Ετήσιο όφελος 50.000 ευρώ από παλαιά οχήματα εξασφάλισε ο ΕΔΣΝΑ

Ετήσιο όφελος 50.000 ευρώ από παλαιά οχήματα εξασφάλισε ο ΕΔΣΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΗΣ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής και απόσυρσης των άχρηστων οχημάτων από τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής, που απέφερε οικονομικό όφελος πέραν του περιβαλλοντικού.

Διπλό όφελος από την ενέργεια της Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, να καταγράψει τον στόλο των οχημάτων που διαθέτει ο Σύνδεσμος. Από την καταγραφή του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, προέκυψε ότι σημαντικός αριθμός οχημάτων ήταν παροπλισμένος και άχρηστος, συνεπώς έπρεπε να αποσυρθεί διότι εκτός της οικονομικής επιβάρυνσης προκαλείτο και περιβαλλοντική επιβάρυνση στον χώρο της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, όπου και είχε αφεθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της διεκπεραίωσης των εργασιών του συγκεκριμένου έργου, αντιμετωπίσθηκαν σειρά προβλημάτων και χρονοβόρων διαδικασιών που ξεκινούσαν από τη διαδικασία καταγραφής και τη συλλογή ή επανέκδοση των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων τους, έως και την υποχρεωτική καταγραφή τους στο Μητρώο Κρατικών Οχημάτων, αφού πρώτα ξεπεράστηκε το εμπόδιο του διπλού ΑΦΜ του Συνδέσμου (!).

Πλέον έχει συσταθεί φάκελος για κάθε όχημα, που περιλαμβάνει όλα τα νομιμοποιητικά του έγγραφα (στα περισσότερα δεν υπήρχαν) καθώς και φωτογραφίες.

Ετήσιο όφελος 50.000 ευρώ από παλαιά οχήματα εξασφάλισε ο ΕΔΣΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΗΣ

Αφού λήφθηκαν οι απαιτούμενες εγκρίσεις, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία μετακίνησής τους στις εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ, ενώ επισημαίνεται ότι η εκποίηση των εν λόγω οχημάτων, που αποκαταστάθηκαν σε λειτουργική κατάσταση, θα αποφέρει επιπλέον οικονομικό όφελος, εκτός αυτού που θα προκύψει από τη μη καταβολή τελών κυκλοφορίας και ασφάλιστρων, το οποίο υπολογίζεται σε 50.000 ευρώ ετησίως.

Καταλήγοντας, η σημερινή Διοίκηση, προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες, έχει συμπεριλάβει το σύνολο των οχημάτων αλλά και του μηχανολογικού εξοπλισμού της σε τακτικό πρόγραμμα συντηρήσεων ώστε να διατηρείται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο που απαιτείται.

ADVERTISING

SHARE: