Υπαρκτός σουρεαλισμός: Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε συμμετοχή στην απεργία της 12ης Νοέμβρη

Ðáíü óõìðáñÜóôáóçò ðñïò ôïõò áðåñãïýò äéáäçëùôÝò ôçí Ôñßôç 16 Éïõëßïõ 2013, áíÞñôçóå ç êïéíïâïõëåõôéêÞ ïìÜäá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ óôï ðñïáýëéï ôçò ÂïõëÞò êáôá ôçí äéÜñêåéá ôçò ðïñåßáò äéáìáñôõñßáò ôçò ÃÓÅÅ êáé ôçò ÁÄÅÄÕ. Ïé âïõëåõôÝò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ üôáí ç ðïñåßá ÃÓÅÅ â?? ÁÄÅÄÕ Ýöôáóå óôï Óýíôáãìá âãÞêáí óôï ÷þñï ðÜíù áðü ôï ìíçìåßï ôïõ Áãíþóôïõ Óôñáôéþôç êáé áíÜñôçóáí ðáíü ôï ïðïßï Ýãñáöå:
"Íá áðïëýóïõìå ôçí êõâÝñíçóç
¼÷é óôéò áðïëýóåéò óôïí éäéùôéêü êáé äçìüóéï ôïìÝá". Óôç óõíÝ÷åéá ïé âïõëåõôÝò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáôÝâçêáí óôï äñüìï êáé åíþèçêáí ìå ôïõò äéáäçëùôÝò.
(EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)
Ðáíü óõìðáñÜóôáóçò ðñïò ôïõò áðåñãïýò äéáäçëùôÝò ôçí Ôñßôç 16 Éïõëßïõ 2013, áíÞñôçóå ç êïéíïâïõëåõôéêÞ ïìÜäá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ óôï ðñïáýëéï ôçò ÂïõëÞò êáôá ôçí äéÜñêåéá ôçò ðïñåßáò äéáìáñôõñßáò ôçò ÃÓÅÅ êáé ôçò ÁÄÅÄÕ. Ïé âïõëåõôÝò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ üôáí ç ðïñåßá ÃÓÅÅ â?? ÁÄÅÄÕ Ýöôáóå óôï Óýíôáãìá âãÞêáí óôï ÷þñï ðÜíù áðü ôï ìíçìåßï ôïõ Áãíþóôïõ Óôñáôéþôç êáé áíÜñôçóáí ðáíü ôï ïðïßï Ýãñáöå: "Íá áðïëýóïõìå ôçí êõâÝñíçóç ¼÷é óôéò áðïëýóåéò óôïí éäéùôéêü êáé äçìüóéï ôïìÝá". Óôç óõíÝ÷åéá ïé âïõëåõôÝò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáôÝâçêáí óôï äñüìï êáé åíþèçêáí ìå ôïõò äéáäçëùôÝò. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ) EUROKINISSI

Με μία ανακοίνωση κατά των ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών το τμήμα Εργατικής Πολιτικής του κυβερνώντος κόμματος λέει “όχι στις πολιτικές της λιτότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη”

Η κυβέρνηση εφαρμόζει μνημόνιο, το κόμμα όμως καταγγέλλει τις πολιτικές της λιτότητας και καλεί σε συμμετοχή στην απεργία της Πέμπτης 12 Νοέμβρη.

Με μία ανακοίνωση κατά των ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών το τμήμα Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι οι αγώνες συνεχίζονται ακόμη πιο δυναμικά, υπερασπιζόμενο έτσι τη γραμμή της κυβέρνησης περί επαναδιαπραγμάτευσης και εστιάζοντας κυρίως στα εργασιακά.

Ειδικότερα η ανακοίνωση αναφέρει:

“Το Τμήμα Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους/ις εργαζόμενους/ες, τους/ις άνεργους/ες, τους/ις συνταξιούχους, τους νέους και τις νέες να συμμετέχουν μαζικά στην 24ωρη Γενική Απεργία που προκήρυξαν τα συνδικάτα την Πέμπτη 12 Νοέμβρη.

Οι αγώνες απέναντι στις αντιλαϊκές, ακραία νεοφιλελεύθερες πολιτικές συνεχίζονται ακόμα πιο δυναμικά. Διεκδικούμε τα θεμελιώδη δικαιώματά μας στην εργασία, την ουσιαστική επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, τη διατήρηση του κοινωνικού και αναδιανεμητικού χαρακτήρα της Ασφάλισης, την προστασία της πρώτης κατοικίας, αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, υγεία και παιδεία για όλους.

Σήμερα, εν μέσω διαπραγματεύσεων, τα αιτήματα των εργαζομένων και συνολικά η εργατική κινητοποίηση, αποκτούν ιδιαίτερη κρισιμότητα που θα πρέπει να αξιοποιηθεί ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και τους εκβιασμούς οικονομικών και πολιτικών κέντρων εντός και εκτός Ελλάδας.

Οι αγώνες για εργασιακά δικαιώματα, αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, οι αγώνες για την υπεράσπιση των κοινωνικών αγαθών, κεκτημένων και αναγκών ενάντια στην κερδοσκοπία, όχι μόνο δεν αναστέλλονται αλλά συνεχίζονται.

Οι εργαζόμενοι, με τις κινητοποιήσεις τους μπορούν να αποτελέσουν τον καταλυτικό παράγοντα για την αλλαγή των συσχετισμών, προκειμένου το κοινωνικό μέτωπο να κάμψει αξιώσεις και προαπαιτούμενα, διαμορφώνοντας ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες την δική του αδιαπραγμάτευτη ατζέντα.

Το Τμήμα Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους/ις εργαζόμενους/ες, συνταξιούχους, άνεργους/ες, νέους και νέες να συμμετάσχουν στην κεντρική απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας στις 11.00 στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στις αντίστοιχες κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις των εργαζομένων σε όλη τη χώρα.

Τους καλεί να δώσουν τη δική τους δυναμική απάντηση σε όλους αυτούς που με κάθε μέσο προσπαθούν να επιβάλλουν τη συνέχιση των πολιτικών που οδήγησαν στην ισοπέδωση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, τη φτωχοποίηση της κοινωνίας, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, την αύξηση της ανεργίας και οδήγησαν σε απόγνωση χιλιάδες συμπολίτες μας.

Λέμε όχι στις πολιτικές της λιτότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι αγώνες του λαού μας θα νικήσουν.”

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Απεργίες
SHARE:

24Media Network