Επιτρέπεται η ενόχληση

Επιτρέπεται η ενόχληση

Το πράσινο φως άναψε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων ώστε να μπορούν οι πολιτικοί και οι υποψήφιοι στις εκλογές να μπορούν να στέλνουν μηνύματα στα κινητά των πολιτών. Η Αρχή επιτρέπει την αποστολή τόσο γραπτών μηνυμάτων όσο και πολυμέσων, αρκεί βέβαια να έχουν πολιτικό περιεχόμενο.

Επιτρέπεται πλέον και επίσημα, σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) και μηνυμάτων πολυμέσων (MMS), με πολιτικό περιεχόμενο.

Η Αρχή εξέδωσε οδηγία, ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, στην οποία εξηγείται πως:

Στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες περιλαμβάνονται:

- Τηλεφωνικές κλήσεις (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας)

- Αυτόματες τηλεφωνικές κλήσεις, κατά τις οποίες με την αποδοχή της κλήσης, ακούγεται μαγνητοφωνημένο μήνυμα

- Επικοινωνία μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ)

- Φωνητικά μηνύματα που αποθηκεύονται μέσω υπηρεσίας αυτόματου Τηλεφωνητή

- Σύντομα γραπτά μηνύματα (SMS) και μηνύματα πολυμέσων (MMS)

- Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Παρόλα αυτά, η Αρχή καθιστά σαφές πως η χρήση όλων των εν λόγω τρόπων επικοινωνίας προϋποθέτει, την προηγούμενη συγκατάθεση του παραλήπτη.

Μάλιστα επισημαίνεται πως η συγκατάθεση του παραλήπτη είναι απαραίτητη ακόμα και όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει στη διάθεσή του τα ηλεκτρονικά στοιχεία επικοινωνίας από νόμιμες πηγές, όπως για παράδειγμα τους τηλεφωνικούς αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Όμως, υπογραμμίζει η Αρχή, κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) και μηνυμάτων πολυμέσων (MMS), χωρίς τη συγκατάθεση του "υποκειμένου των δεδομένων", εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν αποκτηθεί νομίμως στο πλαίσιο προηγούμενης, επαφής με τα υποκείμενα των δεδομένων. Μάλιστα, η προηγούμενη επαφή δεν είναι απαραίτητο να έχει αμιγώς πολιτικό χαρακτήρα, πχ. είναι νόμιμη η αποστολή μηνυμάτων όταν τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συλλέχθηκαν στο πλαίσιο προηγούμενης πρόσκλησης για συμμετοχή σε κάποια εκδήλωση ή δράση, ανεξαρτήτως του πολιτικού χαρακτήρα της.

Αντιθέτως, δεν θεωρείται παρόμοια επαφή και δεν είναι νόμιμη η χρήση των ηλεκτρονικών στοιχείων επικοινωνίας προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας όταν τα στοιχεία αυτά αποκτήθηκαν στο πλαίσιο επαγγελματικής σχέσης, όπως για παράδειγμα η χρήση του αρχείου πελατών από υποψήφιο βουλευτή.

2) O υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τη δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα αντίρρησης με τρόπο εύκολο και σαφή, και αυτό σε κάθε μήνυμα πολιτικής επικοινωνίας.

SHARE: