Χρηματιστήριο: Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών για Creta Farms και Δημητρίου

Χρηματιστήριο: Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών για Creta Farms και Δημητρίου
Συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών Eurokinissi

Οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών σε Creta Farms και Δημητρίου οδήγησαν το Χρηματιστηρίο να προχωρήσει σε αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών τους

Μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το Χρηματιστήριο προχώρησε σήμερα στην αναστολή διαπραγμαύτευσης των μετοχών των εταιρειών Creta Farms και Δημητρίου. Και στις δύο περιπτώσεις αφορμή ήταν οι εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών.

Στην περίπτωση της Creta Farms αναφέρεται στην ανακοίνωση του Χρηματιστήριου ότι μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα, 2 Μαΐου 2019, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας “ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.”, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 17, του Ν. 3371/2005, έως ότου η εταιρία προβεί:

α) σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με τα ευρήματα του ειδικού ελέγχου από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο, που αναφέρεται στο θέμα έμφασης το οποίο περιλαμβάνεται στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της εταιρίας και στη σημείωση 15.33.2 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018, κατόπιν ολοκλήρωσης του εν λόγω ελέγχου και έκδοσης της τελικής έκθεσης και

β) σε τυχόν επανακατάρτιση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για την χρήση 2018, εφόσον απαιτείται, σε συνέχεια αξιολόγησης των ευρημάτων της ως άνω τελικής έκθεσης.

Σε ότι αφορά την εταιρεία Δημητρίου αναφέρεται ότι μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα 2 Μαΐου 2019, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 3371/2005, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας “‘Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.”, καθώς η αρμόδια για τον έλεγχο των ετήσιων των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2018 και για την διατύπωση σχετικής γνώμης, ορκωτή ελέγκτρια λογίστρια, δηλώνει ότι δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση ελεγκτικής γνώμης, και κατά συνέπεια διατύπωσε αδυναμία έκφρασης γνώμης, επί των ως άνω οικονομικών καταστάσεων.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα