Αναλυτική ενημέρωση για τους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων ζητά το ΥΠΟΙΚ

Αναλυτική ενημέρωση για τους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων ζητά το ΥΠΟΙΚ

Στο μικροσκόπιο καταθέσεις και αναλήψεις άνω των 100.000 ευρώ ετησίως. Εντολή Σαββαΐδου στις τράπεζες. Τι προβλέπει νέα εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Αναλυτικές πληροφορίες για τις τραπεζικές καταθέσεις των φορολογουμένων καλούνται να αποστείλουν στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών οι τράπεζες, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει νέα εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Με την εγκύκλιο της Αικ. Σαββαΐδου, στο μικροσκόπιο τίθενται όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί εφόσον καταγράφονται καταθέσεις ή αναλήψεις άνω των 100.000 ευρώ ετησίως, αγοραπωλησίες μετοχών άνω των 200.000 ευρώ, μερίσματα, καθώς και πληρωμές δόσεων για δάνεια που έχει λάβει ο φορολογούμενος.

Όπως προκύπτει και από σχετική υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί, το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να ενημερώνεται για όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που παρουσιάζουν κίνηση άνω των 100.000 ευρώ ετησίως.

Αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις, η εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προβλέπει:

- Τα πιστωτικά ιδρύματα, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, με στοιχεία που αφορούν σε δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν, είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης (αναλήψεις) είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης (καταθέσεις) μεγαλύτερη των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

- Η παροχή των στοιχείων των καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών, καθώς και των στοιχείων πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos, αφορά μόνο στα φυσικά πρόσωπα που είναι είτε φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας είτε φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, για τους οποίους όμως έχει εκδοθεί Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα, και όχι στις επιχειρήσεις.

- Η παροχή των στοιχείων αναφέρεται αποκλειστικά σε καταθετικούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου, όψεως και προθεσμίας, που λειτουργούν στην Ελλάδα και ο καθένας από τους οποίους εμφανίζει είτε ετήσιο σύνολο καθαρών χρεώσεων είτε ετήσιο σύνολο καθαρών πιστώσεων μεγαλύτερο των 100.000 ευρώ. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι δε θα αθροίζεται το ποσό των χρεώσεων και των πιστώσεων μαζί προκειμένου κάποιος λογαριασμός που υπερβαίνει κατά αυτόν τον τρόπο το όριο των 100.000 ευρώ να είναι επιλέξιμος για αποστολή των παραπάνω στοιχείων, αλλά θα πρέπει ένα από τα δύο ως άνω αναφερόμενα ποσά (χρεώσεις, πιστώσεις) να ξεπερνά το ανωτέρω όριο.

- Για τον υπολογισμό των ετήσιων συνολικών καθαρών πιστώσεων ή χρεώσεων ενός πελάτη λαμβάνονται υπόψη:

1) τα εμβάσματα από (προς) άλλες τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών και τα ΕΛΤΑ,

2) οι καταθέσεις/ αναλήψεις ποσών με μετρητά ή καταθέσεις/ αναλήψεις μέσω τραπεζικών/ ιδιωτικών επιταγών, καθώς και

3) οι μεταφορές από άλλα, πλην των δικαιούχων του λογαριασμού, πρόσωπα εντός του ίδιου οργανισμού (πιστωτικό ίδρυμα, ίδρυμα πληρωμών και ΕΛΤΑ).

Αντίθετα, αντιλογισμοί λανθασμένων καταχωρήσεων πίστωσης/χρέωσης του λογαριασμού, καθώς και ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών με κοινό δικαιούχο, δε λαμβάνονται υπόψη.

- Ξεχωριστά καταχωρείται ένα μεμονωμένο ποσό, το μεγαλύτερο κατά τη διάρκεια του έτους, είτε αφορούσε χρεωστική είτε πιστωτική συναλλαγή (με αναφορά στο αρχείο δεδομένων εάν πρόκειται για χρεωστική ή πιστωτική κίνηση).

- Σε περίπτωση λογαριασμών με περισσότερους του ενός δικαιούχους, τα στοιχεία που αφορούν τα συνολικά ποσά χρέωσης και πίστωσης, το ποσό της μεγαλύτερης χρεωστικής ή πιστωτικής συναλλαγής κάθε λογαριασμού, καθώς και τα ποσά με τα υπόλοιπα της 31/12 κάθε χρήσης (του έτους αναφοράς και του αμέσως προηγούμενου) των παραπάνω λογαριασμών θα καταχωρούνται σε μία εγγραφή, στην οποία όμως θα αναφέρονται τα ονόματα όλων των δικαιούχων του λογαριασμού. Δεν είναι αναγκαία η επανάληψη της εγγραφής των ίδιων στοιχείων τόσες φορές όσες και οι δικαιούχοι κάθε λογαριασμού.

Σε ό,τι αφορά τα μερίσματα:

- Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων συλλέγονται και τα στοιχεία που αφορούν σε μερίσματα, που διανεμήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

- Η διαβίβαση των παραπάνω στοιχείων πρέπει να γίνεται έως την 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

ADVERTISING

SHARE: