Όμιλος FOURLIS: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2019

Όμιλος FOURLIS: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2019

Στην έκδοση της 11ης, κατά σειρά, Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας προχώρησε ο Όμιλος FOURLIS πριν από λίγες μέρες.

Η Έκθεση, η οποία παρουσιάζειπληροφορίες για τη διαχείριση και τις επιδόσεις βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλουκαι καλύπτει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως και 31ηΔεκεμβρίου 2019 απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου FOURLIS και σε όλους όσοι ενδιαφέρονταιγια την προσέγγιση και διαχείριση του Ομίλου σε θέματα που αφορούν τη συμβολήτου στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και ΚοινωνικήςΥπευθυνότητας 2019 καταρτίστηκε σε συμφωνία με τα πρότυπα Global Reporting Initiative (GRI), επιλογή “core”. O Όμιλος FOURLISθεωρεί ότι η επιλογή αυτή αποτυπώνει τη δέσμευσή του για σύνδεση τηςευρύτερης στρατηγικής του με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικέςτου επιδράσεις και τη συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη, στο πλαίσιο τωνΠαγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Για τη σύνταξη της Έκθεσηςελήφθησαν, επιπλέον, υπόψη συγκεκριμένοι δείκτες του Οδηγού ΔημοσιοποίησηςΠληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών (2019), https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/esg-reporting-guide.

Η Έκθεση αυτή αποτελεί και τηνΑναφορά Προόδου (“Communicationon Progress”) του Ομίλου, ως προς την τήρησητων δέκα Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε., της μεγαλύτερης διεθνούςεθελοντικής πρωτοβουλίας για την υπεύθυνη επιχειρηματική δράση, την οποία οΌμιλος FOURLIS προσυπογράφειαπό το 2008.

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και ΚοινωνικήςΥπευθυνότητας 2019 προετοιμάστηκε από τον Όμιλο FOURLIS και η Ernst & YoungHellas παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά την προετοιμασία αυτής, ωςπρος την τήρηση των προτύπων GRI και των 10 Αρχών του UNGC (Communication onProgress). Τον σχεδιασμό του εντύπουεπιμελήθηκε η εταιρεία TheNomad Design Tribe.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα