Τεράστια αύξηση της ασφαλιστικής απάτης στα αυτοκίνητα

Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας
Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας EUROKINISSI

Σκηνοθετημένο ατύχημα, αντιστροφή υπαιτιότητας, υπερκοστολόγηση, ψευδή στοιχεία και πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια, είναι οι σημαντικότερες περιπτώσεις της απάτης

Κατά 55% το 2016, σε σχέση με το 2015, αυξήθηκαν οι εξακριβωμένες ασφαλιστικές απάτες στον κλάδο του αυτοκινήτου. Η ασφαλιστική απάτη αποτελεί ως γνωστόν ένα από τα πλέον σημαντικά και πολύπλοκα προβλήματα, τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η ασφαλιστική αγορά σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Η ασφαλιστική απάτη δεν στρέφεται μόνο κατά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αλλά και κατά των υπολοίπων ασφαλισμένων και της κοινωνίας συνολικά, αφού τα αποτελέσματά της διαχέονται μέσα στην οικονομία.

Η Επιτροπή Διαφάνειας και Πρόληψης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.), λοιπόν, συνέχισε την προσπάθεια που ξεκίνησε το 2013 για τη διερεύνηση του φαινομένου της ασφαλιστικής απάτης, με σκοπό οι εταιρείες να διαμορφώσουν και να υιοθετήσουν τις κατάλληλες διαδικασίες που θα επιτρέψουν την βέλτιστη αντιμετώπιση στο μέλλον, του φαινομένου της ασφαλιστικής απάτης.

Το ερωτηματολόγιο αναφερόταν στα έτη 2015 – 2016 και αναζητούσε τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά στοιχεία αναφορικά με το υπό έρευνα φαινόμενο, τις συνέπειές του, τις συνήθεις μορφές του και την οργάνωση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων για την αντιμετώπισή του.

Στην έρευνα της Ε.Α.Ε.Ε. συμμετείχαν με τις απαντήσεις τους 22 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις – Μέλη, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν περίπου το 87,5% επί της ετήσιας παραγωγής των ασφαλίσεων αυτοκινήτων.

Με βάση τις δηλώσεις των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων – Μελών, αυξήθηκαν κατά 8% οι έρευνες κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (από 6.068 έρευνες το 2015 σε 6.561 το 2016).

Αποτέλεσμα αυτών ήταν η αύξηση κατά 55% των εξακριβωμένων περιπτώσεων απάτης (από 2.318 περιπτώσεις το 2015 σε 3.583 το 2016).

Επισημαίνεται ότι το 80% των εξακριβωμένων περιπτώσεων απάτης καταγράφηκε από τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που διέθεταν οργανωτικά ειδικό τμήμα διερεύνησης της ασφαλιστικής απάτης στον κλάδο Αυτοκινήτων.

Παρέμεινε επομένως υψηλός ο δείκτης της αναλογίας των εξακριβωμένων περιπτώσεων απάτης επί των αντίστοιχων ερευνών (38% και 55% τις δύο εξεταζόμενες χρονιές).

Επίσης, με βάση την αποτίμηση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων – Μελών που έλαβαν μέρος στην έρευνα, το οικονομικό όφελος από την εξακρίβωση των απατηλών απαιτήσεων αποζημίωσης αυξήθηκε κατά 51% κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (από 4,9 εκατ. € το 2015 σε 7,5 εκατ. € το 2016).

Το οικονομικό όφελος ανά εξακριβωμένη περίπτωση απάτης (μέσος όρος) παραμένει σχετικά σταθερό: 2.131 € το 2015 και 2.087 € το 2016.

Εξάλλου, σ σύγκριση της οικονομικής διάστασης (όφελος) της αποκαλυφθείσας απάτης (όπως προσδιορίσθηκε από την αποτίμηση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων) σε σχέση με τις καταγεγραμμένες καταβολές αποζημιώσεων του κλάδου Αυτοκινήτων, είναι αυξημένη το 2016 (2,2%) σε σχέση με το 2015 (1,3%).

Με βάση την συχνότητα εμφάνισης (πρώτη η πιο συχνή περίπτωση) των εντοπισμένων περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης (ως προς τον οικονομικό τους αντίκτυπο) ανά τύπο απάτης, δηλώθηκαν οι εξής περιπτώσεις: Κατασκευή / αλλοίωση συνθηκών ασφαλιστικού γεγονότος (πχ. δήλωση εξυπηρέτησης, σκηνοθετημένο ατύχημα, αντιστροφή υπαιτιότητας κλπ.), υπερκοστολόγηση, δήλωση ψευδών στοιχείων ασφάλισης που επηρεάζουν την τιμολόγηση και πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια

Καταλήγοντας με βάση την συχνότητα εμφάνισης (πρώτη η πιο συνηθέστερη περίπτωση) των ενδείξεων που εντοπίζονται κατά την διαδικασία ανίχνευσης μιας πιθανής ασφαλιστικής απάτης, δηλώθηκαν οι εξής περιπτώσεις: Ασύμβατες ζημιές ως προς τις συνθήκες του ατυχήματος, ζημιές χωρίς επαφή μεταξύ των εμπλεκομένων οχημάτων, ζημιά σε σύντομο χρονικό διάστημα είτε από την έναρξη ασφάλισης (νέο ασφαλιστήριο) είτε μετά την επέκταση κάλυψης (προσθήκη κάλυψης κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου), υπερτιμολόγηση ή υπερβολική απαίτηση, φιλική ή συγγενική ή άλλη σχέση (πχ. συνάδελφοι, γείτονες) μεταξύ των εμπλεκομένων, ασυνεπείς δηλώσεις, συνεργεία επισκευής ή ανταλλακτικών, επαναλαμβανόμενες ζημιές, ζημιές μεταξύ οχημάτων που ασφαλίζονται από τον ίδιο ασφαλιστικό πράκτορα / διαμεσολαβούντα, το ατύχημα συνέβη σε βραδινές ώρες, προσθήκη νέων καλύψεων ή αύξηση ορίων υφιστάμενης κάλυψης κατά τη διάρκεια ασφάλισης (αφορά σε προαιρετικές καλύψεις), παραποιημένα έγγραφα, αδυναμία προσκόμισης παραστατικών / αποδεικτικών στοιχείων και το ατύχημα συνέβη σε απομακρυσμένη περιοχή.

ADVERTISING

SHARE: