Ξεκινούν 15.000 προσλήψεις μακροχρόνια ανέργων από επιχειρήσεις

Ξεκινούν 15.000 προσλήψεις μακροχρόνια ανέργων από επιχειρήσεις

Εκδόθηκε η προκήρυξη για το νέο πρόγραμμα προσλήψεων που αφορά μακροχρόνια ανέργους άνω των 50 ετών. Από το νέο πρόγραμμα θα ωφεληθούν 15.000 άνεργοι.

Σύμφωνα με την προκήρυξη η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ καλεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., και γενικά εργοδότες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ατόμων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών» να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 24-03-2016 και ώρα 10η πρωινή στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΑ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 15.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ατόμων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Δικαιούχοι σύμφωνα με την προκήρυξη πουτ παρουσιάζουν τα dikaiologitika.gr είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Για την υπαγωγή μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα θα πρέπει η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με το μέσο όρο των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται του μήνα υποβολής της αίτησής της.

Ως αριθμός εργαζόμενων, νοείται ο αριθμός των ετήσιων μονάδων εργασίας (Ε.Μ.Ε.), δηλαδή ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται του μήνα υποβολής αίτησής της επιχείρησης.

Οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης και οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, υπολογίζονται στην καθαρή αύξηση και ισοδυναμούν με κλάσμα ετησίων μονάδων εργασίας.

Για τον υπολογισμό των ΕΜΕ και τη δυνατότητα υπαγωγής μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα, σας παραπέμπουμε στο Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Μία Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) αντιστοιχεί σε μία θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Για την υπαγωγή μιας επιχείρησης λαμβάνεται υπόψη :

.    Ο αριθμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε) και

.    Ο αριθμός των απασχολουμένων κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης (μήνας υποβολής της αίτησης).

Επισημαίνεται ότι στον αριθμό των απασχολουμένων υπολογίζονται όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση ανεξαρτήτως καθεστώτος απασχόλησης, εφόσον αυτό μετατραπεί σε πλήρη απασχόληση.

Εφόσον διαπιστωθεί η δυνατότητα υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει καθ'όλη τη διάρκεια του προγράμματος το προσωπικό για το οποίο έχει δεσμευτεί, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα, δηλαδή του αριθμού των ΕΜΕ ή του αριθμό των απασχολουμένων κατά την αίτηση, αναλόγως ποιο είναι το μεγαλύτερο, εφεξής δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο) προσωπικό.

Ως μείωση προσωπικού κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης, θεωρείται:

.    η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

.    η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική,

.    η μείωση του χρόνου απασχόλησης και

.    η   εθελουσία  έξοδος  που  γίνεται  με  πρωτοβουλία  του  εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

Συνεπώς, η επιχείρηση, για την ένταξή της στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχει προβεί σε κάλυψη του αριθμού των Ε.Μ.Ε. του προηγούμενου δωδεκαμήνου έως τον μήνα υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα (βλέπε Παράρτημα ΙΙΙ).

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού (μείωση ΕΜΕ), εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

.    η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη (πειθαρχικοί λόγοι),

.    η οικειοθελής αποχώρηση,

.    η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας και ο θάνατος.

Συνεπώς, οι θέσεις που έχουν μειωθεί κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς για τους προαναφερόμενους λόγους (οικειοθελής αποχώρηση, αναπηρία κ.λπ.) δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του αριθμού των Ε.Μ.Ε.

Ωφελούμενοι είναι άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, οι οποίοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση. Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καν. 651/2014, νοούνται οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ηλικίας άνω των 50 ετών .

Οι ωφελούμενοι κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 να είναι: α) εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών, ηλικίας άνω των 50 ετών και να διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου μέχρι την πρόσληψή τους.

β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ.

γ) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη του ΟΑΕΔ

 

Διαβάστε ακόμη στα dikaiologitika:

Τα νέα χαράτσια με την ενιαία κλίμακα φόρου! - Ποιοι χάνουν, ποιοι κερδίζουν και πόσα

To Ασφαλιστικό «μπλοκάρει» την ολοκλήρωση της αξιολόγησης

πηγή φωτογραφίας: sooc
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Δικαιολογητικά
SHARE: