Αναζητείται νέος πρόεδρος για το ΤΧΣ

Αναζητείται νέος πρόεδρος για το ΤΧΣ

Ποια απαραίτητα προσόντα πρέπει να έχει ο υποψήφιος της θέσης. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την κάλυψη της θέσης του μη εκτελεστικού προέδρου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία θα διαρκέσει για μια τριετία. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, από τη θέση αυτή, του είχε αποχωρήσει, μετά την υποβολή παραίτησης, ο κ. Γιώργος Μιχελής, γνωστό στέλεχος στην εγχώρια τραπεζική αγορά. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι τις 21 Αυγούστου, αλλά αρμόδια για το θέμα είναι η Επιτροπή Επιλογής, σε συνεννόηση με το υπουργό Οικονομίας.

Σήμερα, το Ταμείο δημοσιοποίησε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση  αυτή, η οποία συγκεκριμένα αφορά καθήκοντα προέδρου μη εκτελεστικού του Γενικού Συμβουλίου δημοσίευσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το στέλεχος που θα επιλεγεί, σύμφωνα με την προκήρυξη της θέσης, θα προεδρεύει και θα ηγείται του Γενικού Συμβουλίου, αποτελούμενου από ομάδα εξαιρετικά ευυπόληπτων μη εκτελεστικών μελών.

Το Γενικό Συμβούλιο αποφασίζει με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής, σε θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 4, παρ. 9 του Ν. 3864/2010. Η Επιτροπή Επιλογής θα επιλέξει και θα προτείνει μία λίστα υποψηφίων στον υπουργό Οικονομικών, ο οποίος θα αποφασίσει τον διορισμό του προέδρου του Γενικού Συμβουλίου.

Οπως αναφέρει, σκοπός της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα. Ο διορισμός θα λάβει χώρα σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 4, παρ. 5 του Ν. 3864/2010. Ενώ η χρονική δέσμευση που απαιτείται από τον μη εκτελεστικό ρόλο του προέδρου θα εξαρτάται από τις περιστάσεις, η φυσική παρουσία του προέδρου του Γενικού Συμβουλίου στην Αθήνα μπορεί να προβλεφθεί ως αναγκαία για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες τον μήν α. Αντίστοιχο αριθμό ημερών θα χρειάζεται για την εκπλήρωση των καθηκόντων προεδρίας του Γενικού Συμβουλίου, χωρίς την ανάγκη όμως φυσικής παρουσίας στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, το εύρος των αποδοχών του προέδρου του Γενικού Συμβουλίου κυμαίνεται από €105.000 έως €150.000 και αποτελεί τη συνολική ετήσια ακαθάριστη αμοιβή της θέσης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση δημοσιευθείσα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τεύχος ΥΟΔΔ 328/06-07-2017. Ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου με μόνιμο τόπο διαμονής εκτός Ελλάδας θα δικαιούται την κάλυψη εξόδων ταξιδιού και διαμονής. Η θητεία του Ταμείου καθορίζεται από το νόμο έως την 30ή Ιουνίου 2020.

Απαραίτητα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:

Εκπαίδευση: Πτυχίο πανεπιστημίου, ιδανικά σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά. Στελέχη με επαγγελματική κατάρτιση στη λογιστική και τη Νομική θα αξιολογηθούν αναλόγως.

Γλώσσες: Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια στα ελληνικά θα θεωρηθεί πολύ σημαντικό επιπρόσθετο προσόν.

Γνωστικό Αντικείμενο: Ο νέος πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου θα επιλεγεί μεταξύ προσώπων με επιτυχημένο ιστορικό σε ανώτατες θέσεις στον χρηματοοικονομικό ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, με διεθνή εμπειρία σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τομείς: τραπεζικό, ελεγκτικό, νομικό και κανονιστικής συμμόρφωσης.

- Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν εξαιρετικές δεξιότητες ηγεσίας και επικοινωνίας, καθώς και ευρύ όραμα σε επιχειρηματικά ζητήματα, αδιαμφισβήτητη επιχειρηματική ηθική και ανεξαρτησία, ιστορικό και συμμετοχή σε πολύπλευρες και σύνθετες καταστάσεις με έντονους και πιεστικούς ρυθμούς εργασίας, εμπειρία σε πολύπλοκες επιχειρηματικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών αναδιαρθρώσεων, διοικητικών βελτιώσεων και θεμάτων επενδυτών, και να έχουν διαθέσιμο χρόνο για την απαιτούμενη αυτή δέσμευση.

- Επιβεβαιωμένη ανεξαρτησία από οργανισμούς, συστημικές τράπεζες, κυβερνήσεις και δανειολήπτεςείναι προαπαιτούμενο. Προηγούμενη εμπειρία σε οργανισμό γνωστό για την άψογη ηθική και ακεραιότητά του, άνω του μέσου όρου ιστορικό επιτυχιών και κουλτούρας που έχει προσελκύσει, αξιοποιήσει και διατηρήσει κορυφαία στελέχη, θα θεωρηθεί σημαντικό επιπλέον προσόν.

- Ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου θα διοριστεί υπό τον όρο της απουσίας οποιασδήποτε προσωπικής ή νομικής σύγκρουσης συμφερόντων ή συναφών περιορισμών, όπως αυτοί περιγράφονται στα άρθρα 4 και 16β του Ν.3864/2010. Οι αιτούντες θα προσκληθούν να επιβεβαιώσουν τα ανωτέρω και με τον διορισμό θα υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Προθεσμία/Όροι & Προϋποθέσεις

Ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα είναι η 21η Αυγούστου 2017.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσω email στο:  vienna@stantonchase.com

SHARE: