Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.:Ενημέρωση για τη διαβίβαση και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.:Ενημέρωση για τη διαβίβαση και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ‘Οθωνος, αρ. 8, Τ.Κ.10557, Γ.Ε.Μ.Η. 000223001000 και στο εξής, η «Τράπεζα»), στο πλαίσιο τιτλοποίησης μίας σειράς απαιτήσεών της από επιχειρηματικά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 παρ. 13 του ν. 3156/2003 («Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις»), μεταβίβασε κατά την 18.03.2019 στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Maximus Hellas Designated Activity Company», που έχει συσταθεί και εδρεύει στην Ιρλανδία (οδός Georges Dock, αρ. 3, 4ος όροφος, IFSC, Δουβλίνο 1, με αριθμό μητρώου 625023 και στο εξής, η «Εταιρεία Ειδικού Σκοπού»), τις απαιτήσεις της από τα χρεολυτικά δάνεια τακτής λήξης και από τα ομολογιακά δάνεια που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της με αριθμό 62/18.03.2019 πράξης καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003, που έχει καταχωρισθεί στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών στον τόμο 10 και με α.α. 96 (στο εξής, οι «Απαιτήσεις»). Η διαχείριση των Απαιτήσεων έχει ανατεθεί από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού στην Τράπεζα.

Εν όψει των ανωτέρω και για σκοπούς έτι πληρέστερης ενημέρωσης (δεδομένου ότι η Τράπεζα αφ’ενός έχει ήδη αποστείλει σχετικές έγγραφες ενημερώσεις σε όλους τους αντισυμβαλλόμενούς της -δανειολήπτες και εγγυητές- και αφ’ετέρου έχει ήδη ενημερώσει τα υποκείμενα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του «Εντύπου ενημέρωσης της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία»), η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις Απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα (ενδεικτικά: εγγυητές, τρίτοι παρέχοντες εξασφαλίσεις, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, εταίροι νομικών προσώπων ή νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, αντίκλητοι ή πληρεξούσιοι ή δικηγόροι των ανωτέρω, δικαστικοί επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού για την είσπραξη των Απαιτήσεων, π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού) ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις ή σχετίζονται με τις Απαιτήσεις (στο εξής, τα «Προσωπικά Δεδομένα») διαβιβάσθηκαν, λόγω μεταβίβασης των Απαιτήσεων, στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού συνεπεία της ανωτέρω τιτλοποίησης και τυγχάνουν επεξεργασίας για τον σκοπό διαχείρισης των Απαιτήσεων από την Τράπεζα.

ADVERTISING

Η Τράπεζα διαβίβασε τα Προσωπικά Δεδομένα προς την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και η τελευταία, μέσω της Τράπεζας που εξακολουθεί να ασκεί τη διαχείριση των Απαιτήσεων, επεξεργάζεται μόνο αυτά από τα Προσωπικά Δεδομένα που είναι αναγκαία ενόψει του σκοπού της μεταβίβασης των Απαιτήσεων και της διαχείρισης αυτών (ενδεικτικά: δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας, αριθμός και στοιχεία δανειακής σύμβασης/δανειακού λογαριασμού, π.χ. ποσό δανείου, τυχόν εξασφαλίσεις, χρεωστικό υπόλοιπο, καταβολές, τυχόν οικονομικά στοιχεία που έχουν συλλεγεί στο πλαίσιο του δανείου, κ.λπ.). Η Τράπεζα έχει συλλέξει τα Προσωπικά Δεδομένα από τους οφειλέτες, εγγυητές, τρίτους παρέχοντες εξασφαλίσεις, ειδικούς ή καθολικούς διάδοχους των ανωτέρω, ή τα έχει συλλέξει η ίδια στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης ή νόμιμα από διάφορες άλλες πηγές. Ρητά διευκρινίζεται ότι ορισμένα από τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν καταχωρισθεί στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000, με την ανωτέρω πράξη καταχώρισης της σύμβασης μεταβίβασης στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών. Για τους σκοπούς της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων μετά την ως άνω μεταβίβαση των Απαιτήσεων, υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών θεωρείται η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ενώ εκτελών την επεξεργασία αυτών θεωρείται η Τράπεζα.

Τα υποκείμενα των Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 σε σχέση με την επεξεργασία για τον σκοπό μεταβίβασης των Απαιτήσεων, προς την Τράπεζα εγγράφως στη Διεύθυνση Σχέσεων Πελατών Ομίλου (οδός 25ης Μαρτίου 15 και Τεώ, Τ.Κ. 17778, Ταύρος) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@eurobank.gr, καθώς και να επικοινωνούν με τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση οδός Σινιόσογλου αρ. 6, Τ.Κ. 14234 Νέα Ιωνία ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@eurobank.gr, και βεβαίως μπορούν να ανατρέξουν στο «Έντυπο ενημέρωσης της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία», το οποίο είναι διαρκώς αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας (www.eurobank.gr) και παρέχεται σε έντυπη μορφή και στα καταστήματα της Τράπεζας.

SHARE:

24Media Network