Απαλλαγή εταιρείας πετρελαιοειδών από φόρο 2 εκατ. ευρώ

Απαλλαγή εταιρείας πετρελαιοειδών από φόρο 2 εκατ. ευρώ

Ποιο το σκεπτικό της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Ακυρώθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, φόροι ύψους 2.007.200  ευρώ που είχαν επιβληθεί στην εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)  Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.»

Συγκεκριμένα, με την  υπ' αριθμ. 1490/2016 απόφαση, έγινε δεκτή η αίτηση της ΜΟΤΟΡ  ΟΙΛ, ακυρώνοντας τους πρόσθετους φόρους που της επιβλήθηκαν, κρίνοντας ότι μη νομίμως εκδόθηκε  από τον προϊστάμενο  του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.) η πράξη επιβολής πρόσθετου φόρου και άλλων αντίστοιχων πράξεων.

Μεταξύ άλλων, στο σκεπτικό του δικαστηρίου αναφέρεται ότι "μετά την 30-4-2014  η χρήση 2011 θεωρείται περαιωμένη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 6  της ως άνω υπουργικής απόφασης και δυνατότητα άλλου ελέγχου υπάρχει μόνο σε περίπτωση στοιχείων ή ενδείξεων για παραβάσεις που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 5 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, είτε  με βάση τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 και με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, ωστόσο, εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει, ούτε, εξάλλου, η Φορολογική Αρχή  επικαλείται ότι ο παρών έλεγχος διενεργήθηκε βάσει των διατάξεων αυτών, κρίνει ότι μη νομίμως διενεργήθηκε έλεγχος στην επιχείρηση".

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τον έλεγχο του ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ. δεν είχαν αναγνωριστεί σειρά δαπανών, όπως έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού, ποσού 49.990,45 ευρώ, ενοίκια μεταφορικών μέσων, ποσού 159.500 ευρώ, τέλος χρήσης αιγιαλού, ποσού 69.600 ευρώ και λοιπούς φόρους- τέλη διυλιστηρίου,  ποσού 16.880,34 ευρώ και άλλα. Κατόπιν αυτών, ο έλεγχος πρόσθεσε στα καθαρά κέρδη της επίμαχης εταιρείας  ποσό 6.428.872,23 ευρώ, ως λογιστικές διαφορές και αναμόρφωσε τα φορολογητέα καθαρά κέρδη της σε 172.278.149,32 ευρώ.

SHARE:

24Media Network