ΚΕΠΕ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας η εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών

According to leaked information some 25 European Banks had failed the health check of the European Central Bank. These banks will have until November 10 to fill in capital shortfalls. The same info states that Greece has two of it's major Banks failing the stress test. The actual report is due on Sunday, October 26. In Athens, on Oct. 25, 2014 /   , 25        .      .    26 . , 25 , 2014
According to leaked information some 25 European Banks had failed the health check of the European Central Bank. These banks will have until November 10 to fill in capital shortfalls. The same info states that Greece has two of it's major Banks failing the stress test. The actual report is due on Sunday, October 26. In Athens, on Oct. 25, 2014 / , 25 . . 26 . , 25 , 2014 NIKOS LIBERTAS / SOOC

Η σημαντικότατη πρόκληση που αντιμετωπίζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων - Αναμένεται να κορυφωθεί τη διετία 2015-2016

Ιδιαίτερα κρίσιμη αλλά και μεταβατική χαρακτηρίζει την περίοδο που διανύει η ελληνική οικονομία το ΚΕΠΕ, στο καθιερωμένο μηνιαίο δελτίο του μηνός Ιουνίου για την πορεία της οικονομίας.

Ρόλο κλειδί για τη μελλοντική πορεία της χώρας διατηρεί το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, όπως επισημαίνει το ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών), στο καθιερωμένο μηνιαίο δελτίο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας που εξέδωσε για τον μήνα Ιούνιο.

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, η εύρυθμη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση των συνθηκών εκείνων που δρουν ενισχυτικά στην κατεύθυνση της οικονομικής ανάκαμψης και μεγέθυνσης.

Η αλληλοσυσχέτιση μεταξύ τραπεζικού συστήματος και πραγματικής οικονομίας καθίσταται σαφής μέσα από την ανάλυση επιμέρους συνιστωσών που επηρεάζουν τις δυνατότητες άντλησης ρευστότητας και ομαλής ροής χρηματοδοτικών πόρων.

Παράλληλα, πρόκληση στην παρούσα μεταβατική συγκυρία αποτελεί η αποφασιστική εφαρμογή διαρθρωτικών παρεμβάσεων που μπορούν να βελτιώσουν το εγχώριο επενδυτικό περιβάλλον και να ενισχύσουν τον υγιή ανταγωνισμό και την επιχειρηματικότητα, μέσα από την εξασφάλιση ενός κράτους δικαίου και την εξάλειψη των φαινομένων παράτυπων και αδιαφανών διαδικασιών.

Υπάρχει σαφής αλληλοσυσχέτιση μεταξύ του τραπεζικού συστήματος και της πορείας της πραγματικής οικονομίας.

Η ανάκαμψη δηλαδή του πραγματικού ΑΕΠ της χώρας θα αποτελέσει καταλύτη για μια σειρά από παραμέτρους που το επηρεάζουν.

Πιο συγκεκριμένα, μια μελλοντική αύξηση του ΑΕΠ:

α) θα σταματήσει την περαιτέρω πτώση των τιμών των βασικών ενεχύρων (prices of collaterals) που συνοδεύουν τα δάνεια των τραπεζών.

Το στοιχείο αυτό θα βελτιώσει την ποιότητα των ενεχύρων που συνοδεύουν τα δάνεια, γεγονός θετικό για τη δανειακή έκθεση των τραπεζών,

β) θα βοηθήσει στην αποπληρωμή των μη εξυπηρετούμενων δανείων, απομακρύνοντας έτσι οποιοδήποτε κίνδυνο για νέα ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού μας συστήματος,

γ) θα βοηθήσει σημαντικά στην εγγραφή νέων δανείων στα χαρτοφυλάκια και

δ) θα δημιουργήσει νέους εγχώριους πόρους χρηματοδότησης του Ενεργητικού των τραπεζών (δηλαδή καταθέσεις κάθε μορφής από ιδιώτες αλλά και από τη διατραπεζική αγορά).

Η σημαντικότατη πρόκληση που αντιμετωπίζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Το πρόβλημα αναμένεται να οξυνθεί και να κορυφωθεί τη διετία 2015-2016, συναρτήσει των μακροοικονομικών κυρίως συνθηκών της ελληνικής οικονομίας.

Η αντιμετώπισή του κρίνεται ως ύψιστη προτεραιότητα για τον εγχώριο τραπεζικό τομέα λόγω του υφιστάμενου εποπτικού πλαισίου.

Περαιτέρω δε, κρίνεται ως αναγκαία συνθήκη για την επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω μιας υγιούς πιστωτικής επέκτασης που θα οδηγήσει στην οικονομική μεγέθυνση.

Η επιλογή της πρακτικής αντιμετώπισης μπορεί να αντλήσει παραδείγματα από ιστορικές περιπτώσεις ανάλογων χρηματοπιστωτικών κρίσεων και τη διεθνή εμπειρία.

Οι ιδιαιτερότητες του εν λόγω τραπεζικού συστήματος, αλλά και η επιρροή των προσδιοριστικών παραγόντων των NPLs, θα πρέπει επίσης να αξιολογηθούν.

Συμπερασματικά, η βέλτιστη πρακτική αντιμετώπισης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τα χαρακτηριστικά του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, θέτοντας τους βασικούς στόχους και προτεραιότητες.

Στη συνέχεια η αξιολόγηση της διεθνούς πρακτικής ανά επιδιωκόμενο στόχο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση διαμόρφωσης της κατάλληλης πολιτικής, η οποία στην περίπτωση της ελληνικής αγοράς φαίνεται να προκρίνει την αποκεντροποιημένη ενεργή διαχείριση από τα ίδια τα ιδρύματα.

Πηγή φωτογραφίας sooc.gr

ADVERTISING

SHARE: