Διευκρινήσεις ΥΠΑΑΤ για Σχέδια Βελτίωσης

Διευκρινήσεις ΥΠΑΑΤ για Σχέδια Βελτίωσης
PIXABAY.COM

Οι διευκρινίσεις αφορούν μόνο τις αιτήσεις στήριξης των οποίων η έντυπη μορφή (φυσικός φάκελος) υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ από τις 27 Ιουνίου 2018 και μετά.

Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υποβολής έντυπης μορφής της αίτησης στήριξης προτάσεων στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται ότι οι διευκρινίσεις αυτές αφορούν μόνο τις αιτήσεις στήριξης των οποίων η έντυπη μορφή (φυσικός φάκελος) υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ από τις 27 Ιουνίου 2018 και μετά.

Συγκεκριμένα, με εγκύκλιο που εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης καθορίζονται οι προδιαγραφές της έντυπης μορφής της αίτησης στήριξης.

Διευκρινήσεις ΥΠΑΑΤ για Σχέδια Βελτίωσης
PIXABAY.COM

Το πεδίο εφαρμογής της εγκυκλίου περιορίζεται στις αιτήσεις στήριξης των οποίων η έντυπη μορφή (φυσικός φάκελος) υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ από τις 27 Ιουνίου 2018 και μετά.

Παρουσίαση της Έντυπης Εφαρμογής της Αίτησης Στήριξης

1. Η έντυπη μορφή της αίτησης στήριξης υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Κάθε αντίτυπο υποβάλλεται σε κουτί με λάστιχο το οποίο περιέχει τουλάχιστον δύο (2) τεύχη σε μορφή ντοσιέ με έλασμα.

2. Στην εξωτερική επιφάνεια του κουτιού με λάστιχο επικολλούνται τα τυποποιημένα υποδείγματα εξώφυλλου και ράχης του Παραρτήματος 1. Στο πεδίο «ημερομηνία οριστικοποίησης» συμπληρώνεται η ημερομηνία οριστικοποίησης δεύτερου σταδίου, από την οποία ξεκινά η προθεσμία των 15 ημερών για την υποβολή του φυσικού φακέλου στη ΔΑΟΚ.

Διευκρινήσεις ΥΠΑΑΤ για Σχέδια Βελτίωσης
PIXABAY.COM

3. Το πρώτο τεύχος (Τεύχος 1) περιέχει με τη σειρά που αναφέρονται:

3.1 Την αίτηση στήριξης με το επιχειρηματικό σχέδιο, όπως εκτυπώνονται μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή στο ΠΣΚΕ. Η αίτηση υπογράφεται από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή το νόμιμο εκπρόσωπο του συλλογικού σχήματος ο οποίος ορίστηκε για τους σκοπούς του προγράμματος, όσο και από το συντάκτη του φακέλου υποψηφιότητας.

3.2 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως αυτή παράγεται από το ΠΣΚΕ, υπογεγραμμένη, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή το νόμιμο εκπρόσωπο του συλλογικού σχήματος ο οποίος ορίστηκε για τους σκοπούς του προγράμματος.

4. Το δεύτερο τεύχος (Τεύχος 2) περιέχει με τη σειρά που αναφέρονται:

4.1 Κατάλογο συνημμένων δικαιολογητικών, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ (Πίνακας VIIΙ.1). Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος αυτός παράγεται βάσει των αναρτήσεων του συντάκτη στο ΠΣΚΕ και είναι στην αποκλειστική του ευθύνη να αναρτηθούν όλα τα απαιτούμενα από το θεσμικό πλαίσιο δικαιολογητικά.

4.2 Δικαιολογητικά αριθμημένα σύμφωνα με τον κατάλογο συνημμένων δικαιολογητικών.

5. Εφόσον απαιτείται η προσκόμιση σχεδίων ή/και συγκριτικού πίνακα ή/και τεχνικής έκθεσης, η έντυπη μορφή της αίτηση στήριξης περιλαμβάνει ένα επιπλέον τεύχος (Τεύχος 3) στο οποίο περιλαμβάνονται κατάλογος των σχετικών δικαιολογητικών και τα δικαιολογητικά αυτά.

Διευκρινήσεις ΥΠΑΑΤ για Σχέδια Βελτίωσης
PIXABAY.COM

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟ AGROPOST

Τι αλλάζει στις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ενίσχυση των κτηνοτρόφων στα μικρά νησιά του Αιγαίου

Μέχρι 31 Ιουλίου αιτήσεις ενίσχυσης οινοποιείων

ADVERTISING

SHARE: