Να υπογράψουν για 10 χρόνια καλούνται οι αγρότες για να έχουν φθηνότερο ρεύμα

Διαβάζεται σε 4'
Αγροτικές κινητοποιήσεις
Αγροτικές κινητοποιήσεις SOOC

Δίνεται ως κίνητρο στους παραγωγούς ΑΠΕ η σύνδεσή τους με το δίκτυο, έτσι ώστε να προσφέρουν φθηνότερο ρεύμα στους προμηθευτές που θα τροφοδοτούν τους αγρότες.

Κατ’ αναλογία με τα βιομηχανικά PPAs θα προχωρήσει το μέτρο των «πράσινων» διμερών συμβολαίων στους αγρότες σε αντιστάθμιση του υψηλού ενεργειακού κόστους που αντιμετωπίζουν.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη τροπολογία που κατέθεσε το ΥΠΕΝ την Τετάρτη στη Βουλή, μια σειρά έργα ΑΠΕ που θα δηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον θα τύχουν αποκλειστικής προτεραιότητας στη λήψη όρων σύνδεσης προκειμένου να διαθέσουν την παραγωγή τους για την κάλυψη των «αγροτικών PPA».

Σημειώνεται ότι ο συνολικός όγκος, που «φημολογείται» περί τα 600 MW, των έργων που θα ενταχθούν στην εν λόγω ρύθμιση δεν είναι γνωστός και θα προσδιοριστεί με Υπουργική Απόφαση εντός είκοσι ημερών από την έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης τροπολογίας.

Με την έκδοση της ΥΑ που θα ορίζει την συνολική εγκατεστημένη ισχύ των έργων ΑΠΕ που είναι αναγκαία προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση των αγροτικών PPA, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται εντός τριμήνου να υποβάλουν τα αποδεικτικά που προβλέπει η τροπολογία και τα οποία τεκμαίρουν την διάθεση της παραγωγής τους για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των αγροτών.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η τροπολογία, οι παραγωγοί ΑΠΕ λαμβάνουν για τα έργα αυτά κατά απόλυτη προτεραιότητα Οριστική Προσφορά Σύνδεσης που αντιστοιχεί στο 30% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των κατόχων συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που προτίθενται να εκπροσωπούν.

Υπενθυμίζεται, ότι το μοντέλο που είχε εξαγγείλει το ΥΠΕΝ αφορούσε σε δεκαετή σύμβαση με κάποιο πάροχο με την πρώτη διετία να εφαρμόζεται σταθερή «κλειδωμένη» τιμή στα 9,3 λεπτά την κιλοβατώρα έως 11 λεπτά την κιλοβατώρα, αναλόγως το είδος της αγροτικής δραστηριότητας και την ύπαρξη ή όχι ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Για τα υπόλοιπα 8 χρόνια, το σχήμα προβλέπει το 30% της κατανάλωσης να καλύπτεται από PPA στη τιμή των 9 λεπτών ανά κιλοβατώρα και για το υπόλοιπο 70%, ο αγρότης είναι ελεύθερος να το προμηθευτεί από όποιο πάροχο θέλει σε τιμές της αγοράς.

Νέα τιμολόγια

Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που θα ορίζει το όριο ισχύος των έργων που θα ενταχθούν στο σχήμα για τα αγροτικά PPAs και σε διάστημα κατά μέγιστο 15 ημερών, οι προμηθευτές καλούνται να ανακοινώσουν τα χαρακτηριστικά του τιμολογίου ΓΑΙΑ, δηλαδή το ειδικό τιμολόγιο που θα εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

«Για την εφαρμογή του Τιμολογίου ΓΑΙΑ οι Προμηθευτές υποβάλλουν στους κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος, προσφορά για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διάρκειας μεγαλύτερης ή ίσης των δέκα ετών με δυνατότητα διαφορετικής χρέωσης κατά τα δύο πρώτα έτη της σύμβασης», όπως προαναφέρθηκε παραπάνω.

Από την στιγμή που οι προμηθευτές θα ανακοινώσουν τα χαρακτηριστικά του τιμολογίου ΓΑΙΑ, «οι αγρότες (κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος) θα μπορούν να συνάψουν τη σχετική σύμβαση με τον Προμηθευτή που επιθυμούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας των δύο μηνών».

Μετά την παρέλευση των δύο μηνών, όπως αναφέρει η τροπολογία, οι αγρότες δεν θα μπορούν να προχωρήσουν στη σύναψη σύμβαση προμήθειας με Τιμολόγιο ΓΑΙΑ.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Να προσθέσουμε ακόμη ότι οι προμηθευτές που αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση των κατόχων συνδέσεων αγροτικού ρεύματος με σύμβαση προμήθειας με τιμολόγιο ΓΑΙΑ, αναλαμβάνουν επιπροσθέτως την υποχρέωση άμεσης εξόφλησης του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών αυτών, προς άλλον ή άλλους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορούν καταναλώσεις μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των αγροτικών συνδέσεων βρίσκονται στη ΔΕΗ και, βάσει υπολογισμών, ένας στους τρείς αγρότες έχει οφειλές στο ρεύμα, ευνόητο είναι ότι θα υπάρξουν ελάχιστες μετακινήσεις, καθώς ο εκάστοτε νέος προμηθευτής καλείται να επωμιστεί και τα «παλιά βάρη» του πελάτη του.

Πολύ περισσότερο που στην περίπτωση του «αγροτικού σχήματος» για τα PPA, σαφές προβάδισμα διατηρούν οι καθετοποιημένοι όμιλοι έναντι των μη καθετοποιημένων, καθώς αυτοί διαθέτουν παραγωγή ΑΠΕ που μπορούν να αντιστοιχήσουν με ένα ορισμένο πελατολόγιο που ήδη διαθέτουν στον αγροτικό τομέα. Ένας μη καθετοποιημένος απαιτείται να συμφωνήσει με ένα προμηθευτή, ώστε να διαθέσει την παραγωγή του για την κάλυψη του συγκεκριμένου «πελατολογίου».

Η τροπολογία αναφέρει επίσης ότι οι προμηθευτές που συνάπτουν συμβάσεις προμήθειας με κατόχους αγροτικών συνδέσεων με Τιμολόγιο ΓΑΙΑ, δύνανται να λαμβάνουν, σύμφωνα με την απόφαση της περ β) της παρ. 13, επιδότηση επιτοκίου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των κατόχων αγροτικών συνδέσεων με τους οποίους συμβάλλονται.

Τέλος, προβλέπει «πέναλτυ» σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον πελάτη πριν το πέρας της συμβατικής διάρκειας ισχύος της. Η χρέωση καθορίζεται στους όρους της σύμβασης και η τροπολογία ορίζει την άμεση εξόφληση από τους κατόχους των συνδέσεων αγροτικού ρεύματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών που υπάρχουν.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα