Όμιλος Sunlight: Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 26% το 2017

Όμιλος Sunlight: Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 26% το 2017

Κατακόρυφη άνοδο των κερδών προ φόρων τα οποία διαμορφώθηκαν σε 8,4 εκατ. ευρώ από 2,3 εκατ. το 2017

Θετική πορεία παρουσίασαν σχεδόν όλοι οι οικονομικοί δείκτες του Ομίλου Sunlight, συμφερόντων του Πάνου Γερμανού. Συγκεκριμένα ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου το 2017 ανήλθε σε 194,5 εκατ. ευρώ , έναντι 153,9 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της μεγέθυνσης των μεριδίων αγοράς και του όγκου πωλήσεων στις μπαταρίες βιομηχανικών εφαρμογών αλλά και δευτερευόντως στην αύξηση της τιμής του μολύβδου. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 222,8 εκατ. ευρώ, έναντι 168,4 εκατ. ευρώ το 2016 (αύξηση 32%).

Τα Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA): Σε επίπεδο Ομίλου, το EBITDA ανήλθε στα 22,0 εκατ. ευρώ (21,5 εκατ. ευρώ η Εταιρεία) σημειώνοντας αύξηση 28% (25% για την Εταιρεία), απόρροια τόσο της βελτίωσης στην μικτή κερδοφορία, σε συνδυασμό με την συγκράτηση και την αναλογικά μικρότερη αύξηση των εξόδων διάθεσης και διοίκησης. Το περιθώριο EBITDA δε, διαμορφώθηκε στο 11,3% έναντι 11,2% το 2016.

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων: Δεδομένων των παραπάνω και σε συνδυασμό με τη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, απόρροια της απομόχλευσης των μεγεθών της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (deleverage), της σημαντικής μείωσης του κόστους δανεισμού και της βελτίωσης στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, ο Όμιλος πέτυχε κέρδη προ φόρων 8,4 εκατ. ευρώ , έναντι 2,3 εκατ. ευρώ πέρυσι. Αντίστοιχα για την Εταιρεία, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 9,1 εκατ. ευρώ (5,3 εκατ. ευρώ το 2016).

ADVERTISING

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου, διαμορφώθηκε στα 67,1 εκατ. ευρώ έναντι 75 εκατ. ευρώ την 31/12/2016. Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2017, η Εταιρεία εξέδωσε ομολογιακό δάνειο, ύψους 50 εκατ. ευρώ, 27 εκατ. ευρώ από το ομολογιακό δάνειο ύψους 50 εκατ. ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή υφιστάμενου ομιλικού δανεισμού. Τα Ίδια κεφάλαια ανέρχονται πλέον σε 38,1 εκατ. ευρώ έναντι 31,4 εκατ. ευρώ το 2016.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του έτους ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, Βασίλης Μπίλλης, δήλωσε : «Το 2017, ο Όμιλος SUNLIGHT πέτυχε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών του και επιπρόσθετη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας του. Μέσα από την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος για την αύξηση της δυναμικότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής, ενίσχυσε την ανταγωνιστική του θέση στις ξένες αγορές. Το εν λόγω επενδυτικό πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη και ενθαρρύνει τις προσδοκίες μας για περαιτέρω διείσδυση στις μεγάλες αγορές μπαταριών έλξης (traction) της Ευρώπης και της Αμερικής.»

Οι προοπτικές του Ομίλουείναι ιδιαίτεραθετικές, δεδομένης της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης που συνεπάγεται αυξημένες ανάγκες διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων, αλλά και της τάσης σε πολλές ανεπτυγμένες περιοχές του κόσμου (Ε.Ε., Β. Αμερική και Ανατολική Ασία) για την προώθηση «καθαρών» πηγών ενέργειας και την αποτελεσματικότερη χρήση αυτής. Επιπλέον, αξιοποιώντας το ομολογιακό δάνειο των € 50 εκ. ο Όμιλος διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την εφαρμογή των σχεδίων λελογισμένης επέκτασής του, τόσο παραγωγικά, συνεχίζοντας το πρόγραμμα αύξησης της δυναμικότητας και μείωσης του κόστους στα δύο εργοστάσια, όσο και εμπορικά, με την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του σε υφιστάμενες αγορές του εξωτερικού και την διείσδυση σε νέες. Τέλος, θα συνεχίσει να διαθέτει πόρους και να έχει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων και λύσεων αποθήκευσης ενέργειας, καθιστώντας την SUNLIGHT ως έναν από τους πλέον καινοτόμους προμηθευτές μπαταριών, διεθνώς.

Τέλος, πέραν των οικονομικών επιδόσεων, ο Όμιλος Sunlight προσπαθεί συνεχώς για τη περαιτέρω βελτίωση του κοινωνικού του αποτυπώματος, αφ’ ενός σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και προώθησης της κυκλικής οικονομίας, θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία και αφ’ ετέρου στην οικοδόμηση ενός περιβάλλοντος διαφάνειας και ακεραιότητας. Στα πλαίσια των παραπάνω εξάλλου,περιλαμβάνεται η πρωτοβουλία του Green Mission, που αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση για την ορθή ανακύκλωση των μπαταριών μολύβδου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Sunlight
SHARE:

24Media Network