Διευθυντές μόνοι όσοι είναι ικανοί

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟΣΙΟ-- ΦΩΤΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ//MOTION TEAM
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-- ΦΩΤΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ//MOTION TEAM MOTIONTEAM

Οι τίτλοι σπουδών, τα έτη προϋπηρεσίας, τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, η ανυπαρξία ποινικών κυρώσεων, η εξυπηρετικότητα πελατών, αλλά και το αν ο υποψήφιος έχει κάνει πολλές κοπάνες από τη δουλειά, θα παίζουν ρόλο στην επιλογή των διευθυντικών στελεχών σε υπηρεσίες του δημοσίου. Γραπτές και προφορικές οι εξετάσεις. Διαβάστε τα απαιτούμενα κριτήρια και προϋποθέσεις

Σχεδόν 60.000 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τα προσόντα να γίνουν γενικοί ή απλοί διευθυντές και τμηματάρχες, αλλά μόνο 25.000 θα το πετύχουν, σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, που επιτρέπει από εδώ και στο εξής την επαγγελματική ανέλιξη δημοσίων υπαλλήλων σε προϊσταμένους και διευθυντές, μόνο μέσω εξετάσεων ΑΣΕΠ.

Μέσα στους επόμενους μήνες, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας "Ελευθεροτυπία" από τη δυνατότητα θα αποκλειστούν όσοι είχαν στο παρελθόν κάποια πειθαρχική ποινή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο διαγωνισμό θα ληφθούν υπόψη οι τίτλοι σπουδών, η προϋπηρεσία και τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, ενώ οι εξετάσεις θα είναι προφορικές και γραπτές.

Όσοι έχουν εξειδικευμένα προσόντα, πτυχία και άλλα θα έχουν επιπλέον μόρια. Η θητεία των νέων επικεφαλής των υπηρεσιών του Δημοσίου θα είναι πενταετής.

Πιο αναλυτικά, ο τρόπος συμμετοχής στις εξετάσεις, οι προϋποθέσεις, και τα απαραίτητα κτιρήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Εξετάσεις

*Η επιλογή των στελεχών της δημόσιας διοίκησης θα περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις, προφορική συνέντευξη και μοριοδότηση προσόντων που θεωρούνται εξατομικευμένα και αντικειμενικά, όπως χρόνια προϋπηρεσίας, τίτλοι σπουδών, ατομικά φύλλα αξιολόγησης.

Την ευθύνη της επιλογής θα έχουν:

* Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, που έχει ήδη συγκροτηθεί πριν από το Πάσχα και αποτελείται από τέσσερα στελέχη του ΑΣΕΠ και ένα στέλεχος του Συνηγόρου του Πολίτη. Την προεδρία στο ΕΙΣΕΠ έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ Φ. Μπολόφης. Ουσιαστικά, την πλειοψηφία του οργάνου κατέχει το ΑΣΕΠ, του οποίου τα μέλη έχουν επιλεγεί με απόφαση της Βουλής (ενισχυμένης πλειοψηφίας) κατά τα 4/5 των μελών της.

* Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων. Συγκροτείται από τους γενικούς διευθυντές της δημόσιας διοίκησης, που θα επιλεγούν με την παραπάνω διαδικασία του ΕΙΣΕΠ. Ετσι οι διευθυντές στο Δημόσιο θα επιλέγονται μόνον από τους γενικούς διευθυντές του ΣΕΠ. Η σύνθεση του οργάνου αυτού είναι τριμελής και ένα μέλος του προέρχεται κάθε φορά από άλλη υπηρεσία από εκείνη που κρίνεται, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα.

* Νέα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Αποτελούνται αποκλειστικά από τους διευθυντές της δημόσιας διοίκησης και είναι το όργανο εκείνο που θα επιλέγει τους προϊσταμένους των τμημάτων. Είναι η πρώτη φορά που τα υπηρεσιακά συμβούλια θα έχουν αυτή τη σύνθεση και αυτή τη λειτουργία, καθώς όπως ξέρουμε μέχρι τώρα στα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων συγκαταλέγονταν συνδικαλιστές ως εκπρόσωποι των εργαζομένων και πρόσωπα διορισμένα από τον εκάστοτε υπουργό

5ετής θητεία

*Η θητεία εκείνων που θα επιλεγούν θα είναι πενταετής, ενώ συνολικά από τις διαδικασίες επιλογής θα αποκλείονται εκ προοιμίου όσοι έχουν πειθαρχικές ποινές ή και ποινικές κυρώσεις για πράξεις βεβαίως που αφορούν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα (όπως παράβαση καθήκοντος, αποδοχή εύνοιας ή ανταλλάγματος για χειρισμό υπόθεσης, παραβίαση απορρήτων της υπηρεσίας κ.λπ.).

*Στη διαδικασία επιλογής θα μετρούν επίσης οι συστηματικές απουσίες των υπαλλήλων. Ετσι, αναρρωτικές άδειες που επαναλαμβάνονται χωρίς αποχρώντα λόγο μπορεί να κοστίσουν έως και 100 μόρια στον υποψήφιο, δηλαδή οι «κοπανατζήδες» υπάλληλοι δεν θα έχουν ελπίδες για αναρρίχηση στη δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία.

*Οι γραπτές εξετάσεις για την επιλογή των στελεχών στο Ελληνικό Δημόσιο θα πραγματοποιηθούν με ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, που θα συνταχθεί με την ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Από αυτές τις γραπτές εξετάσεις θα περάσουν όλοι οι υποψήφιοι, και εκείνοι που προορίζονται για γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές και οι υποψήφιοι προϊστάμενοι τμημάτων.

Συνεντεύξεις

*Η προφορική συνέντευξη θα είναι «ανοιχτή», δηλαδή θα πραγματοποιείται με την ελεύθερη παρουσία των υπόλοιπων συνυποψηφίων και οι ερωτήσεις θα αφορούν την επαγγελματική δράση του υποψηφίου, τη γνώση των θεμάτων του φορέα που υπηρετεί και την ικανότητά του για διοίκηση. Αν διαπιστωθεί ότι κάποιος υποψήφιος είναι εμφανώς ακατάλληλος, μπορεί να αποφασιστεί η μη επιλογή του, αλλά χρειάζεται ομόφωνη και αιτιολογημένη απόφαση.

*Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση και βαθμολογία των προφορικών συνεντεύξεων είναι αιτιολογημένη, καθώς υπάρχει η υποχρέωση της δημοσίευσης των πρακτικών των συνεδριάσεων επιλογής, στα οποία θα περιλαμβάνεται και η αιτιολόγηση των αποφάσεων εντός δύο μηνών. Οι γραπτές εξετάσεις θα έχουν περίπου την ίδια βαρύτητα στη μοριοδότηση όσο και η προφορική εξέταση. Πληροφορίες στελεχών του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρουν ότι η μοριοδότηση στις γραπτές εξετάσεις θα είναι μέχρι 350 μόρια και στην προφορική εξέταση μέχρι 300 μόρια.

Εκτός διαγωνισμού

Οι νέοι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές και προϊστάμενοι μπορούν να αποβληθούν από τη θέση τους πριν λήξει η θητεία τους για μια σειρά λόγους όπως:

*Μεροληψία ή αδικαιολόγητη επιείκεια κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης

*Πλημμελή άσκηση ή αδυναμία άσκησης ελέγχου των υπαλλήλων

*Ασχημη συμπεριφορά απέναντι σε πολίτες

*Απροθυμία στην εφαρμογή νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας

*Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων

*Κακή συνεργασία με άλλα στελέχη της διοίκησης

*Μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Με εξετάσεις ΑΣΕΠ η επιλογή διευθυντών

ADVERTISING

SHARE: