Μήνυμα Συνηγόρου του Πολίτη σε δημόσιες υπηρεσίες: Τηρείτε τις προθεσμίες σε διαγωνισμούς

Μήνυμα Συνηγόρου του Πολίτη σε δημόσιες υπηρεσίες: Τηρείτε τις προθεσμίες σε διαγωνισμούς

Πώς ο αποκλεισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας από διαγωνισμό, λόγω υποβολής δικαιολογητικών με 2 ώρες καθυστέρηση, άνοιξε το διάλογο για τήρηση των αυστηρών χρονικών προθεσμιών

Μετά από καταγγελία ενδιαφερόμενου, για τον αποκλεισμό του από το πρόγραμμα «Αριστεία ΙΙ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, επειδή υπέβαλε την ερευνητική του πρόταση με δύο ώρες καθυστέρηση από το κλείσιμο της «πλατφόρμας υποβολής», ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε πόρισμα στον υπουργό Παιδείας ζητώντας να επανεξετάσει την απόφασή του.

Αρχικά η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με την Αρχή, είχε ισχυριστεί ότι ο σχετικός με την προθεσμία υποβολής όρος αναφερόταν σε σημείο το οποίο ήταν προσβάσιμο σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Επίσης, επικαλέστηκε ότι η υποβολή της αίτησης του ενδιαφερομένου έγινε στις 16:54, δηλαδή εκτός του ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας, αλλά δεν έδωσε καμία απάντηση σχετικά με τη νομιμότητα του χρονικού ορίου (11:59), το οποίο δεν προβλέπεται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, με συνέπεια να εγείρονται ζητήματα ως προς τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Ο Συνήγορος υπενθύμισε ότι η επίκληση του ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας δεν συναρτάται με τις κείμενες περί προθεσμιών διατάξεις, ούτε όμως και με το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο το ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών εκτείνεται τουλάχιστον έως τις 15:00.

Κατόπιν αυτών, ο Συνήγορος του Πολίτη απηύθυνε πόρισμα προς τον τότε υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στις 28-11-2012, στο οποίο τόνισε:

Α) Όπως προκύπτει από το νομικό πλαίσιο που διέπει τον υπολογισμό των προθεσμιών από τη δημόσια διοίκηση, η προθεσμία για τη λήψη αιτήματος που αποστέλλεται ηλεκτρονικά εκτείνεται μέχρι την δωδεκάτη νυχτερινή ώρα Ελλάδας της ημέρας κατά την οποία παρέρχεται η προθεσμία. Συνεπώς, η ΓΓΕΤ όφειλε να ορίσει ως χρόνο υποβολής των προτάσεων τις 24:00 της τελευταίας ημέρας υποβολής των προτάσεων αντί τις 11:59.

Β) Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, οι προθεσμίες εντός των οποίων οφείλουν να ενεργούν οι πολίτες είναι αποκλειστικές και συνεπώς η πάροδός τους έχει ως αποτέλεσμα η υπηρεσία να καθίσταται αναρμόδια για την εξέταση του αιτήματος που υποβάλλουν. Στην περίπτωση δηλαδή του ενδιαφερόμενου, ο προσδιορισμός του χρόνου λήξης της προθεσμίας στις 11:59 είχε ως αποτέλεσμα η ΓΓΕΤ να μην μπορεί να εξετάσει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά από αυτό το χρονικό σημείο, παρά το ότι η συγκεκριμένη ώρα λήξης της προθεσμίας δεν είναι σύμφωνη με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Γ) Τέλος, ζήτησε την επανεξέταση του αποκλεισμού όλων όσων υπέβαλαν προτάσεις για το πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» μετά τις 11:59 και έως το πέρας της 29ης Ιουνίου 2012.

Πηγή: ΑΠΕ

SHARE: