ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές στο Χ.Α.

H τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο ΧΑ θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Από την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ με τη νέα ονομαστική αξία των 0,30 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο ΧΑ θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 9ης Ιανουαρίου 2017 ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των 5.465.720,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,35 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 5.465.720,00 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,35 ευρώ σε 0,30 ευρώ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,05 ευρώ ανά μετοχή, στους μετόχους.

Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 27η Μαρτίου 2017 (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων–record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί η 31η Μαρτίου 2017 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

ADVERTISING

SHARE: