Για 6ο συνεχόμενο τρίμηνο μειώνει 'κόκκινα' ανοίγματα η Εθνική Τράπεζα

ΕΘΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (EUROKINISSI/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΗΣ)
ΕΘΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (EUROKINISSI/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΗΣ) EUROKINISSI

Αυξημένη οργανική κερδοφορία, περιορισμός ζημιών υψηλό κεφαλαιακό απόθεμα και σταθερή μείωση των κόκκινων δανείων, εμφανίζει στα αποτελέσματα εννεαμήνου η Εθνική Τράπεζα. Για συγκριτικά πλεονεκτήματα της Τράπεζας ενόψει της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας, κάνει λόγο ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Λ. Φραγκιαδάκης

Με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CET) 16,1%,  o οποίος αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω  από την αποεπένδυση εταιριών (όπως Εθνική Ασφαλιστική και θυγατρικές στα Βαλκάνια), «τρέχει» η Εθνική Τράπεζα , η οποία, για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο κατάφερε να μειώσει τα εγχώρια Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εννεαμήνου που δημοσίευσε η Εθνική Τράπεζα, τα εγχώρια Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά €0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση το Γ’ τρίμηνο του 2017, αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και τις περιορισμένες διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων

Η συνολική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανέρχεται σε €3,5 δισ. από το τέλος του 2015, ενώ η Τράπεζα έχει ήδη υπερβεί το στόχο για το 2017.

ADVERTISING

Στην Ελλάδα, οι δείκτες κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 57% και 75%, στα υψηλότερα επίπεδα του εγχώριου τραπεζικού κλάδου. Να σημειωθεί ότι οι δείκτες Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 45% και 34% στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος περιόρισε τις ζημίες μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε €49 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2017 από €58 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2017, ενσωματώνοντας αποτιμητικές ζημιές και λοιπές επιβαρύνσεις ύψους €81 εκατ., οι οποίες αντιστάθμισαν το όφελος από τη μείωση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια (-24,3% σε τριμηνιαία βάση σε €151 εκατ.).

Αναλυτικότερα:

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων του Εννιαμήνου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση, με το αντίστοιχο περιθώριο να ενισχύεται κατά περίπου 36 μ.β. στις 272 μ.β. Διαμορφώθηκαν σε €633 εκατ. το Εννιάμηνο του 2017 (+11% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας τη θετική επίδοση των καθαρών εσόδων από προμήθειες (+52% σε ετήσια βάση) και τη σημαντική περιστολή των λειτουργικών δαπανών (-9% σε ετήσια βάση)

* Στην Ελλάδα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο βελτιώθηκε κατά 29 μ.β. σε ετήσια βάση ανερχόμενο σε 306 μ.β. το Εννιάμηνο του 2017, παρά την υποχώρηση των καθαρών εσόδων από τόκους σε €1.116 εκατ. (-5% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης δανειακής απομόχλευσης και μείωσης της έκθεσης σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου υψηλής απόδοσης.

* Η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες αντανακλά αφενός την εξάλειψη του κόστους των ομολόγων Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ και αφετέρου την ενίσχυση των προμηθειών από τη Λιανική Τραπεζική και παρεπόμενες τραπεζικές εργασίες

* Οι εγχώριες λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση στο Εννιάμηνο του 2017 σε €640 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την περιστολή των δαπανών προσωπικού κατά 12% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2016. Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα διαμορφώθηκε σε 50% από 55% το Εννιάμηνο του 2016

* Οι εγχώριες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια αποκλιμακώθηκαν κατά 24% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €151 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2017, παραμένουν όμως σε συντηρητικά επίπεδα, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) να μειώνεται σε 198 μ.β. Ο δείκτης κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ενισχύθηκε κατά 40 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ανερχόμενος σε 57% στην Ελλάδα.

Απεξάρτηση από τον ELA

Η Τράπεζα ολοκλήρωσε την πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολόγων από το 2009 στις διεθνείς χρηματαγορές, εκδίδοντας τριετές ομόλογο ύψους €750 εκατ., με απόδοση 2,90%. To 85% της έκδοσης καλύφθηκε από διεθνείς επενδυτές

Η χρηματοδότηση μέσω ΕLA μειώθηκε κατά €4,6 δισ. από το τέλος του Δ’ Τριμήνου 2016 σε μόλις €1 δισ. τον Οκτώβριο. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε €4,7 δισ. από €12,3 δισ. το τέλος του 2016. Η επικείμενη ολοκλήρωση των αποεπενδύσεων από την Εθνική Ασφαλιστική, τη Banca Romaneasca και τη Vojvodjanska Banka θα ενισχύσει τη ρευστότητα της ΕΤΕ κατά περίπου €1,7 δισ.

Να σημειωθεί ότι οι εγχώριες καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά €0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση και κατά €1,2 δισ. συνολικά στο διάστημα από την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων.

 H ισχυρή ρευστότητα και το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης επιτρέπουν στην ΕΤΕ να χρηματοδοτήσει την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης επιχειρηματικών δανείων, σημειώνει η διοίκηση.

Δείκτης CET 1 στο 16,8%

Ο δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 16,8% και σε 16,6% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τη θετική κεφαλαιακή επίπτωση από τις υπό ολοκλήρωση αποεπενδύσεις από την Εθνική Ασφαλιστική, Banca Romaneasca, Vojvodjanska Banka και South African Bank of Athens (S.A.B.A.) Οι εν λόγω συμφωνηθείσες αποεπενδύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές του 2018, δημιουργώντας κεφαλαιακό απόθεμα εν όψει των επερχόμενων εποπτικών ασκήσεων.

Λεωνίδας Φραγκιαδάκης: Περαιτέρω θωράκιση της κεφαλαιακής θέσης

«Τα αποτελέσματα της ΕΤΕ καταδεικνύουν την περαιτέρω ισχυροποίηση του ισολογισμού και υπογραμμίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Τράπεζας εν όψει της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας», επισημαίνει μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας.

«Από πλευράς ρευστότητας, η ΕΤΕ ολοκλήρωσε τον Οκτώβριο την πρώτη Ελληνική συναλλαγή καλυμμένων ομολόγων στις διεθνείς χρηματαγορές, εκδίδοντας τριετές καλυμμένο ομόλογο, ύψους €750 εκατ., με απόδοση 2,90%. Το ομόλογο προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών. Η συναλλαγή εντάσσεται στις στρατηγικές πρωτοβουλίες της Τράπεζας με στόχο την επανεδραίωση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, η έκδοση των καλυμμένων ομολόγων επιτάχυνε την προοπτική αποδέσμευσής μας από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας ELA που ανέρχεται σε μόλις €1 δισ. Η ολοκλήρωση όλων των συμφωνηθέντων αποεπενδύσεων θα συντελέσει στην επίτευξη του εν λόγω στόχου και θα ενισχύσει την κεφαλαιακή μας επάρκεια σημαντικά.

Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων συνεχίστηκε απρόσκοπτα για 6ο συνεχόμενο τρίμηνο, ανερχόμενη σε €3,5 δισ. συνολικά από το τέλος του 2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις δανείων αποτέλεσαν το βασικό παράγοντα μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά το Γ’ τρίμηνο. Ο δείκτης κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα, στο 57%, ενισχυμένος κατά 40 μ.β. σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναφορικά με τις επιδόσεις μας σε λειτουργικό επίπεδο, ο Όμιλος κατόρθωσε να ενισχύσει τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων σχεδόν κατά 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης των καθαρών εσόδων από προμήθειες και της σημαντικής περιστολής των λειτουργικών εξόδων, παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του δανειακού μας χαρτοφυλακίου.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 16,8%, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η θετική επίπτωση από τις ήδη συμφωνηθείσες κεφαλαιακές ενέργειες, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις αρχές του 2018, παρέχοντας περαιτέρω θωράκιση της κεφαλαιακής θέσης της Τράπεζας εν όψει των προγραμματισμένων εποπτικών ασκήσεων».

SHARE:

24Media Network