Όσα πρέπει να ξέρετε για τον Eξωδικαστικό Mηχανισμό

Πρόσοψη της Εθνικής Τράπεζας - φωτό αρχείου
Πρόσοψη της Εθνικής Τράπεζας - φωτό αρχείου EUROKINISSI

Μια ανάλυση με χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον εξωδικαστικό μηχανισμό - Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση

Τι είναι ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός και ποιούς αφορά; Τι καινοτόμο εισάγεται στην ελληνική έννομη τάξη με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό του Ν. 4469/2017; Όλες οι απαντήσεις, παρακάτω:

Α. Τι είναι ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός και ποιος ο σκοπός του;

Είναι μια διαδικασία συνολικής διευθέτησης των οφειλών προς όλους τους πιστωτές (τράπεζες, Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και πιστωτές). Αφορά συνολική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των χρεών. Εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν. 4469/2017 και η ειδοποιός διαφορά του, εν συγκρίσει με αντίστοιχες διαδικασίες κατά το παρελθόν, έγκειται στο ότι ο οφειλέτης βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας, δεδομένου ο ίδιος κινεί τη διαδικασία και του δίδεται η δυνατότητα ταυτόχρονης και συνολικής διευθέτησης των χρεών του. Βασική επιδίωξη του νόμου είναι να δοθεί η ευκαιρία στις έχουσες χρέη βιώσιμες επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη λειτουργία τους εντός ενός πλαισίου, που δίδει τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τις οφειλές τους σε κάθε πιστωτή.

Β. Ποιους αφορά;

Αφορά κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση είναι:

α) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 να είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών ή οφειλή που ρυθμίσθηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης) ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του Ν. 5960/1933 ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του.

β) οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του να ξεπερνούν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και

γ) να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του νόμου, ήτοι:

γ1. ο τηρών απλογραφικό λογιστικό σύστημα να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης και

γ2. ο τηρών διπλογραφικό λογιστικό σύστημα να πληροί αθροιστικά δύο (2) προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης, ήτοι αφ’ ενός να έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων και αφ’ ετέρου να έχει θετική καθαρή θέση (equity).

Γ. Τι καινοτόμο εισάγεται στην ελληνική έννομη τάξη με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό του Ν. 4469/2017;

Πρόκειται για μία διαδικασία δομημένης εξωδικαστικής διαπραγμάτευσης, στην οποία σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο θεσμός της διαμεσολάβησης, δεδομένου ότι ο συντονιστής έχει επιλεγεί από το μητρώο των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το εισαγόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο αφορά τη συνολική εξωδικαστική διευθέτηση όλων των οφειλών ενός φυσικού ή νομικού προσώπου σε σύντομο χρονικό διάστημα, που ολοκληρώνεται με την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης των οφειλών, η οποία μπορεί να επικυρωθεί από το Πολυμελές Πρωτοδικείο, προκειμένου να ανασταλούν τα αναγκαστικά μέτρα κατά του οφειλέτη.

Του Δικηγόρου-Διαμεσολαβητή, Αθανάσιου - Αλέξανδρου Χ. Τζαμακλή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Εξωδικαστικός Μηχανισμός
SHARE:

24Media Network