Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης κοκαϊνης στην Κέρκυρα

Áðü ôçí Õðïäéåýèõíóç Äßùîçò Íáñêùôéêþí ôçò Äéåýèõíóçò ÁóöÜëåéáò
ÁôôéêÞò, óõíåëÞöèçóáí óôéò 17-7-2018, Ýðåéôá áðü óõíôïíéóìÝíç åðé÷åßñçóç
óôçí ÊõøÝëç êáé óôçí Ìýêïíï êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò ïðïßáò óõììåôåß÷áí êáé
áóôõíïìéêïß ôïõ ÔìÞìáôïò ÁóöÜëåéáò Ìõêüíïõ, ôÝóóåñéò (4) áëëïäáðïß,
çëéêßáò 28, 31, 31 êáé 37 åôþí, ãéá ðáñÜâáóç ôïõ íüìïõ ðåñß íáñêùôéêþí.
ÅðéðëÝïí, óôçí ßäéá õðüèåóç åìðëÝêïíôáé ôñßá (3) Üôïìá, åê ôùí ïðïßùí äýï
çìåäáðïß êáé Ýíáò áëëïäáðüò ùò óõíåñãïß ôïõò.
Åéäéêüôåñá, óôï ðëáßóéï äñÜóåùí ôçò Õðïäéåýèõíóçò Äßùîçò Íáñêùôéêþí ãéá
ôçí áðïäüìçóç åãêëçìáôéêþí êõêëùìÜôùí ðïõ äéáêéíïýí íáñêùôéêÜ óôç
íçóéùôéêÞ ÷þñá, êõñßùò êáôÜ ôçí èåñéíÞ ôïõñéóôéêÞ ðåñßïäï êáé Ýðåéôá áðü
êáôÜëëçëç áîéïðïßçóç ðëçñïöïñéþí áíáöïñéêÜ ìå ôç äñÜóç ôùí
ðñïáíáöåñüìåíùí, óôçí äéáêßíçóç ðïóïôÞôùí êïêáÀíçò êáé áêáôÝñãáóôçò
êÜííáâçò, óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôçò ÁôôéêÞò, êáèþò åðßóçò êáé óôçí íÞóï
Ìýêïíï, åðåôåý÷èç, ìÝóù áíÜëõóçò êáé äéáóôáýñùóçò ðëçñïöïñéáêþí
äåäïìÝíùí, åîáêñßâùóçò ÷þñùí, óôïé÷åßùí áôüìùí êáé äçìéïõñãßáò áôïìéêïý
"ðñïößë", ï åíôïðéóìüò ôùí ðñïáíáöåñïìÝíùí êáé ç áðïêÜëõøç ôïõ ôñüðïõ
äñÜóçò ôïõò (modus operandi).
Áðü Ýñåõíåò óå ïéêßåò êáé ÷þñïõò óôçí ÊõøÝëç êáé óôç Ìýêïíï, âñÝèçêáí êáé
êáôáó÷Ýèçêáí:
? Ðïóüôçôá êïêáÀíçò âÜñïõò -128,8- ãñáììáñßùí
? Ðïóüôçôá áêáôÝñãáóôçò êÜííáâçò âÜñïõò -176- ãñáììáñßùí
? Äýï (2) áõôïêßíçôá
? Ôï ÷ñçìáôéêü ðïóü ôùí -2.990- åõñþ.
? ¸îé (6) êéíçôÜ ôçëÝöùíá
? Ôñåéò (3) æõãáñéÝò áêñéâåßáò
? Ôñßá (3) âéâëéÜñéá ôñáðåæþí ìå ýøïò êáôáèÝóåùí -22.778- åõñþ
ÐåñáéôÝñù, áðü ôçí äéåíåñãçèåßóá Ýñåõíá Ý÷ïõí ðéóôïðïéçèåß ðÜíù áðü -200-
ðñÜîåéò äéáêßíçóçò íáñêùôéêþí åê ìÝñïõò ôùí äñáóôþí.
Ïé óõëëçöèÝíôåò, ïäçãÞèçêáí óôïí ê. ÅéóáããåëÝá Ðëçììåëåéïäéêþí Áèçíþí
ï ïðïßïò ôïõò ðáñÝðåìøå ãéá êõñßá áíÜêñéóç. (Eurokinissi/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÅËË.ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ)
Áðü ôçí Õðïäéåýèõíóç Äßùîçò Íáñêùôéêþí ôçò Äéåýèõíóçò ÁóöÜëåéáò ÁôôéêÞò, óõíåëÞöèçóáí óôéò 17-7-2018, Ýðåéôá áðü óõíôïíéóìÝíç åðé÷åßñçóç óôçí ÊõøÝëç êáé óôçí Ìýêïíï êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò ïðïßáò óõììåôåß÷áí êáé áóôõíïìéêïß ôïõ ÔìÞìáôïò ÁóöÜëåéáò Ìõêüíïõ, ôÝóóåñéò (4) áëëïäáðïß, çëéêßáò 28, 31, 31 êáé 37 åôþí, ãéá ðáñÜâáóç ôïõ íüìïõ ðåñß íáñêùôéêþí. ÅðéðëÝïí, óôçí ßäéá õðüèåóç åìðëÝêïíôáé ôñßá (3) Üôïìá, åê ôùí ïðïßùí äýï çìåäáðïß êáé Ýíáò áëëïäáðüò ùò óõíåñãïß ôïõò. Åéäéêüôåñá, óôï ðëáßóéï äñÜóåùí ôçò Õðïäéåýèõíóçò Äßùîçò Íáñêùôéêþí ãéá ôçí áðïäüìçóç åãêëçìáôéêþí êõêëùìÜôùí ðïõ äéáêéíïýí íáñêùôéêÜ óôç íçóéùôéêÞ ÷þñá, êõñßùò êáôÜ ôçí èåñéíÞ ôïõñéóôéêÞ ðåñßïäï êáé Ýðåéôá áðü êáôÜëëçëç áîéïðïßçóç ðëçñïöïñéþí áíáöïñéêÜ ìå ôç äñÜóç ôùí ðñïáíáöåñüìåíùí, óôçí äéáêßíçóç ðïóïôÞôùí êïêáÀíçò êáé áêáôÝñãáóôçò êÜííáâçò, óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôçò ÁôôéêÞò, êáèþò åðßóçò êáé óôçí íÞóï Ìýêïíï, åðåôåý÷èç, ìÝóù áíÜëõóçò êáé äéáóôáýñùóçò ðëçñïöïñéáêþí äåäïìÝíùí, åîáêñßâùóçò ÷þñùí, óôïé÷åßùí áôüìùí êáé äçìéïõñãßáò áôïìéêïý "ðñïößë", ï åíôïðéóìüò ôùí ðñïáíáöåñïìÝíùí êáé ç áðïêÜëõøç ôïõ ôñüðïõ äñÜóçò ôïõò (modus operandi). Áðü Ýñåõíåò óå ïéêßåò êáé ÷þñïõò óôçí ÊõøÝëç êáé óôç Ìýêïíï, âñÝèçêáí êáé êáôáó÷Ýèçêáí: ? Ðïóüôçôá êïêáÀíçò âÜñïõò -128,8- ãñáììáñßùí ? Ðïóüôçôá áêáôÝñãáóôçò êÜííáâçò âÜñïõò -176- ãñáììáñßùí ? Äýï (2) áõôïêßíçôá ? Ôï ÷ñçìáôéêü ðïóü ôùí -2.990- åõñþ. ? ¸îé (6) êéíçôÜ ôçëÝöùíá ? Ôñåéò (3) æõãáñéÝò áêñéâåßáò ? Ôñßá (3) âéâëéÜñéá ôñáðåæþí ìå ýøïò êáôáèÝóåùí -22.778- åõñþ ÐåñáéôÝñù, áðü ôçí äéåíåñãçèåßóá Ýñåõíá Ý÷ïõí ðéóôïðïéçèåß ðÜíù áðü -200- ðñÜîåéò äéáêßíçóçò íáñêùôéêþí åê ìÝñïõò ôùí äñáóôþí. Ïé óõëëçöèÝíôåò, ïäçãÞèçêáí óôïí ê. ÅéóáããåëÝá Ðëçììåëåéïäéêþí Áèçíþí ï ïðïßïò ôïõò ðáñÝðåìøå ãéá êõñßá áíÜêñéóç. (Eurokinissi/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÅËË.ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ) EUROKINISSI

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που αποτελούνταν από έξι, άτομα, πέντε ημεδαπούς 33 έως και 45 ετών αντίστοιχα και μίας 37χρονης, προέβη το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας.

Όπως φέρεται, ηγετικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα, είχε ένας 35χρονος ημεδαπός, ο οποίος είχε συλληφθεί πριν από δέκα περίπου μέρες, στην Κέρκυρα και στην κατοχή του βρέθηκε ποσότητα κοκαΐνης βάρους (470) γραμμαρίων, αναβολικές ουσίες και χρήματα.

το πλαίσιο της συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, σε διάφορες περιοχές της Κέρκυρας, συνελήφθησαν δύο ακόμη μέλη της οργάνωσης, 37 και 45 ετών, οι οποίοι είχαν, σύμφωνα με την προανάκριση που διενεργήθηκε, το ρόλο των «υπαρχηγών» στην οργάνωση.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της αστυνομίας, διακινητές των επιμέρους ποσοτήτων κοκαΐνης στη σταθερή «πελατεία», των είκοσι οκτώ τουλάχιστον τακτικών χρηστών της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας, είχαν τα υπόλοιπα τρία μέλη της οργάνωσης, τα οποία αναζητούνται.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα που έχει διεξαχθεί από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Κέρκυρας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 470 γραμμάρια κοκαΐνης, 29 φιαλίδια αναβολικών ουσιών, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά, κινητά τηλέφωνα, τέσσερα αυτοκίνητα, τρεις μοτοσικλέτες και το χρηματικό ποσό των 9.350 ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα με τις κατηγορίες, της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και κατά περίπτωση των διακεκριμένων περιπτώσεων διακίνησης, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

Πηγή: 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ADVERTISING

SHARE: