Συμφωνία και κλίμα συναίνεσης σε τριπλό άξονα στόχων

Συμφωνία και κλίμα συναίνεσης σε τριπλό άξονα στόχων

Αποκατάσταση και ισορροπία στη σχέση της Εθνικής Τράπεζας με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τι συμφώνησαν οι δύο πλευρές

Σε κλίμα συναίνεσης και κοινής αποδοχής για τη νέα διοίκηση στην Εθνική Τράπεζα, επήλθε αποκατάσταση και ισορροπία στη σχέση της Εθνικής με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Οι δύο πλευρές, συμφώνησαν να προχωρήσουν σε ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας, με διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, τα οποία μεταξύ άλλων εστιάζονται σε τρία σημεία:

1. Το Ταμείο θα έχει δικαίωμα εκτός από τον βασικό του εκπρόσωπο στο ΔΣ της Τράπεζας, να προτείνει ένα ανεξάρτητο μέλος, που δεν θα ανήκει στο Ταμείο. Το δικαίωμα αυτό του ΤΧΣ αφορά την πρόταση ονόματος, την οποία υπό προϋποθέσεις και ανάλογα με τα προσόντα, θα εγκρίνουν ή θα απορρίπτουν τα άλλα μέλη του ΔΣ.

2. Για την απρόσκοπτη και χωρίς κλυδωνισμούς, λειτουργία της Τράπεζας, σε ότι ξαφνικό μπορεί να συμβεί, θα θεσπισθεί μόνιμο πρόγραμμα διαδοχής και θα αφορά όλα τα μέλη του ΔΣ, όχι μόνο τον πρόεδρο.

3. Θα ξεκινήσει από το πρώτο τρίμηνο του 2017, αξιολόγηση επιτελικών στελεχών της Τράπεζας, από ειδική επιτροπή. Αυτό δεν αφορά μόνο την Εθνική Τράπεζα, αλλά όλες τις συστημικές τράπεζες και είναι απαίτηση από τον Εναίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).

Κύκλοι της αγοράς, σχολιάζοντας την κοινή ανακοίνωση ΤΧΣ- Εθνικής, διευκρίνιζαν ότι οι δύο πλευρές "συμφιλιώθηκαν" με ωριμότητα, υπευθυνότητα και σύνεση, για το καλό του τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας γενικότερα. Ετσι, η Εθνική θα μπορέσει να επικεντρωθεί απόλυτα στην προώθηση της στρατηγικής της για την απανάκαμψη της οικονομίας, μέσω εκτεταμένων χορηγήσεων όλων των κλάδων και τομέων, με βάση το εγκεκριμένο σχέδιο ανασυγκρότησης (Restructuring Plan).

Υπενθυμίζεται ότι στην επικείμενη γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα επικυρώσει την εκλογή του νέου προέδρου, που είναι ο κ. Παναγιώτης Θωμόπουλος. Πιθανότατα, τότε να προτείνει και κάποιο άλλο άτομο, ως ανεξάρτητο μέλος στο ΔΣ της Τράπεζας, με βάση τη νέα συμφωνία.

Σύμφωνα με τον νόμο 3864/2010, προωθούνται αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση, που θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση των συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα " για την αντιμετώπιση των στρατηγικών προκλήσεων και την αποτελεσματική υποστήριξη των συμφερόντων των πελατών τους, συμβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτόν στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση" όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αναλυτικότερα, το κείμενο της κοινής ανακοίνωσης του ΤΧΣ και της Εθνικής έχει ως εξής:

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Τράπεζα) κατέληξαν από κοινού σε μία συμφωνία με την οποία επιβεβαιώνεται η δέσμευσή τους για εποικοδομητική συνεργασία, συμβάλλοντας έτσι στη σταθερότητα και την ανάπτυξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Η συμφωνία βασίζεται στο υφιστάμενο Πλαίσιο Συνεργασίας (RFA), στους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και στο ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας είναι τα εξής:

Το ΤΧΣ θα προτείνει ένα νέο μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για να εκλεγεί, το αργότερο, μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η σχετική πρόταση θα υποβληθεί στην Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας, σύμφωνα με την πολιτική ανάδειξης υποψηφιοτήτων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και το καταστατικό της Τράπεζας.

Η διαδικασία πλήρους ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου ούτως ώστε να πληρούνται τα κριτήρια του νόμου 3864/2010, όπως ισχύει, θα ολοκληρωθεί πριν τα τέλη Ιανουαρίου 2017. Η Τράπεζα, όπως έχει άλλωστε επανειλημμένως τοποθετηθεί, υποστηρίζει την εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο σεβόμενη το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι η διαδικασία ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή τριών ανεξάρτητων μη-εκτελεστικών μελών, τα οποία διαθέτουν σημαντική διεθνή τραπεζική εμπειρία και γνώσεις του ευρωπαϊκού τραπεζικού κανονιστικού πλαισίου.

Η Τράπεζα δεσμεύεται, μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, να σχεδιάσει και εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, μόνιμο πρόγραμμα διαδοχής για τις καίριες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του Προέδρου του Δ.Σ. Επίσης, το αργότερο έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η Διοίκηση της Τράπεζας θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εύρεσης ανωτάτων στελεχών ώστε να συμβάλουν, σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, στο έργο της διοίκησης, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες διακυβέρνησης της Τράπεζας.

Η Τράπεζα θα καθορίσει και θα εφαρμόσει, στο πρώτο τρίμηνο του 2017, μία νέα πολιτική για την ετήσια αξιολόγηση της επίδοσης των ανωτάτων διοικητικών στελεχών, με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης (KPIs), σύμφωνα πάντα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας θα συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας.

Η δέσμευση του ΤΧΣ σύμφωνα με τον νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, να οδηγήσει τις αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση, θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση των συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των στρατηγικών προκλήσεων και την αποτελεσματική υποστήριξη των συμφερόντων των πελατών τους, συμβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτόν στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

ADVERTISING

SHARE: