Κομισιόν: Νέοι κανόνες για διαφάνεια στις διαδικτυακές πλατφόρμες

Διαδίκτυο
Διαδίκτυο PIXABAY

Στόχος των νέων κανόνων είναι η δημιουργία ενός δίκαιου, διαφανούς και προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις μικρότερες επιχειρήσεις και τους εμπόρους όταν χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες

Nέους κανόνες για τις διαδικτυακές πλατφόρμες που εξασφαλίζουν στις μικρές επιχειρήσεις ένα δίχτυ ασφαλείας στην ψηφιακή οικονομία και τη βελτίωση της λειτουργίας της ψηφιακής ενιαίας αγοράς πρότεινε η Κομισιόν. Στόχος των νέων κανόνων είναι η δημιουργία ενός δίκαιου, διαφανούς και προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις μικρότερες επιχειρήσεις και τους εμπόρους όταν χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες. Επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, έμποροι που πωλούν μέσω διαδικτύου, σχεδιαστές εφαρμογών, καθώς και άλλες παρεμφερείς εταιρείες που βασίζονται στις μηχανές αναζήτησης για την προσέλκυση διαδικτυακής κίνησης στους δικτυακούς τόπους τους, συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που θα επωφεληθούν από τους νέους κανόνες.

Περίπου το ήμισυ (42 %) των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που ρωτήθηκαν σε πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές αγορές για να πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Σύμφωνα με μια άλλη μελέτη, σχεδόν το 50 % των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες στις πλατφόρμες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η μελέτη δείχνει επίσης ότι το 38 % των προβλημάτων όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις παραμένουν άλυτα και μόνο το 26 % επιλύονται με δυσκολία. Υπολογίζεται ότι για τον λόγο αυτό χάνονται 1,27-2,35 δισ. ευρώ από απώλεια πωλήσεων.

Οι νέοι κανόνες θα αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες αυτές με τους εξής τρόπους:

- Αύξηση της διαφάνειας. Οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι όροι και προϋποθέσεις τους για επαγγελματικούς χρήστες γίνονται εύκολα κατανοητοί και εύκολα διαθέσιμοι. Οφείλουν κυρίως να αναφέρουν εκ των προτέρων τους πιθανούς λόγους για τους οποίους ένας επαγγελματικός χρήστης διαγράφεται ή αναστέλλονται οι υπηρεσίες του από μια πλατφόρμα. Οι πάροχοι πρέπει επίσης να τηρούν μια εύλογη ελάχιστη περίοδο καταγγελίας πριν προβούν σε αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις. Εάν ένας πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης αναστείλει ή περατώσει το σύνολο ή μέρος της προσφοράς κάποιου επιχειρηματικού χρήστη, ο πάροχος αυτός οφείλει να δηλώσει τους σχετικούς λόγους. Επιπλέον, οι πάροχοι των εν λόγω υπηρεσιών πρέπει να διαμορφώνουν και να δημοσιεύουν τη γενική πολιτική τους διευκρινίζοντας i) ποια δεδομένα που παρέχονται μέσω των υπηρεσιών τους γίνονται προσβάσιμα, από ποιον και υπό ποιες συνθήκες, ii) τον τρόπο που διαχειρίζονται τα δικά τους αγαθά ή τις υπηρεσίες σε σχέση με εκείνα που προσφέρουν οι επαγγελματικοί χρήστες τους· και iii) πώς χρησιμοποιούν τις συμβατικές ρήτρες για να απαιτήσουν την ευνοϊκότερη γκάμα ή τιμή για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εν λόγω επαγγελματικοί χρήστες τους (οι λεγόμενες ρήτρες του μάλλον ευνοουμένου κράτους). Τέλος, τόσο οι διαδικτυακές υπηρεσίες διαμεσολάβησης όσο και οι διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης πρέπει να καθορίζουν τα γενικά κριτήρια που προσδιορίζουν τον τρόπο ταξινόμησης των αγαθών και υπηρεσιών στα αποτελέσματα αναζήτησης.

- Αποτελεσματικότερη επίλυση διαφορών: Οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης καλούνται να καθορίσουν ένα εσωτερικό σύστημα διεκπεραίωσης καταγγελιών. Για να διευκολύνεται η εξωδικαστική επίλυση διαφορών, όλοι οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει να περιλάβουν στους όρους και προϋποθέσεις τους ανεξάρτητους και ειδικευμένους διαμεσολαβητές με τους οποίους επιθυμούν να εργάζονται καλόπιστα για την επίλυση διαφορών. Η βιομηχανία θα ενθαρρυνθεί επίσης να καθορίσει εθελοντικά ειδικευμένους ανεξάρτητους διαμεσολαβητές ικανούς να εξετάζουν τις διαφορές που απορρέουν στο πλαίσιο διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Τέλος, οι ενώσεις που αντιπροσωπεύουν τις επιχειρήσεις θα λάβουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στα δικαστήρια εξ ονόματος των επιχειρήσεων για να επιβάλλουν τους νέους κανόνες διαφάνειας και διευθέτησης των διαφορών. - Δημιουργία παρατηρητηρίου της ΕΕ για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των νέων κανόνων: Το παρατηρητήριο θα παρακολουθεί τα τρέχοντα καθώς και τα διαφαινόμενα ζητήματα και τις ευκαιρίες στην ψηφιακή οικονομία με σκοπό να επιτρέψει στην Επιτροπή να συμπληρώσει ενδεχομένως τη σημερινή νομοθετική πρόταση. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εξελίξεις πολιτικής και ρυθμιστικής προσέγγισης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ανάλογα με την πρόοδο που θα επιτευχθεί και βάσει των πληροφοριών που θα λαμβάνονται από το παρατηρητήριο της ΕΕ, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την ανάγκη περαιτέρω μέτρων εντός τριών ετών.

Ο κανονισμός που προτείνει σήμερα η Επιτροπή αποτελεί συνέχεια της δέσμευσης που ανέλαβε η Επιτροπή στην ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής της για την ψηφιακή ενιαία αγορά ώστε να προετοιμάσει δράσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων αθέμιτων συμβατικών ρητρών και εμπορικών πρακτικών που εντοπίζονται στις σχέσεις πλατφορμών- επιχειρήσεων, υπό το πρίσμα της επίλυσης διαφορών, κριτηρίων ορθής πρακτικής και διαφάνειας.

Η πρόταση αποτελεί την έκβαση μιας έρευνας που διήρκησε δύο χρόνια και η οποία περιελάμβανε ευρύ φάσμα διαβουλεύσεων, οικονομική έρευνα και σχεδιασμό πολιτικής, καθώς και πολλά εργαστήρια.

Η Επιτροπή χρησιμοποίησε επίσης τις εξουσίες της επιβολής του ανταγωνισμού για να επιτρέψει τον δίκαιο ανταγωνισμό στην οικονομία των πλατφορμών. Για παράδειγμα, στο τέλος Μαΐου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση με την οποία κατέστησε νομικά δεσμευτικές τις δεσμεύσεις που πρότεινε η Amazon σχετικά με τις προκαταρκτικές ανησυχίες ανταγωνισμού όσον αφορά ορισμένες ρήτρες των συμφωνιών διανομής της Amazon με εκδότες ηλεκτρονικών βιβλίων. Τον Ιούνιο του 2017 εξέδωσε απαγορευτική απόφαση που όριζε ότι η Google είχε καταχραστεί της δεσπόζουσας θέσης της παρέχοντας παράνομο πλεονέκτημα στην υπηρεσία της σύγκρισης τιμών στα αποτελέσματά της γενικής αναζήτησης. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να επιβάλλει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ στον ψηφιακό τομέα, κατά περίπτωση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Ευρωπαϊκή Ένωση, Κομισιόν

ADVERTISING

SHARE: