Κλειστοί θα είναι την Τρίτη οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί

Äéáìáñôõñßá óôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí áðü ìÝëç ôïõ óõíäéêÜôïõ ÏÔÁ ÁôôéêÞò êáé ôçò ÏÃÅ ôçí ÔåôÜñôç 20 Óåðôåìâñßïõ 2017 ãéá ôïõò ðáéäéêïýò óôáèìïýò. Æçôïýí äçìüóéïõò ðáéäéêïýò óôáèìïýò êáé êáôÜñãçóç ôçò åéöïñÜò ôùí ãïíÝùí. Ôá ìÝëç ôçò Ïìïóðïíäßáò Ãõíáéêþí ÅëëÜäïò áëëÜ êáé ìÝëç ôïõ ÓõíäéêÜôïõ ÏÔÁ åéóÝâáëëáí óôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí ãéáôß äåí ôïõò äå÷üôáí êáíåßò ãéá óõíÜíôçóç. Æçôïýí, áðïêëåéóôéêÜ Êñáôéêïýò Äçìüóéïõò ÄùñåÜí ðáéäéêïýò óôáèìïýò, êáôÜñãçóç êÜèå åéóöïñÜò ôùí ãïíÝùí. Åðßóçò, ìïíéìïðïßçóç üëùí ôùí åñãáæïìÝíùí óôïõò Ðáéäéêïýò Óôáèìïýò ÷ùñßò üñïõò êáé ðñïûðïèÝóåéò. ÐñïóëÞøåéò ìüíéìïõ ðñïóùðéêïý üëùí ôùí áíáãêáßùí åéäéêïôÞôùí óå ðáéäáãùãéêü, âïçèçôéêü ðñïóùðéêü, ìå ðëÞñç ìéóèïëïãéêÜ â?? åñãáóéáêÜ êáé áóöáëéóôéêÜ äéêáéþìáôá ãéá üëïõò. ÔÝëïò, êáíÝíá áðïêëåéóìü ðáéäéïý åñãáæüìåíïõ óå äÞìï Þ ðåñéöÝñåéá áðü ôï ðñüãñáììá ÅÓÐÁ.
(EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
Äéáìáñôõñßá óôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí áðü ìÝëç ôïõ óõíäéêÜôïõ ÏÔÁ ÁôôéêÞò êáé ôçò ÏÃÅ ôçí ÔåôÜñôç 20 Óåðôåìâñßïõ 2017 ãéá ôïõò ðáéäéêïýò óôáèìïýò. Æçôïýí äçìüóéïõò ðáéäéêïýò óôáèìïýò êáé êáôÜñãçóç ôçò åéöïñÜò ôùí ãïíÝùí. Ôá ìÝëç ôçò Ïìïóðïíäßáò Ãõíáéêþí ÅëëÜäïò áëëÜ êáé ìÝëç ôïõ ÓõíäéêÜôïõ ÏÔÁ åéóÝâáëëáí óôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí ãéáôß äåí ôïõò äå÷üôáí êáíåßò ãéá óõíÜíôçóç. Æçôïýí, áðïêëåéóôéêÜ Êñáôéêïýò Äçìüóéïõò ÄùñåÜí ðáéäéêïýò óôáèìïýò, êáôÜñãçóç êÜèå åéóöïñÜò ôùí ãïíÝùí. Åðßóçò, ìïíéìïðïßçóç üëùí ôùí åñãáæïìÝíùí óôïõò Ðáéäéêïýò Óôáèìïýò ÷ùñßò üñïõò êáé ðñïûðïèÝóåéò. ÐñïóëÞøåéò ìüíéìïõ ðñïóùðéêïý üëùí ôùí áíáãêáßùí åéäéêïôÞôùí óå ðáéäáãùãéêü, âïçèçôéêü ðñïóùðéêü, ìå ðëÞñç ìéóèïëïãéêÜ â?? åñãáóéáêÜ êáé áóöáëéóôéêÜ äéêáéþìáôá ãéá üëïõò. ÔÝëïò, êáíÝíá áðïêëåéóìü ðáéäéïý åñãáæüìåíïõ óå äÞìï Þ ðåñéöÝñåéá áðü ôï ðñüãñáììá ÅÓÐÁ. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ) EUROKINISSI

Οι εργαζόμενοι προκήρυξαν 24ωρη απεργία αντιδρώντας σε νομοθετική διάταξη του υπουργείου Παιδείας για την υποχρεωτική ένταξη των παιδιών ηλικίας τεσσάρων ετών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Ανοιχτοί θα είναι οι παιδικοί σταθμοί στο Δήμο Αθηναίων λόγω διαφωνίας

Στην προκήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης για τους εργαζόμενους των δημοτικών παιδικών σταθμών, την προσεχή Τρίτη 20 Φεβρουαρίου, προχώρησε η ΠΟΕ-ΟΤΑ, καθώς υπάρχουν ορισμένοι δήμοι που παρά τη σχετική απόφαση της ΚΕΔΕ, ανακοίνωσαν ότι την ημέρα εκείνη οι σταθμοί θα παραμείνουν ανοιχτοί.

Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγονται και οι 75 βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου Αθηναίων, καθώς ο Δήμος διαφωνεί με την απόφαση της ΚΕΔΕ αν και τον βρίσκει κι αυτόν ριζικά αντίθετο η ρύθμιση της κυβέρνησης που προβλέπει την ένταξη των παιδιών από την ηλικία των τεσσάρων ετών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Ο δήμος Αθηναίων καλεί τη διοίκηση της ΚΕΔΕ «να ασκήσει πίεση προς την κυβέρνηση, προκειμένου αυτή να ανακαλέσει την απαράδεκτη διάταξη» και όχι να ζητεί να κλείσουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας οι παιδικοί σταθμοί διότι έτσι, αναφέρει «καταδικάζονται σε απίστευτη ταλαιπωρία χιλιάδες γονείς».

Την ίδια μέρα, η ΚΕΔΕ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ και η ΠΑΣΥΒΝ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιοκόμων) θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στις 10 το πρωί έξω από το υπουργείο Εσωτερικών, αντιδρώντας σε νομοθετική διάταξη του υπουργείου Παιδείας για την υποχρεωτική ένταξη των παιδιών ηλικίας τεσσάρων ετών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Το μέτρο αυτό, όπως αναφέρουν, θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία 1.600 δημοτικών δομών και οδηγεί στην ανεργία χιλιάδες συμβασιούχους εργαζόμενους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ADVERTISING

SHARE: