Συμφωνία Eurobank για πώληση μη εξυπηρετούµενων καταναλωτικών δανείων

EUROBANK (EUROKINISSI ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ)
EUROBANK (EUROKINISSI ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ) EUROKINISSI

Συµφωνία µεταξύ της Eurobank και των εταιρειών IFC και Kruk, για την πώληση µη εξυπηρετούµενων καταναλωτικών δανείων Ρουµάνων πελατών χωρίς εξασφαλίσεις ονοµαστικής αξίας €170 εκ. (συνολικών απαιτήσεων €597 εκ.)

Η Eurobank ανακοινώνει ότι οι ρουµανικές θυγατρικές της µε τις επωνυµίες Bancpost S.A. και ERB Retail Services IFN S.A. και η ολλανδική θυγατρική της µε την επωνυµία ERB New Europe Funding II B.V., σύναψαν δεσµευτική σύµβαση µε την εταιρεία ProsperoCapital S.a.r.l, χρηµατοδοτούµενη από κοινοπραξία επενδυτών η οποία αποτελείται από τις εταιρείες International Finance Corporation και Kruk S.a., όσον αφορά στην πώληση χαρτοφυλακίου µη-εξυπηρετούµενων δανείων ονοµαστικής αξίας €170 εκ. (συνολικών απαιτήσεων €597 εκ.)

Το χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαµβάνει το σύνολο σχεδόν των καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις που υπερβαίνουν τις 90 ηµέρες καθυστέρησης (στις 31 ∆εκεµβρίου 2015) το οποίο κατέχουν ρουµανικές θυγατρικές της Eurobank, και το οποίο συνίσταται σε καταναλωτικά δάνεια και κάρτες που παρασχέθηκαν σε Ρουµάνους πελάτες. Η πώληση του χαρτοφυλακίου αναµένεται να σηµατοδοτήσει τη µεγαλύτερη συναλλαγή στο είδος της που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα στη Ρουµανία.

Σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, η συναλλαγή, που αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί έως την 1η Αυγούστου 2016, θα είναι επικερδής, θα συντελέσει στην οριακή αύξηση του κεφαλαίου σε επίπεδο οµίλου Eurobank και θα επιτρέψει την πραγµατοποίηση έκτακτων κερδών. Επιπροσθέτως, µε την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο όµιλος Eurobank θα επιτύχει µείωση των δεικτών µη εξυπηρετούµενων δανείων, των στοιχείων ενεργητικού σταθµισµένου κινδύνου (risk weighted assets) και των λειτουργικών εξόδων που συνδέονται µε τις δραστηριότητες της εξυπηρέτησης του συγκεκριµένου χαρτοφυλακίου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση του Συµβουλίου Ανταγωνισµού της Ρουµανίας, µετά τη λήψη της οποίας θα πραγµατοποιηθεί η εκχώρηση του χαρτοφυλακίου και η καταβολή του τιµήµατος. Σύµφωνα µε τη Σύµβαση, οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την ολοκλήρωση της πώλησης θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί έως την 1η Αυγούστου 2016. ∆ιαφορετικά, οι Πωλήτριες και οι Επενδυτές θα µπορούν είτε να συµφωνήσουν από κοινού την παράταση της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της Συναλλαγής µετά από την 1η Αυγούστου 2016, είτε να καταγγείλουν µονοµερώς τη Σύµβαση.

Η πώληση του χαρτοφυλακίου των µη εξυπηρετούµενων καταναλωτικών δανείων των ρουµανικών θυγατρικών του Οµίλου, όπως και η αντίστοιχη (από 18/1/2016) συναλλαγή της Eurobank Bulgaria A.D., βουλγαρικής θυγατρικής της Eurobank, η οποία αφορούσε σε µια ακόµα επωφελή πώληση µη εξυπηρετούµενων καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις σε Βούλγαρους πελάτες ονοµαστικής αξίας €72 εκ. (συνολικών απαιτήσεων €144 εκ.), εντάσσονται πλήρως στη στρατηγική του Οµίλου για τη µείωση των επισφαλών απαιτήσεων από τον ισολογισµό και τη βελτίωση των δεικτών µη εξυπηρετούµενων δανείων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες
SHARE:

24Media Network