ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.: Κέρδη €115,1 εκατ. για το 2018

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.: Κέρδη €115,1 εκατ. για το 2018

Η ανακοίνωση της Εθνικής Πανγαίας ότι ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το 2018 αυξήθηκε σημαντικά

Η Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε ότι o κύκλος εργασιών του Ομίλου για το 2018 αυξήθηκε κατά 2,9% και ανήλθε σε €121,4 εκατ. έναντι €117,9 εκατ. το 2017. Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν από €100,5 εκατ. το 2017 σε €101,6 εκατ. το 2018. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα ανήλθαν σε €46,3 εκατ. έναντι κέρδους €17,2 για το 2017. Ως αποτέλεσμα τα κέρδη περιόδου του Ομίλου για το 2018 ανήλθαν σε €115,1 εκατ. (έναντι κερδών €83,7 εκατ. το 2017) καταγράφοντας αύξηση 37,5%.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε σε €1.286,6 εκατ. ή €5,04 ανά μετοχή έναντι €1.227,6 εκατ. και €4,80 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Την 31η Δεκεμβρίου 2018 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 349 εμπορικά ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία), συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 1.120 χιλ. τ.μ. Τα περισσότερα από τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας σε όλη την Ελλάδα, δεκατέσσερα ακίνητα είναι στην Ιταλία, δύο στη Ρουμανία, δύο στην Κύπρο και δύο στη Βουλγαρία. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν €1.779 εκατ. (31.12.2017: €1.581 εκατ.).

ADVERTISING

Η ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.nbgpangaea.gr.

SHARE:

24Media Network