Στη “Διαύγεια” η ΚΥΑ για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ

Στη “Διαύγεια” η ΚΥΑ για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ
Κτίριο διοίκησης του ΕΦΚΑ Eurokinissi

Στη "Διαύγεια" έχει αναρτηθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ.

Αναρτήθηκε στη “Διαύγεια” η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργείου Εργασίας και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Ειδικότερα, η ΚΥΑ προβλέπει τα εξής:

– Χορήγηση βεβαίωσης υποβολής απογραφικής δήλωσης, μέσω διαδικτύου: Η βεβαίωση υποβολής απογραφικής δήλωσης του e-ΕΦΚΑ σε μελλοντικούς ασφαλισμένους μη μισθωτούς, που απαιτείται για τη δήλωση έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εκδίδεται, μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

– Χορήγηση βεβαίωσης για μεταβολή δραστηριότητας, μέσω διαδικτύου: Η βεβαίωση, που απαιτείται για τη δήλωση μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ, εκδίδεται, μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

– Χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής, μέσω διαδικτύου: Η βεβαίωση εγγραφής σε ασφαλισμένους μη μισθωτούς του e-ΕΦΚΑ εκδίδεται, μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

– Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας, μέσω διαδικτύου: Η βεβαίωση προϋπηρεσίας σε ασφαλισμένους μισθωτούς του e-ΕΦΚΑ εκδίδεται, μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

– Υποβολή απογραφικού δελτίου, μέσω διαδικτύου: Πρόσωπα που επιθυμούν να υπαχθούν στην ασφάλιση στο καθεστώς του π. ΟΓΑ και δεν έχουν υποχρέωση έναρξης δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ, υποβάλλουν ηλεκτρονικά το απογραφικό δελτίο-υπεύθυνη δήλωση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

– Έκδοση αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας, μέσω διαδικτύου: Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδίδεται, μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ.

– Πιστοποίηση φορέων, υπηρεσιών και προσώπων, για έκδοση βεβαιώσεων και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον e-ΕΦΚΑ διαδικτυακά.

Ο e-ΕΦΚΑ πιστοποιεί τους φορείς, τις υπηρεσίες ή τα πρόσωπα, που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση Φ. 11321/25754/1695/30-12-2011 (Β’ 3127), καθώς και λοιπούς φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου, οι οποίοι δικαιούνται να υποβάλουν αιτήματα, μέσω του διαδικτυακού τόπου του φορέα και να λαμβάνουν αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας και τις βεβαιώσεις της παρούσας ΚΥΑ, που αφορούν τους συναλλασσόμενους με αυτούς.

Οι φορείς, οι υπηρεσίες ή τα πρόσωπα, που δικαιούνται να ζητήσουν πιστοποίηση, είναι:

α) Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

β) Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες διενεργούν πράξεις για τις οποίες απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαιώσεων της παρούσας ΚΥΑ.

γ) Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν τις πράξεις μεταβίβασης ακινήτων, λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς ή σύστασης εμπράγματος δικαιώματος.

δ) Η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που συνάπτει ή ανανεώνει συμβάσεις δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων.

Διαλειτουργικότητα

Εντός διμήνου από την έναρξη λειτουργίας κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας της παρούσας ΚΥΑ, διατίθεται, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υποδομή απευθείας διασύνδεσης του e-ΕΦΚΑ με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων του δημοσίου, ώστε να είναι εφικτή η απευθείας ηλεκτρονική λήψη των στοιχείων των βεβαιώσεων και του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο έλεγχος και η ταυτοποίηση των εισαγόμενων στοιχείων των ασφαλισμένων γίνονται, όπου χρειάζεται, με τους αντίστοιχους φορείς, με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, που παρέχουν οι φορείς, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Όπου δεν υπάρχει η υποδομή διασύνδεσης με πληροφοριακά συστήματα φορέων, που προαναφέρθηκαν, θα διατεθεί εντός διμήνου από την έναρξη κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας της παρούσας ΚΥΑ.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα