Οι τέσσερις στόχοι της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας

Το Υπουργείο Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών EUROKINISSI

Οι διοικήσεις των ΔΕΚΟ θα αξιολογούνται στο εξής με συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που θα θέσει η ΕΕΣΥΠ, γνωστή και ως "Υπερταμείο" για τη δημόσια περιουσία

Το στρατηγικό σχέδιο δράσης παρουσίασε σήμερα η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας που θα διαχειριστεί το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας.

Στο κείμενο αυτό αναφέρονται οι αξίες και το όραμα του Μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας που αφορούν στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, στην αξιοκρατία, στην αποτελεσματικότητα, στην καινοτομία, στη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και στην κοινωνική λογοδοσία. Αναφέρονται όμως και συγκεκριμένες επιδιώξεις που αφορούν στις άμεσες θυγατρικές της Εταιρείας, καθώς και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις που εντάχθηκαν σε αυτή.

Οι στρατηγικοί στόχοι σύστασης και λειτουργίας της ΕΕΣΥΠ, πιο γνωστής ως «Υπερταμείο» για τη δημόσια περιουσία, είναι οι εξής:

1. Έσοδα/επαύξηση οικονομικής αξίας: Παραγωγή εσόδων για αποπληρωμή μέρους του χρέους με βάση την αναθεωρημένη χρηματοδοτική σύμβαση με τον ESM που προβλέπει ότι το 50% από την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας θα διατίθεται για την αποπληρωμή του χρέους και άλλο 50% θα διατίθεται για επενδύσεις. Παράλληλα στόχος θα είναι η διαμόρφωση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, καλύτερη διαχείριση πόρων και επιδοτήσεων όπου απαιτείται κ.α.

2. Επαύξηση της δημόσιας αξίας: Η εισαγωγή της έννοιας της δημόσιας αξίας στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ είναι πολύ σημαντική καθώς μέσω αυτής επιδιώκεται η διασφάλιση της κοινωνικής ανταποδοτικότητας, η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η βελτιστοποίηση διαδικασιών και διαχείρισης πόρων και εντέλει η προώθηση επενδύσεων βιώσιμης ανάπτυξης.

3. Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών και εξωστρέφειας: Καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και ανταγωνιστικότητα, στρατηγικές συμμαχίες και συνέργειες, καινοτομία και εξωστρέφεια.

4. Θεσμικό πλαίσιο/διακυβέρνηση: Θεσμικό πλαίσιο που στηρίζεται στη χρήση βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνεια, πληροφόρηση και λογοδοσία και πλαίσιο αναφορών, αξιοκρατία και υπεύθυνη διοίκηση, προώθηση διαφορετικότητας σε θέσεις ευθύνης.

Οι άμεσες θυγατρικές

Το νέο ταμείο θα έχει ως γνωστό υπο την εποπτεία του το ΤΑΙΠΕΔ την Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων (ΕΤΑΔ) ΑΕ το ΤΧΣ και 13 ΔΕΚΟ, οι οποίες συμμετέχουν στην Εταιρεία ως άμεσες θυγατρικές.

Όσον αφορά στις Δημόσιες Επιχειρήσεις με βάση το στρατηγικό σχέδιο, η ΕΕΣΥΠ καλείται να διαδραματίσει έναν διττό ρόλο: Aφενός να αποτελέσει θεματοφύλακα της ορθής διακυβέρνησής τους, κατοχυρώνοντας σύγχρονες και διαφανείς διαδικασίες για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής τους λογοδοσίας, αφετέρου να σχεδιάσει, σε συνεργασία με τις διοικήσεις τους, τον βέλτιστο τρόπο εκπλήρωσης του ειδικού σκοπού της καθεμίας, να βρει συνέργειες μεταξύ τους και να παράξει αξία μέσα από αυτές, καθώς και να διασφαλίσει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Όσον αφορά στη δημόσια ακίνητη περιουσία, στόχος είναι να αποτυπωθεί με ακρίβεια, λαμβάνοντας υπόψη την παράλληλη προσπάθεια καταγραφής της από άλλους φορείς, όπως το Κτηματολόγιο, να αξιοποιηθεί με οργανωμένο τρόπο σεβόμενο το περιβάλλον και τις ανάγκες της κοινωνίας, και να ενταχθεί στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό.

Όσον αφορά στο ΤΑΙΠΕΔ, πέρα από την προσπάθεια ενίσχυσης των διαδικασιών διαφάνειας και λογοδοσίας, στόχος είναι να ενταχθεί η εφαρμογή του Επιχειρησιακού του Σχεδίου σε μια ευρύτερη λογική συνολικής αξιοποίησης ευκαιριών και δυνατοτήτων που προκύπτουν από τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της ΕΕΣΥΠ.

Τέλος, σημαντική το επόμενο διάστημα θα είναι η συμβολή του ΤΧΣ στην ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος με στόχο την αποκατάσταση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας.

Στο Στρατηγικό Σχέδιο περιγράφεται επίσης ο Μηχανισμός Συντονισμού, ο οποίος καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ Κράτους, Εταιρείας και Δημόσιων Επιχειρήσεων, και ειδικότερα τις διαδικασίες σχετικά με: α) τη διατύπωση της Αποστολής των Δημοσίων Επιχειρήσεων, β) τη σύναψη Συμβάσεων Στόχων και Απόδοσης και γ) την εκπόνηση Δηλώσεων Δεσμεύσεων των δημοσίων επιχειρήσεων αναφορικά με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας επεξεργάσθηκε το συγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο στη βάση σύγχρονων πρακτικών διοίκησης, ώστε με τη συνεργασία, στοχοθέτηση και προσπάθεια των διοικήσεων και εργαζομένων των επιχειρήσεων, οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της να προσφέρουν στο μέλλον ωφέλειες με τρόπο ουσιώδη και αποτελεσματικό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Υπουργείο Οικονομικών

ADVERTISING

SHARE: