Κρήτων Άρτος: Την έκδοση ομολογιακού έως €2 εκατ. ενέκρινε η ΓΣ

Κρήτων Άρτος: Την έκδοση ομολογιακού έως €2 εκατ. ενέκρινε η ΓΣ

Την έκδοση κοινού (μη εξασφαλισμένου) Ομολογιακού Δανείου, για συνολικό ποσό μέχρι 2.000.000 Ευρώ, αποφάσισε η ΓΣ

Η τακτική γενική συνέλευση της ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. που διεξήχθη την Παρασκευή 22 Απρίλιου στα γραφεία της εταιρείας στο Ηράκλειο της Κρήτης αποφάσισε ομόφωνα με % συμμετοχής άνω του 77% να προβεί σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μη μετατρέψιμου μέχρι του ποσού των 2.000.000€.

Οι ομολογίες θα είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική αγορά του χρηματιστηρίου Αθηνών. Η χρονική διάρκεια είναι 4 χρόνια , το επιτόκιο 5,25 με καταβολή ετήσια και αξία ομολογίας 25.000€.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την έκδοση του ομολογιακού θα χρησιμοποιηθούν κατ’ εκτίμηση το 50% σε επενδύσεις παγίων ,το 25% σε αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και το υπόλοιπο 25% ως κεφάλαιο κίνησης για υποστήριξη ενεργειών marketing και υποστήριξη εξαγωγών.

Αποτέλεσμα της αξιοποίησης της ρευστότητας από την έκδοση του ομολογιακού δανείου θα είναι ο εκσυγχρονισμός και αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, η μείωση κόστους παραγωγής, η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, η ισχυροποίηση της εταιρικής ταυτότητας, η ανάπτυξη πωλήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό και η ισχυροποίηση της εσωτερικής οργάνωσης και διοικητικής δομής της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση ευρισκόμενη στην απαιτούμενη απαρτία συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των

παρισταμένων μετόχων την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2015, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και δια ονομαστικής κλήσεως των μετόχων την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

ΘΕΜΑ 3ο: Οι Μέτοχοι ομοφώνως ενέκριναν την ανάθεση του ελέγχου της χρήσης 2016 στην ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ.

ΘΕΜΑ 4ο: Οι μέτοχοι ομόφωνα αποφάσισαν ο κ. Πρασιανάκης Αρτέμιος να

αντικαταστήσει τον κ. Αρμάο Δημήτριο ως μέλος ΔΣ έπειτα από παραίτηση του κ. Αρμάου Δημήτριου.

ΘΕΜΑ 5ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε για το έτος 2016 καθαρή

αμοιβή ποσού 1.500,00 ευρώ μηνιαίως στον Πρόεδρο και Διευθ.Σύμβουλο κ.

Δαμιανάκη Εμμανουήλ και 500,00 ευρώ μηνιαίως στο μέλος Πρασιανάκης Αρτέμιος. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε να παραμείνουν

άμισθα.

ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε:

- Την έκδοση κοινού (μη εξασφαλισμένου) Ομολογιακού Δανείου, για συνολικό ποσό μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3156/2003 και διάθεσή του με ιδιωτική τοποθέτηση.

- Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να υπογράψει το τελικό σχέδιο του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου (καθώς και όποιων άλλων εγγράφων απαιτηθούν) μεταξύ της Εταιρείας, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, τους Αρχικούς Ομολογιούχους, τους Βασικούς Μετόχους της Εταιρείας (ήτοι τους κ.κ. Θεοφιλάκη Καλλιόπη) καθώς και οποιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την απόλυτη κρίση του, σκόπιμο.

- Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που συγκεντρωθούν κεφάλαια λιγότερα των οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (850.000€), να δύναται κατά την διακριτική του ευχέρεια να κρίνει την ιδιωτική τοποθέτηση άγονη και να ακυρώσει την έκδοση του εν λόγω ομολογιακού δανείου.

- Την παροχή (σύμφωνα με το άρ. 1 παρ. 3 του ν. 3156/2003 ως ισχύει) εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να: Προσδιορίσει/εξειδικεύσει και συμφωνήσει με τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε ειδικότερο όρο σχετικά με την έκδοση των ομολογιών, την διάθεση των ομολογιών με ιδιωτική τοποθέτηση, υπό οποιουσδήποτε όρους κρίνει απαραίτητους ή κατάλληλους το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

Διαπραγματευθεί, προσδιορίσει/εξειδικεύσει, συμφωνήσει ή/και τροποποιήσει, κατά την απόλυτη κρίση του, όλους τους κατ’ ιδίαν όρους του ομολογιακού δανείου (με εξαίρεση το ανώτατο συνολικό ποσό του και το είδος του όπως ορίσθηκαν ανωτέρω) όπως, π.χ. την ονομαστική αξία των κοινών ομολογιών, την περίοδο διαθεσιμότητας, το επιτόκιο, τα γεγονότα καταγγελίας, τις δηλώσεις και διαβεβαιώσεις, την ομάδα των ομολογιούχων, τις αμοιβές κλπ.

Διαπραγματευθεί, προσδιορίσει/εξειδικεύσει, συμφωνήσει ή/και τροποποιήσει, κατά την απόλυτη κρίση του τα έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου όπως περιγράφονται ανωτέρω (και να ορίσει τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων).

Παρέχει τις απαραίτητες εξουσίες και εξουσιοδοτήσεις προς ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή/και τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, προκειμένου:

- Να προσδιορίσουν όλους τους ειδικότερους όρους του Ομολογιακού Δανείου και/ή κάθε άλλου εγγράφου σχετικού καθ’ οιονδήποτε τρόπο προς το Ομολογιακό Δάνειο (ενδεικτικώς: Σύμβαση Κάλυψης Ομολογιακού Δανείου,

Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, πράξη, δήλωση, ειδοποίηση κλπ.) και να υπογράψουν, συνάψουν και παραδώσουν τα παραπάνω αναφερόμενα σχετικά έγγραφα, που περιλαμβάνονται χωρίς περιορισμό στο Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν.3156/2003.

- Να υπογράφουν για το άνοιγμα κάθε λογαριασμού που θα δημιουργηθεί για τους σκοπούς του Ομολογιακού Δανείου.

- Να υπογράφουν κάθε είδους έγγραφο ή/και γνωστοποίηση (συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικώς, της Αίτησης Κάλυψης) που πρόκειται να υπογραφούν ή/και να αποσταλούν από την Εταιρεία σύμφωνα ή σχετικά με τα έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου στα οποία η Εταιρεία είναι συμβαλλόμενο μέρος.

- Να υπογράφουν γνωστοποιήσεις ή κάθε άλλου είδους έγγραφο, πράξη, αίτηση ή συμφωνητικό που μπορεί να απαιτηθεί, κατά την κρίση τους, σχετικά με το Ομολογιακό Δάνειο, την έκδοσή του και τις συναλλαγές και σχέσεις που αφορούν το Ομολογιακό Δάνειο.

- Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής σχετικά με το παραπάνω Ομολογιακό Δάνειο και να προβαίνουν σε κάθε είδους ανακοινώσεις, προσκλήσεις ή/και δημοσιεύσεις, που τυχόν απαιτηθούν.

- Να προβαίνουν σε κάθε άλλη απαιτούμενη ή επιθυμητή ενέργεια κατά την κρίση τους για την εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ακόμη και αν δεν προβλέπεται ρητώς στις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 7ο: Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

(α) Την ένταξη προς διαπραγμάτευση του κοινού (μη εξασφαλισμένου) ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας ύψους μέχρι δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ στην ΕΝ.Α.

(β) Την έγκριση του διορισμού της εταιρείας "PARNASSE Ανάπτυξη Συμμετοχικών Επενδύσεων Ανώνυμη Εταιρεία" ως Σύμβουλο Εναλλακτικής Αγορά της Εταιρείας για τους σκοπούς εισαγωγής των ομολογιών.

(γ) Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου ναυλοποιηθεί η ανωτέρω απόφαση, ενδεικτικά αναφερομένων:

(i) την υποβολή της αίτησης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών για την εισαγωγή των κοινών ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας,

(ii) την κατάρτιση, υποβολή και έγκριση του σχετικού Πληροφοριακού Εγγράφου,

(iii) την υποβολή δηλώσεων, βεβαιώσεων, εγγράφων και ότι άλλοι απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία και

(iv) τη διενέργεια όλων των άλλων ενεργειών και επαφών με τις αρμόδιες αρχές (συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Άυλων Τίτλων) που απαιτούνται για την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας στην ΕΝ.Α.

Επίσης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ανεπιφύλακτα όλες τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν για την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας στην ΕΝ.Α

ΘΕΜΑ 8ο: Οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν την αγορά αυτοκινήτου από την GLOBAL TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. και εξουσιοδοτούν το Διοικητικό Συμβούλιο να πράξει να ανάλογα για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.

SHARE:

24Media Network