Επιδότηση έως 350 ευρώ για μετατροπή της μερικής απασχόλησης σε πλήρη

Επιδότηση έως 350 ευρώ για μετατροπή της μερικής απασχόλησης σε πλήρη

Οι ωφελούμενοι, η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων και το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το πιλοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας

Του Γιάννη Φώσκολου

Μέχρι 350 ευρώ μηνιαίως και για 12 μήνες θα επιδοτούνται οι εργοδοτικές εισφορές για την μετατροπή της μερικής απασχόλησης σε πλήρη. Το φιλόδοξο πιλοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας, που μπαίνει σε εφαρμογή από τον ΟΑΕΔ, θα αφορά αρχικά 3.000 θέσεις εργασίας με προϋπολογισμό 12 εκατομμυρίων ευρώ και θα μείνει ανοικτό μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις. Σκοπός του είναι η επιχορήγηση της διατήρησης της απασχόλησης, με την μετατροπή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται στους 15 μήνες, εκ των οποίων οι 12 μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και οι υπόλοιποι 3 σε δέσμευση χωρίς επιχορήγηση. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στη μηνιαία εργοδοτική εισφορά (συμπεριλαμβάνεται η εργοδοτική εισφορά δώρων Χριστουγέννων - Πάσχα και επιδόματος αδείας) με ανώτατο όριο τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης (350€ για Δώρο Χριστουγέννων και 175€ για Δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας).

ADVERTISING

«Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης είναι η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Η αύξηση της μερικής απασχόλησης, διογκώνει το ποσοστό των επισφαλών εργαζομένων και των υποαμειβομένων, των οποίων το διαθέσιμο εισόδημα μειώνεται. Αυτό συνεπάγεται, αφενός την αδυναμία των εργαζομένων να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, αφετέρου δε την αιμορραγία του ασφαλιστικού συστήματος», δηλώνει στο «Έθνος – Εργασία» η αν. υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου.

Το πιλοτικό πρόγραμμα προβλέπει «σφιχτούς» ελέγχους ώστε να αποφευχθούν οι παρατυπίες. Όπως έγραψε το «Έθνος –Εργασία» πέρασε ήδη από το ΔΣ του ΟΑΕΔ κι αναμένεται να λάβει το αμέσως επόμενο διάστημα ΦΕΚ, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή. «Κλειδί» για την ένταξη είναι ο εργοδότης να απασχολεί ήδη εργαζόμενους με καθεστώς μερικής απασχόλησης, όταν η ΚΥΑ του προγράμματος δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και απασχολούν εργαζόμενους με καθεστώς μερικής απασχόλησης την προηγούμενη της δημοσίευσης της ΚΥΑ, σε ΦΕΚ. Προσοχή, στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που κατά το 3μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, είχαν προβεί σε μεταβολή του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης είναι – όπως παγίως συμβαίνει– να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια 3μήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται:

•η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

•η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

•η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής κινήτρων.

•η οικειοθελής αποχώρηση που θεωρείται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με τον νόμο του περασμένου Σεπτέμβρη (δεν τηρήθηκαν τα νέα χρονοδιαγράμματα, η ηλεκτρονική αναγγελία δεν συνοδεύεται από έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργαζόμενο ή από εξώδικη δήλωση του εργοδότη). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αν η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση προσωπικού αλλά σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα, μπορεί να ενταχθεί.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι, οι οποίοι τουλάχιστον κατά την προηγούμενη ημέρα από την δημοσίευση της επίμαχης ΚΥΑ σε ΦΕΚ, απασχολούνται στις δικαιούχους επιχειρήσεις, με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης. Ως εργαζόμενος μερικής απασχόλησης νοείται αποκλειστικά κάθε εργαζόμενος με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας του οποίου οι ώρες εργασίας υπολογιζόμενες σε ημερήσια, εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση, είναι λιγότερες από το κανονικό ωράριο εργασίας του συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση.

Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν ασκούν άλλο ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα. Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση της επιχείρησης με αναζήτηση του αναλογούντος ποσού επιχορήγησης.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικά

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής - υπεύθυνη δήλωση. Το αρμόδιο ΚΠΑ2 προβαίνει εντός 30 ημερών στην αξιολόγηση. Η απόφαση υπαγωγής προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των επιχορηγούμενων ατόμων. Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει το προϋπάρχον καθεστώς μερικής απασχόλησης των δυνητικά ωφελουμένων έως και την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής από το αρμόδιο ΚΠΑ2.

Εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης υπαγωγής, η επιχείρηση προβαίνει σε μεταβολή της Σύμβασης Εργασίας Μερικής Απασχόλησης σε Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης υποβάλλοντας μέσω του συστήματος ΣΕΠΕ–ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ, το Έντυπο «Ε4 Συμπληρωματικός πίνακας ωραρίου». Πρόκειται για τον Πίνακα Ε4 που υποβάλλεται στο ΠΣ «Εργάνη» και αφορά στις περιπτώσεις αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου ή οργάνωσης του χρόνου εργασίας : «Ε4-Συμπληρωματικός ωραρίου». Για την αποτελεσματική παρακολούθηση του προγράμματος, θα γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο ταυτοποίηση του Ε4 της επιχείρησης στο «ΕΡΓΑΝΗ». Ενστάσεις υποβάλλονται ενός 30 ημερών.

Εντός 60 ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής της ΑΠΔ του δευτέρου μήνα κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2. Ειδικά για την πρώτη επιχορήγηση, ως μήνας απασχόλησης, θα υπολογίζεται ο μήνας μετατροπής της μερικής σε πλήρη, ανεξάρτητα από τον αριθμό ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν. Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Έντυπη Κατάσταση (έντυπο Β) η οποία θα περιλαμβάνει τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις με την ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών ως εξής:

α. ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων,

β. Α.Μ.Κ.Α και Α.Μ.Ε.Φ.Κ.Α. επιχορηγουμένων,

γ. ημερομηνία πρόσληψης τους,

δ. ημερομηνία γέννησής τους,

ε. ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,

στ. μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος, όχι χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο της ηλικιακής του κατηγορίας (άνω των 25 ή κάτω των 25)

ζ. μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, που αφορά στο σύνολο της εργοδοτικής εισφοράς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, που βαρύνει τον εργοδότη

η. Στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση .

2. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα), οι οποίες υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή, με υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία είναι αληθή.

3. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Αν η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ ή ΕΤΕΑΕΠ θα πρέπει η ρύθμιση να έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα (δηλαδή εντός 2 μηνών από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής της ΑΠΔ του δευτέρου μήνα κάθε διμήνου απασχόλησης) και στην απόφαση ρύθμισης να συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται κανονικά. Σε περίπτωση που η ρύθμιση δεν τηρείται, η αξίωση για καταβολή της επιχορήγησης θα απορρίπτεται.

4. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΦΚΑ- Σ.ΕΠ.Ε. –ΟΑΕΔ («Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ»). Το έντυπο θα αναζητείται αυτόματα από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας.

5. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης με ΙΒΑΝ, στο οποίο θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο της δικαιούχου επιχείρησης –εργοδότη.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό (επιχορηγούμενες και υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, θέσεις εργασίας) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της οφείλει να το αντικαταστήσει μέσα σε 30 ημέρες. Μείωση προσωπικού θεωρείται η απόλυση, η αλλαγή καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής, η εθελουσία έξοδος, η οικειοθελής αποχώρηση που θεωρείται καταγγελία σύμβασης.

Το πρόγραμμα προβλέπει «σφιχτό» σύστημα και χρονοδιάγραμμα ελέγχων ώστε να αποφευχθούν οι παρατυπίες και να ωφεληθούν οι πραγματικά υποαπασχολούμενοι και υποαμοιβόμενοι μισθωτοί. Έτσι κάθε αίτημα καταβολής ενίσχυσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες ελέγχου – πιστοποίησης. Οι επαληθεύσεις μπορεί να είναι επιτόπιες ή και διοικητικές. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο υποκατάστημα της επιχείρησης, σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησης του προγράμματος. Επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται και για το δεσμευόμενο, μη επιχορηγούμενο προσωπικό.

Ύστερα από την υποβολή της αίτησης και εντός 2 μηνών πραγματοποιείται επιτόπια επαλήθευση σε ΑΠΔ, παραστατικά καταβολής εισφορών, αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας, αντίγραφο της Έντυπης Κατάστασης (Έντυπο Β) που υπέβαλε ο εργοδότης στο ΚΠΑ2. Στην πρώτη επιτόπια επαλήθευση θα ελέγχονται και οι Α.Π.Δ. του 3μήνου που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και αυτών που έχουν συνταχθεί έως την διεξαγωγή της επιτόπιας επαλήθευσης. Αν διαπιστώνεται παρατυπία ανακαλείται η υπαγωγή στο πρόγραμμα. Ο εργοδότης έχει ένα 15ήμερο για ένσταση.

Εντός του προγράμματος ακολουθούν κι άλλες επιτόπιες επαληθεύσεις. Για την ορθή υλοποίηση, οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρούν ειδικό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα έγγραφα και παραστατικά.

Μετά τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης το Γραφείο Απασχόλησης προβαίνει σε διοικητική εξέταση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ του πορίσματος της επιτόπιας επαλήθευσης και της διοικητικής επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση για την οποία ενημερώνεται η επιχείρηση προκειμένου να εκφράσει τις αντιρρήσεις της εντός 15 ημερών. Οι επαληθεύσεις πραγματοποιούνται τόσο πριν όσο και μετά την υποβολή της αίτησης εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί κατάσταση του συνολικού προσωπικού επιχορηγούμενου και μη, η οποία θα αναζητείται από τους ελεγκτές. Ενδεχόμενη παρακώληση αποτελεί λόγο απένταξης από το πρόγραμμα.

Το Γραφείο Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας ύστερα από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του πορίσματος της επιτόπιας και της διοικητικής επαλήθευσης προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της επιχορήγησης.

24Media Network