Lamda: Αυξημένη η λειτουργική κερδοφορία των εμπορικών κέντρων το 2015

Lamda: Αυξημένη η λειτουργική κερδοφορία των εμπορικών κέντρων το 2015

Παρά την εφαρμογή των capital controls, ο συνολικός κύκλος εργασιών των τριών εμπορικών κέντρων της εταιρίας αυξήθηκε κατά 4,2% σε σύγκριση με το 2014

Αύξηση 6,1% ανακοίνωσε η Lamda για τη λειτουργική κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων (EBITDA) που διαμορφώθηκε στα 39,8 εκατ. ευρώ το 2015, σε σχέση με το 2014. Όσον αφορά στα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου προ αποτιμήσεων, ανήλθαν σε 30,0 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 7,1% σε σχέση με το 2014.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία για το 2015, ο συνολικός  κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση 4,2%, σε σύγκριση με το 2014 παρά την εφαρμογή των capital controls, ενώ η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων κατά την ίδια χρονική περίοδο παρέμεινε αμετάβλητη. Η μέση πληρότητα των εμπορικών κέντρων ξεπερνά το 98% ενώ εξακολουθεί να παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για μισθώσεις.  

Όπως σημειώνεται, η θετική διαφοροποίηση της δραστηριότητας των εμπορικών κέντρων από την υπόλοιπη αγορά λιανικής συνεχίζεται, καθώς αποτελούν σημεία αναφοράς και αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό.  Οι έμποροι λιανικής συνεχίζουν να έχουν μεγάλη υποστήριξη σε ενέργειες marketing και επικοινωνίας καθώς και να απολαμβάνουν τα οφέλη της υψηλής επισκεψιμότητας, όπως αποδεικνύει η μέχρι σήμερα πορεία. 

Η λειτουργική κερδοφορία του "The Mall Athens” ανήλθε στα 24,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 2,9%.  Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τζίρος των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση κατά 4,0% ενώ ο αριθμός των επισκεπτών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος.  Η λειτουργική κερδοφορία του "Mediterranean Cosmos” στη Θεσσαλονίκη ανήλθε σε 13,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο κατά 7,9%.  Ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε σημαντική άνοδο κατά 4,3%.  Επίσης, σημειώθηκε και οριακή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών κατά 1,0%, ενώ βρίσκεται σε καθεστώς πλήρους μίσθωσης.  Σε ότι αφορά το Golden Hall, η ετήσια λειτουργική του κερδοφορία ανήλθε σε 13,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 7,8%.  Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων και ο αριθμός των επισκεπτών κινήθηκαν ανοδικά κατά 4,3% και 1,1% αντίστοιχα.  Όλα τα ανωτέρω μεγέθη επιβεβαιώνουν την ηγέτιδα θέση των εμπορικών μας κέντρων στο χώρο του λιανεμπορίου αλλά και την ανθεκτικότητά τους στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το πρότυπο ΔΠΧΑ 11 που είναι σε ισχύ από 1/1/2014, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη και έχει καταργήσει την ενοποίηση των Κοινοπραξιών (Joint Ventures) με αναλογική μέθοδο και ενοποιεί τις κοινοπραξίες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.  Τονίζεται όμως ότι η απεικόνιση των Κοινοπραξιών στον Ισολογισμό με τη μέθοδο καθαρής θέσης δεν επιφέρει καμία μεταβολή στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και στο καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η Λειτουργική Κερδοφορία των Εμπορικών Κέντρων: 
 

(ποσά σε € εκατ.)

2015

2014

%

"The Mall Athens” (50%)

12,3

12,0

2,9%

"Mediterranean Cosmos”

13,6

12,6

7,9%

"Golden Hall”

13,9

12,9

7,8%

Retail EBITDA

39,8

37,5

6,1%


Τα κτίρια γραφείων συνεισέφεραν στην ετήσια λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου κατά 1,7 εκατ. ευρώ, όσο ακριβώς και το 2014.  

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων ανήλθε στα 30,0 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,1% που οφείλεται κυρίως στην άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών μας κέντρων.  Σε ενοποιημένο επίπεδο τα καθαρά αποτελέσματα επηρεάστηκαν και πάλι αρνητικά από την απομείωση των αξιών των ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή μας, όπως και από τη σημαντικά αυξημένη φορολογία.  Οι καθαρές ζημιές ανήλθαν σε 22,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 23,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  Η μικρότερη επίδραση από τη μείωση στις ζημιές από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου κατά 11,8 εκατ. ευρώ (από 30,3 εκατ. ευρώ το 2014 σε 18,5 εκατ. ευρώ το 2015) αντισταθμίστηκε από τη σημαντική άνοδο των φόρων κατά 10,8 εκατ. ευρώ. Η άνοδος της φορολογικής επιβάρυνσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άνοδο του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29%.    

Η  Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) ανήλθε σε 408,1 εκατ. ευρώ (5,23 ευρώ ανά μετοχή) έναντι 430,7 εκατ. ευρώ που ήταν την 31/12/2014.

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία:
 

(ποσά σε € εκατ.)

2015

2014

%

Αναλογικό (Pro–Forma) EBITDA προ αποτιμήσεων

30,0

28,0

7,1%

Ζημιές από αποτίμηση ακινήτων

-18,5

-30,3

 

Καθαροί Τόκοι

-21,5

-19,8

 

Αποσβέσεις

-1,2

-1,3

 

Φόροι

-10,9

-0,1

 

Ενοποιημένα Αποτελέσματα

-22,1

-23,5

 


Η μετοχή της LAMDA Development εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή. Aπό τις αρχές του έτους καταγράφει οριακές απώλειες της τάξεως του 1,5%, ενώ ο γενικός δείκτης κινείται πτωτικά καταγράφοντας απώλειες που υπερβαίνουν το 10%.  Συγκεκριμένα, με τιμή μετοχής 3,98 ευρώ στις 24/03/2016 το τρέχον discount σε σχέση με το NAV διαμορφώνεται σε 24%.  

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ("Net Loan to Value”) ανέρχεται στο 40,6%, επίπεδο πολύ ικανοποιητικό.  Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2015, η Εταιρεία είχε στη κατοχή της 1.745.594 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 2,2% επί του συνόλου, με μεσοσταθμικό κόστος κτήσεως 3,86 ευρώ ανά μετοχή.

Mε αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά: "Το 2015 αποτέλεσε ένα ακόμη έτος με θετικά λειτουργικά αποτελέσματα για την Εταιρεία. Η εμπιστοσύνη που δείχνει στα Εμπορικά μας Κέντρα ο κόσμος, μας δίνει την αισιοδοξία ότι παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες θα συνεχίσουμε την ίδια πορεία και στο μέλλον".

Πηγή: capital.gr

SHARE: