Ο ελληνικός οργανισμός που αναλαμβάνει δράση στην κρίση

Ο ελληνικός οργανισμός που αναλαμβάνει δράση στην κρίση

Οι τομείς δραστηριότητας στους οποίους εστιάζει η ΕΥΔΑΠ, για την προώθηση και εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και την παράλληλη προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Με ποιους τρόπους και ποιες τακτικές παραμένει μεταξύ των εταιρειών που διακρίνονται για τη δράση τους

Σε μία εποχή, όπου αξίες και θεσμοί τυγχάνουν αμφισβήτησης και η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τη δραστηριότητα και λειτουργία φορέων και εταιρειών κι ενώ στόχος είναι η προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας και η διατήρηση της ευταξίας, ευτυχώς υπάρχουν ακόμη κάποιοι "φάροι" ελπίδας, που μέσω της δράσης τους προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προάσπιση του κοινού συμφέροντος.

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η ΕΥΔΑΠ, η οποία με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον επιτυγχάνει τη συμπόρευση των τομέων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, με σταθερά και διαχρονικά συντονισμένες ενέργειες και εποικοδομητικό διάλογο με όλους, όσοι επηρεάζονται από τις δράσεις της. Για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, τα τελευταία 10 χρόνια, καταγράφει και διαθέτει προς κάθε ενδιαφερόμενο όλες τις δράσεις και πρωτοβουλίες της γύρω από το πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας.

Ο ελληνικός οργανισμός που αναλαμβάνει δράση στην κρίση

Η ΕΥΔΑΠ συμμετέχοντας για ακόμη μία φορά με οργανωμένη παρουσία στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αποτυπώνει τις εκθεσιακές της επιδόσεις αλλά και τη μεγάλη της σχέση με την ανάπτυξη των επενδυτικών συναλλαγών της ελληνικής οικονομίας. Μπορείτε να επισκεφτείτε το περίπτερο της ΕΥΔΑΠ έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι δράσεις της εταιρείας, προσανατολισμένες στον άνθρωπο και το περιβάλλον, την καθιστούν ως τη μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη στη διαχείριση του κύκλου του νερού, καθώς στόχος της είναι η παροχή ποιοτικού και οικονομικού πόσιμου νερού σε όλο και περισσότερους πολίτες και η απόδοσή του πίσω στο περιβάλλον καθαρό.

Ο ελληνικός οργανισμός που αναλαμβάνει δράση στην κρίση

Ενδιαφέρον για όσους "αγγίζουν" οι δραστηριότητές της

Κι επειδή η καλή εταιρεία από τη σχέση της με τα μέρη της φαίνεται, η ΕΥΔΑΠ φροντίζει, να δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τα ενδιαφερόμενα μέρη της, όσους δηλαδή εύλογα ενδέχεται να επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της ή όσοι ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα της Εταιρείας να εφαρμόσει τη στρατηγική της και να επιτύχει τους στόχους της.

Οι πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνουν πληροφορίες για τα ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρείας, τις μεθόδους και τη συχνότητα διαβούλευσης μαζί τους, καθώς και τα θέματα ενδιαφέροντός τους. Ο τρόπος απόκρισης της Εταιρείας στα πιο ουσιαστικά θέματα των ενδιαφερόμενων μερών της, όπως αυτά προέκυψαν από σχετική έρευνα στις αρχές του 2017 και περιλαμβάνονται στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών συγκαταλέγονται οι εργαζόμενοι και τα σωματεία εργαζομένων, οι πελάτες - καταναλωτές, οι επιχειρηματικές ενώσεις και φορείς, οι προμηθευτές και εργολάβοι, οι Τοπικές Κοινότητες και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα ΜΜΕ, οι ΜΚΟ, η Ακαδημαϊκή Κοινότητα, οι Μέτοχοι και η Επενδυτική Κοινότητα και η Πολιτεία και οι Κανονιστικές Αρχές.

Ανάλυση Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, στις αρχές του 2017, η ΕΥΔΑΠ ολοκλήρωσε ανάλυση ουσιαστικότητας, με τη συμμετοχή εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών και με στόχο τον προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και των περιεχομένων της παρούσας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2016.

Ουσιαστικά Θέματα είναι αυτά τα οποία αντανακλούν τις σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις της Εταιρείας ή που επηρεάζουν σε ουσιαστικό βαθμό τις εκτιμήσεις και αποφάσεις των ενδιαφερόμενων μερών της.

Πιο συγκεκριμένα, ουσιαστικά θέματα αποτελούν η Υγεία και Ασφάλεια των Καταναλωτών (Ποιότητα νερού ύδρευσης, υπηρεσίες αποχέτευσης), η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος (διαχείριση λυμάτων), η πρόσβαση σε καθαρό νερό, διασφάλιση πόρων παροχής και η κάλυψη δικτύου ύδρευσης, το αξιόπιστο δίκτυο ύδρευσης, η περιβαλλοντική συμμόρφωση, η διαχείριση στερεών αποβλήτων, το προσιτό τιμολόγιο, η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και Ευαισθησίας.

Η μεθοδολογία ανάλυσης ουσιαστικότητας των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης παρουσιάζεται παρακάτω.

Αναγνώριση σχετικών θεμάτων

Στην πρώτη φάση της ανάλυσης, η ΕΥΔΑΠ έλαβε υπόψη τις GRI Αρχές της Συμμετοχικότητας των Ενδιαφερόμενων Μερών και του Πλαισίου Βιωσιμότητας και αναγνώρισε θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες και τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

Τα ευρήματα βασίστηκαν σε επισκόπηση των παρακάτω:

• Ετήσιοι Απολογισμοί και Ετήσια Δελτία της Εταιρείας για τα έτη 2013, 2014 και 2015

• Εσωτερικά έγγραφα, σχετικά με πολιτικές, διαδικασίες, στρατηγικές και αποτελέσματα υφιστάμενης διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη

• Σχετικά δημοσιεύματα για το 2016 που σχετίζονταν με τις δραστηριότητες της ΕΥΔΑΠ

• 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξη του Ο.Η.Ε.

• Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης ομοειδών εταιρειών του κλάδου στο εξωτερικό

• Κορυφαία διεθνή πρότυπα και οδηγίες βιωσιμότητας.

Ιεράρχηση θεμάτων

Στη δεύτερη φάση, η ΕΥΔΑΠ πραγματοποίησε ανάλυση ουσιαστικότητας των θεμάτων που αντανακλούν τις σημαντικότερες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές της επιδράσεις, σύμφωνα με τα νέα Πρότυπα GRI, αλλά και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) της Ατζέντας για Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030, που αποτέλεσαν το πλαίσιο αναφοράς για την ιεράρχηση των θεμάτων της ΕΥΔΑΠ, ως προς τις επιδράσεις των θεμάτων αυτών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη της GRI Αρχές της Συμμετοχικότητας των Ενδιαφερόμενων Μερών και του Πλαισίου Βιωσιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία έλαβε υπόψη της τα νέα Πρότυπα GRI, σύμφωνα με τα οποία, στους Απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης, η ουσιαστικότητα είναι η αρχή που καθορίζει το ποια σχετικά θέματα είναι αρκετά σημαντικά ώστε να είναι απαραίτητη η δημοσιοποίησή τους. Τα θέματα που αναγνωρίστηκαν στην πρώτη Φάση ιεραρχήθηκαν έναντι των παρακάτω κριτηρίων:

• Τη σημαντικότητα των επιδράσεών τους στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗE

• Τη σημαντικότητα των επιδράσεών τους, στο επιχειρηματικό μοντέλο, τη φήμη και την ικανότητα της ΕΥΔΑΠ να επιτύχει τους στόχους της

• Το κατά πόσο επηρεάζουν σημαντικά την κρίση και τις αποφάσεις των ενδιαφερόμενων μερών της ΕΥΔΑΠ

Για τα δύο πρώτα κριτήρια, τα οποία συνυπολογίστηκαν προκειμένου να βγουν τα αποτελέσματα της ιεράρχησης σχετικά με τον οριζόντιο άξονα του παρακάτω διαγράμματος, η Εταιρεία, οργάνωσε ειδική ομάδα εργασίας (‘workshop’) με τη συμμετοχή διευθυντικών στελεχών της. Για το τελευταίο κριτήριο, η ΕΥΔΑΠ διεξήγαγε σχετική ηλεκτρονική έρευνα με τα ενδιαφερόμενα μέρη της, σε μη πιθανολογικό δείγμα 820 εκπροσώπων ενδιαφερομένων μερών. Τα αποτελέσματα βοήθησαν στην ποιοτικότερη ανάλυση των ουσιαστικών θεμάτων της, αλλά και στην καλύτερη κατανόηση των προσδοκιών και των ανησυχιών των ομάδων που συμμετείχαν. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016 παρουσιάζονται στον χάρτη ουσιαστικότητας που ακολουθεί.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων

Κατά την τρίτη φάση της ανάλυσης, επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ιεράρχησης από την Ανώτατη Διοίκηση. Αυτή η διαδικασία έλαβε υπόψη την GRI Αρχή της Πληρότητας και της Συμμετοχικότητας των Ενδιαφερόμενων Μερών. Μέσω αυτής της ανάλυσης, καθορίστηκαν και επιλέχθηκαν 10 θέματα για δημοσιοποίηση στην παρούσα Έκθεση, τα οποία αναφέρονται και στον πίνακα που ακολουθεί, μαζί με τα όρια επίδρασής τους. Τα ουσιαστικά αυτά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης αναλύονται περαιτέρω στα επιμέρους κεφάλαια της παρούσας Έκθεσης. O χάρτης ουσιαστικότητας που ακολουθεί παρουσιάζει τα 28 αναγνωρισμένα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης ιεραρχημένα, ως αποτέλεσμα της ανάλυσης ουσιαστικότητας.

Ο ελληνικός οργανισμός που αναλαμβάνει δράση στην κρίση

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Την 1η Ιανουαρίου 2016, τέθηκαν επισήμως σε ισχύ οι 17 Στόχοι Βιώσιμοι Ανάπτυξης (ΣΒΑ) της Ατζέντας για Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030, οι οποίοι είχαν υιοθετηθεί από ηγέτες του κόσμου τον Σεπτέμβριο του 2015 σε μια ιστορική Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ.

Μέσω αυτών των νέων Στόχων, που είναι εφαρμόσιμοι σε όλους για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια, οι χώρες θα ξεκινήσουν προσπάθειες για την εξάλειψη κάθε μορφής φτώχειας, την καταπολέμηση των ανισοτήτων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενόσω θα διασφαλίζουν πως κανείς δε μένει στο περιθώριο.

Οι 17 αυτοί Στόχοι, αποτέλεσαν το πλαίσιο αναφοράς για την ιεράρχηση των θεμάτων της ΕΥΔΑΠ ως προς τις επιδράσεις των θεμάτων αυτών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ο ελληνικός οργανισμός που αναλαμβάνει δράση στην κρίση


 

Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Η εταιρεία δίπλα στον άνθρωπο

Η ΕΥΔΑΠ έχει ενσωματώσει κοινωνικές δράσεις στην επιχειρηματική της δραστηριότητα με κίνητρο την κοινωνική αλληλεγγύη, την ανάπτυξη και την ευημερία.

Αναγνωρίζοντας επομένως την αξία, που έχει η εκπλήρωση του κοινωνικού της ρόλου και με στόχο την προαγωγή της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του ευρύτερου κοινωνικού χώρου, η Εταιρεία στηρίζει την παιδεία, την υγεία, τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τις τέχνες και τον αθλητισμό, μέσω χορηγιών, δωρεών και με συστηματική συνεργασία με κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.

Πιο συγκεκριμένα οι κοινωνικές δράσεις της ΕΥΔΑΠ περιλαμβάνουν:

Έμπρακτη  στήριξη ευπαθών κοινωνικών  ομάδων.

Η ΕΥΔΑΠ, σεβόμενη τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και παράλληλα αναγνωρίζοντας τη δυσμενή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική κοινωνία, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, πέραν των καθορισμένων από το σχετικό Κανονιστικό Πλαίσιο, για την ανακούφιση των ασθενέστερων ομάδων μέσω της τιμολογιακής της πολιτικής, ώστε να μη στερηθούν την πρόσβαση σε καθαρό νερό.

Έτσι, ως δωρεά της ΕΥΔΑΠ προς την κοινωνία θα πρέπει να συνυπολογισθεί και οι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και διαδικασίες μειώσεις των λογαριασμών υδροληψίας (ενότητα 5.5) επωμιζόμενη η ίδια την απώλεια του εσόδου.

Υλικοτεχνική ενίσχυση των δομών παιδείας μέσω συγκεκριμένων χορηγιών και  δωρεών σε σχολεία και πανεπιστήμια.                                                     

Με στόχο την προαγωγή της γνώσης και ανταποκρινόμενη στα αιτήματα σχολείων της Αττικής, η ΕΥΔΑΠ προχώρησε το 2016 στην αγορά καινούργιου νέου ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το ποσό που δόθηκε ανέρχεται σε 17.500€. Επίσης, η ΕΥΔΑΠ προχώρησε  στην δωρεά χρησιμοποιημένου πληροφορικού εξοπλισμού σε 2 νηπιαγωγεία, σε 9 δημοτικά σχολεία, καθώς και σε άλλους φορείς.

Ανταποκρινόμενη δε στις επιτακτικές ανάγκες των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προχώρησε σε δωρεές και  οικονομικές ενισχύσεις για την προαγωγή της έρευνας και την αγορά ιατρικού εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία έδωσε:

1.000€ στην Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής σχολής Αθηνών για την ενίσχυση του προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική Ηλικία».

3.000€ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, για την υλοποίηση ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος με τίτλο «Ημέρες Φυσιολογίας στη Μάνη», 4.000€ ευρώ, ως δωρεά,  στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών.

15.000€ για την αγορά φορητού συστήματος πολυπαραμετρικής καταγραφής ύπνου στην Πνευμονολογική Μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χρηματικές δωρεές και χορηγίες σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους

Με στόχο την ανάπτυξη του αθλητισμού και του πολιτισμού δόθηκε από την ΕΥΔΑΠ, σε μορφή χορηγίας, το συνολικό ποσό των 51.000€.

Συνδρομή στο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο Δήμων της Αττικής

Με στόχο την υλοποίηση δράσεων κοινωνικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα που αφορούν τις τοπικές και ευρύτερες κοινωνίες, η ΕΥΔΑΠ:

Οικονομική ενίσχυση και παροχή τεχνογνωσίας στο έργο φορέων με κοινωνικό έργο, αλλά και ιδρυμάτων που σχετίζονται με την υγεία και το περιβάλλον με στόχο την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση τη

Στο πλαίσιο της κοινωνικής της πολιτικής, η ΕΥΔΑΠ:

• παρείχε δωρεάν νερό για όλο το έτος, στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα»,

• χορήγησε αδαπάνως νέα παροχή νερού στο Δήμο Αθηναίων, στην περιοχή του Σταθμού Λαρίσης, για την υδροδότηση του Κοινωνικού Πλυντηρίου του Δήμου,

• παραχώρησε δωρεάν οικόπεδο ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται στην περιοχή Άγιος Σίλας του Δήμου Νέας Πεντέλης αποκλειστικά για τις ανάγκες του Ιερού Ναού Αγία Σίλα,

και συνέβαλε στις εργασίες αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, με την αποστολή κλιμακίου ειδικών επιστημόνων και σύγχρονου εξοπλισμού σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ο ελληνικός οργανισμός που αναλαμβάνει δράση στην κρίση

Προσιτό Τιμολόγιο - Γιατί είναι ουσιαστικό;

Η παροχή ενός προσιτού τιμολογίου υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στους καταναλωτές αποτελεί ένα ουσιαστικό θέμα βιώσιμης ανάπτυξης για την ΕΥΔΑΠ, καθώς της επιτρέπει να ικανοποιεί τις βασικές ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών για καθαρό και φθηνό νερό και αξιόπιστες υπηρεσίες αποχέτευσης.

Η ΕΥΔΑΠ, αναγνωρίζοντας τη δυσμενή οικονομική συγκυρία που βιώνει η ελληνική κοινωνία, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανακούφιση των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι για ειδικές κατηγορίες καταναλωτών (επιχειρήσεις, φιλανθρωπικά σωματεία, Ελληνικά Πετρέλαια, παρόχους υπηρεσιών εφοδιασμού πλοίων), υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για χορήγηση ειδικών τομολογίων. Επιπλέον, χορηγεί το Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο (ΕΕΤ) στους δικαιούχους των παροχών του ν.4320/15, παρέχει έκπτωση στους λογαριασμούς των πολυμελών οικογενειών και των υπερηλίκων.

Σημειώνεται επίσης, πως το Φιλανθρωπικό τιμολόγιο παρέχεται, όχι μόνο σε ιδρύματα και σωματεία, αλλά και σε λοιπά ιδρύματα − φορείς που ασκούν φιλανθρωπικό − κοινωφελές έργο. Χορηγούνται επίσης εκπτώσεις, με συγκεκριμένες και βάσει σχετικών αποφάσεων ΔΣ διαδικασίες, στους αυξημένους λογαριασμούς κατανάλωσης και τους λογαριασμούς λαθραίας υδροληψίας, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια. Τέλος, η ΕΥΔΑΠ έχει θεσπίσει συγκεκριμένες βάσει απόφασης ΔΣ διαδικασίες αποπληρωμής/ρύθμισης των οφειλών σε δόσεις, παρέχοντας ευκολίες πληρωμής στις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες (δικαιούχους ΚΟΤ, ΕΕΤ).

Η Εταιρεία διατηρεί ένα πολύ προσιτό τιμολόγιο, του οποίου οι αυξήσεις την τελευταία εικοσαετία, υπολείπονταν μεσοσταθμικά της αντίστοιχης  αύξησης του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Το 49,28% του Γενικού Τιμολογίου χρεώνεται με 0,35€/μ3 και το 43,89% με 0,64 €/μ3. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως το 93,17% της κατανάλωσης του Γενικού Τιμολογίου, χρεώνεται κατά μέσο όρο με τιμή ανά κυβικό, μικρότερη από την αξία μιας φιάλης εμφιαλωμένου νερού 0,5 lt.

Στη μάχη για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Μεταξύ των ύψιστων προτεραιοτήτων της εταιρείας, ως βασική προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας παραμένει το θέμα της Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας, καθώς επηρεάζει την οικονομική της επίδοση, τη σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη, το κίνητρο για επενδύσεις, καθώς και συνολικά τη φήμη και την αξιοπιστία της.

Την ίδια στιγμή, με την υπεύθυνη διαχείριση του θέματος, η Εταιρεία συμβάλλει στην επίτευξη του 16ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης «ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ», όπως αυτός έχει οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Η ΕΥΔΑΠ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη λήψη προληπτικών μέτρων και στην αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των ενδεχόμενων κινδύνων που σχετίζονται με θέματα Διαφθοράς και  Δωροδοκίας. Δεσμεύεται να διεξάγει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της με διαφάνεια, ήθος και ακεραιότητα, διασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει, εστιάζοντας στον πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, τηρείται πιστά το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ακολουθούνται συγκεκριμένες ενέργειες και πολιτικές.

Ειδικά όσον αφορά στον τομέα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, η Διεύθυνση Προμηθειών και οι αρμόδιες Υπηρεσίες της, εφαρμόζουν πιστά τις διαδικασίες του νέου νόμου 4412/2016 «περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», ενώ ορίζονται ηλεκτρονικά μέσα σύναψης συμβάσεων με αποτέλεσμα να προσφέρονται επιπλέον εγγυήσεις όσον αφορά την πρόληψη και τον εντοπισμό πρακτικών διαφθοράς, επειδή συμβάλλουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και διευκολύνουν τους μηχανισμούς ελέγχου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το προσωπικό της Διεύθυνσης Προμηθειών και Υπηρεσιών έχει εκπαιδευτεί, μέσω σεμιναρίων, για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ανωτέρω. Στόχος της ΕΥΔΑΠ είναι η εφαρμογή μίας διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης με σκοπό την ενίσχυση της θέσης της και την αξιοπιστία της και σε αυτό αποσκοπούν οι ανωτέρω πολιτικές και στρατηγικές της.

Η αξιολόγηση της προσέγγισης της Εταιρείας

Σημειώνεται δε, πως πραγματοποιείται αξιολόγηση της προσέγγισης της Εταιρείας μέσω: Σύστασης Ελεγκτικών Μηχανισμών, όπως η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και Πειθαρχικού ελέγχου από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε περίπτωση πειθαρχικών παραπτωμάτων που σχετίζονται με την παραβίαση του Κανονισμού Προσωπικού και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Προσωπικού.

Ο ελληνικός οργανισμός που αναλαμβάνει δράση στην κρίση

* Η ΕΥΔΑΠ δημοσιοποιεί την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξής της. Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο απολογισμό, στον οποίο αποτυπώνονται επισήμως, με πλήρη διαφάνεια, όλες οι ενέργειες, δράσεις και πρωτοβουλίες της ΕΥΔΑΠ (που πραγματοποιούνται τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια) και θα βρίσκονται στη διάθεση του κοινού και των ενδιαφερομένων μερών, μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού - στο πλαίσιο της ανάδειξης της «Ατζέντας 2030» των «17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ» και των «ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ», που ορίζει ο ΟΗΕ και υιοθετήθηκαν από τα κράτη-μέλη του, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Μπορείτε να επισκεφτείτε το περίπτερο της ΕΥΔΑΠ στην 82η ΔΕΘ έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2017.

SHARE:

24Media Network