από 01.01.2017 έως 31.12.2017 για ένα έκαστο εκ των Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ, οι οποίοι θα προκύψουν από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η επιστολή παραίτησης του Μανώλη Κορωνιωτάκη στο Εποπτικό Συμβούλιο

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Εποπτικού Συμβουλίου,

Με την παρούσα επιστολή μου, θα ήθελα να γνωρίσω στο Εποπτικό Συμβούλιο ότι για λόγους ευθιξίας, νιώθοντας αγανάκτηση και αηδία γι ότι συμβαίνει αυτή την περίοδο τόσο από τα ΜΜΕ όσο και από την αντιμετώπισή μου από το Συμβούλιο σας, επιθυμώ να υποβάλω την παραίτησή μου από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Συγκεκριμένα, οδηγούμαι στη συγκεκριμένη ενέργεια, λόγω της αβάσιμης και άδικης διαπόμπευσής μου από τον Ελληνικό τύπο, για τη νόμιμη εφαρμογή του όρου 5.β της σύμβασής μου σχετικά με τις αποδοχές μου, ο οποίος όρος έχει εγκριθεί τόσο από το Εποπτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 34/24-07-2015 απόφασή του, όσο και από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ήδη από το Μάϊο του 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011.

Η εν λόγω σύμβασή μου, προέβλεπε την αυτόματη αναπροσαρμογή της αμοιβής μου μετά την κατάργηση του ανώτατου ορίου αποδοχών των δημοσίων επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3429/2005, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 4354/2015, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την 01-01-2016. Ως εκ τούτου, η ληφθείσα από εμένα αμοιβή καταβλήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. νομίμως και αποκλειστικά κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας και του ως άνω όρου περί αυτόματης αναπροσαρμογής.

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στην από 02-06-2016 συνεδρίασή της και στην συνέχεια, το Εποπτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 43/29-09-2016, είχαν λάβει γνώση και προεγκρίνει αντίστοιχα την συμφωνηθείσα, από τη σύμβαση, αμοιβή μου λαμβάνοντας υπόψη ρητώς και την αναπροσαρμογή της με βάση την κείμενη νομοθεσία για την εταιρική χρήση 01-01-2016 μέχρι 31-12-2016.

Παρ’ όλα αυτά ενώ γνωρίζετε όλα τα παραπάνω, δεν κάνατε οποιαδήποτε δημόσια αναφορά για να αποκαταστήσετε την τιμή και την αξιοπρέπειά μου. Γνωρίζετε καλά ότι στα 30 συναπτά έτη που υπηρετώ την εταιρεία από οποιαδήποτε θέση ευθύνης, ενεργούσα πάντα με γνώμονα το συμφέρον της εταιρείας και όχι οποιοδήποτε οικονομικό μου όφελος.

Για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και μέχρι την έγκριση του πρόωρου τερματισμού της απασχόλησής μου και του διορισμού του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κατ’ άρθρο 105 του Ν. 4001/2011, αναμένω σχετικές οδηγίες.

Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου.

Άδειασμα από τα μέλη του ΔΣ του Εποπτικού Συμβουλίου του ΑΔΜΗΕ

Διευκρινίσεις για την υπόθεση των αμοιβών της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ δίνουν με δήλωσή τους τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου του ΑΔΜΗΕ που προέρχονται από τη ΔΕΗ.

Αναλυτικά σχετικά με το θέμα των αμοιβών του προέδρου του ΑΔΜΗΕ Εμμανουήλ Κορωνιωτάκη και του διευθύνοντος συμβούλου του ΑΔΜΗΕ Ιωάννη Μπλάνα αναφέρουν τα εξής:

- Ουδέποτε εγκρίθηκε ο προσδιορισμός του ύψους των αμοιβών του προέδρου του ΑΔΜΗΕ κ. Εμμ. Κορωνιωτάκη και του διευθύνοντος συμβούλου του ΑΔΜΗΕ κ.Ι. Μπλάνα στα ποσά που δημοσιεύτηκαν στον τύπο και όπως πληροφορηθήκαμε εισέπραξαν.

- Ουδέποτε περιήλθε σε γνώση μας, αλλά ούτε και σε γνώση του εποπτικού συμβουλίου, πριν την εκταμίευση των ποσών αυτών, ότι οι καταβληθείσες αμοιβές αναπροσαρμόστηκαν και δη αναδρομικά στο ύψος των ποσών που είδε το φως της δημοσιότητας.

- Είναι προφανές ότι ποτέ δεν ήταν στη βούληση του νομοθέτη, μετά το 2010, ο καθορισμός των αμοιβών προέδρων και διευθυνόντων συμβούλων δημοσίων επιχειρήσεων σε αυτά τα ύψη.

- Η υπ'αρ. 43/29.7.2016 απόφαση του εποπτικού συμβουλίου, που μεταξύ άλλων προενέκρινε τις αμοιβές των ανωτέρω προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου για την περίοδο από 1.1 έως 31.12.2016, έλαβε υπόψη τα μέχρι τότε εισπραχθέντα ποσά, και υπέκειτο σε περαιτέρω ακριβή προσδιορισμό κατά το άρ.21 του καταστατικού που προβλέπει προσδιορισμένη κατά ποσό και ανά σύμβουλο του ΔΣ αμοιβή ή/και αποζημίωση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Υπουργείο Περιβάλλοντος: Κορωνιωτάκης και Μπλάνας θα αντικατασταθούν

Υπόθεση ΑΔΜΗΕ: Όταν κάνεις αύξηση στον εαυτό σου, σου φταίνε οι δημοσιογράφοι

Από τα σπλάχνα του ΑΔΜΗΕ στους χρυσούς μισθούς και στα αναδρομικά

ΑΔΜΗΕ: Εμπλοκή με την απομάκρυνση Κορωνιωτάκη, Μπλάνα. Αρνούνται να παραιτηθούν

Λεφτά υπάρχουν, αρκεί να είσαι έτοιμος να τα αρπάξεις

ADVERTISING

SHARE: