Ενημέρωση της ALPHA BANK για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ενημέρωση της ALPHA BANK για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Βάσει των άρθρων 12 έως 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27 Απριλίου 2016

Η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40 (Τ.Κ. 102 52) (εφεξής «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι με επιδίωξη τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των χαρτοφυλακίων της, επεκτείνει τη συνεργασία της με τη θυγατρική της εταιρεία διαχείρισης τραπεζικών απαιτήσεων «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (εφεξής “Cepal”), που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, κατά τον Ν. 4354/2015, και ελέγχεται από αυτήν. Η Cepal, έχοντας υψηλή εξειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα, θα αναλάβει από την 1η Δεκεμβρίου 2020 τη διαχείριση των καθυστερούμενων ή μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς την Τράπεζα, είτε αυτές υπάρχουν ήδη σήμερα, είτε θα δημιουργηθούν στο μέλλον.

Κατ’ ακολουθίαν, η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις, άμεσα ή έμμεσα, με οποιαδήποτε ιδιότητα και οποιονδήποτε τρόπο, όπως ενδεικτικά οφειλέτες, συνοφειλέτες, εγγυητές, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Τράπεζας για είσπραξη των απαιτήσεών της, των οποίων το δάνειο ή η πίστωση βρίσκεται σε καθυστέρηση, ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις ως άνω απαιτήσεις, θα διαβιβασθούν για τον σκοπό της διαχειρίσεως, κατ’ άρθρο 2, παρ. 2β του Ν.4354/2015, στην CEPAL και θα τύχουν επεξεργασίας κατά τα ανωτέρω και σύμφωνα με την πολιτική της Τράπεζας.

ADVERTISING

Στο πλαίσιο αυτό και για τους σκοπούς της διαχειρίσεως η ως άνω εταιρία δύναται να διαβιβάζει, κατά περίπτωση, περαιτέρω τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σε εταιρίες ενημερώσεως οφειλετών του Ν.3758/2009,σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρίες, δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους.

Κατά τα λοιπά, για τα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση δικαιωμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στη δημοσιευμένη ενημέρωση της Τράπεζας, η οποία παραμένει στον διαδικτυακό της τόπο: https://apps.alpha.gr/GDPR/default.aspx

SHARE:

24Media Network