Παράταση για τις άδειες οδήγησης που έληξαν – Τι λέει ο νέος νόμος για τα διπλώματα

Παράταση για τις άδειες οδήγησης που έληξαν – Τι λέει ο νέος νόμος για τα διπλώματα

Η παράταση στα Δελτία Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) υποψήφιων οδηγών δόθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Διαβάστε τι ακριβώς προβλέπει ο νέος νόμος.

Ας ξεκινήσουμε με αυτό, δηλαδή ότι μετά την ψήφιση του Σχεδίου Νόμου «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» και λόγω της αποχής των υπαλλήλων από το έργο των εξετάσεων, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έδωσε νέα παράταση στα Δελτία Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) υποψήφιων οδηγών έως τις 30/04/19. Η παράταση αυτή έχει στόχο να διευκολύνει τη ροή των προγραμματιζόμενων εξετάσεων που εκκρεμούν μέχρι τώρα.

Σε σχετική εγκύκλιο αναφέρεται ότι οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας δύνανται να εξετάσουν κατά περίπτωση παράταση ισχύος των ∆.Ε.Ε. που έληξαν, για την αντιμετώπιση του θέματος και την εξυπηρέτηση των πολιτών, αφού λάβουν υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του ν.2690/1999 (Α΄45) «Κώδικας Διοικητικής ∆ιαδικασίας», όπως ισχύει. Το παραπάνω, αφορά στους υποψήφιους για τους οποίους είχαν προγραμματιστεί εξετάσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν και στους υποψηφίους που είχαν αιτηθεί και για τους οποίους δεν προγραμματίστηκαν εξετάσεις λόγω της προαναφερόμενης αποχής. Σε κάθε περίπτωση η παράταση ισχύος των ανωτέρω ∆.Ε.Ε. δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30/04/2019.

Τώρα, όσον αφορά το νόμο, πλέον, οι κυριότερες αλλαγές, είναι:

ADVERTISING

- Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των δεκαεπτά (17) ετών, θα μπορεί κάποιος να οδηγεί όχημα της Β’ κατηγορίας, μετά από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση από εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και ακολούθως επιτυχή θεωρητική και πρακτική εξέταση, υπό την προϋπόθεση συνοδείας ενήλικα οδηγού, ηλικίας τουλάχιστον 30 ετών, με δίπλωμα οδήγησης τουλάχιστον 5 ετών, που να μην έχει συγκεντρώσει κανένα πόντο στο point system τον τελευταίο χρόνο. Ο ανήλικος υποψήφιος οδηγός κατά τη διάρκεια της συνοδευόμενης οδήγησης, υποχρεούται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη, έναντι του κυρίου ή κατόχου των οχημάτων, η οποία θα περιλαμβάνει την ασφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων, λόγω σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Τα ανωτέρω θα περιγράφονται ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που θα προσκομίζεται στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, πριν τη χορήγηση της βεβαίωσης της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του παρόντος και την έναρξη της συνοδευόμενης οδήγησης.

- Η διενέργεια των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς ως κύριο και αποκλειστικό έργο, θα ασκείται απερίσπαστα και αποκλειστικά από τους εξεταστές.

- Το ημερήσιο επίδομα των εξεταστών και των ελεγκτών, ορίζεται σε 240 ευρώ (ετήσια δαπάνη περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ).

- Καθιερώνεται διαδικασία δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή εντός του εκπαιδευτικού οχήματος.

- Δημιουργούνται ειδικά διαμορφωμένοι χώροι ή πίστες για τη διενέργεια των ειδικών δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών (όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης) καθώς και οδηγών που επιθυμούν την επέκταση της άδειάς οδήγησης τους σε άλλη κατηγορία. Οι ειδικές δοκιμασίες θα πραγματοποιούνται από τον υποψήφιο χωρίς την παρουσία του εξεταστή εντός ή επί του εκπαιδευτικού οχήματος.

- Θεσπίζεται η χρήση ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματης καταγραφής των δεδομένων των διαδικασιών και αυτόματης εξαγωγής του αποτελέσματος κατά τη διενέργεια των ειδικών δοκιμασιών.

- Εισάγεται σύστημα εποπτείας και ελέγχου των εκπαιδευτών, των διενεργούντων τις θεωρητικές εξετάσεις και των εξεταστών δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, πέραν των άλλων, με καταγραφή, μέσω οπτικοακουστικών μέσων, της θεωρητικής εξέτασης και της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς αλλά και αξιοποίηση του υπόψη καταγραφέντος υλικού στο πλαίσιο της αξιολόγησης των εκπαιδευτών και των εξεταστών.

Πέραν των αδειών οδήγησης και των αλλαγών, υπήρξαν και τροπολογίες σε θέματα κυκλοφορίας φορτηγών και ρυμουλκούμενων οχημάτων, ενώ «πέρασαν» και προσλήψεις σε Ο.Α.Σ.Θ. και Ο.Σ.Ε., μέσω ΑΣΕΠ.

- Επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία περισσότερων του ενός ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων για κάθε ρυμουλκό Ι.Χ. σύμφωνα με υπουργική απόφαση.

- Καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου που ορίζεται στο ποσό των 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραμμο και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με υπουργική απόφαση, για τη θέση σε κυκλοφορία κάθε ρυμουλκούμενου πέραν του πρώτου, με το οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία και το ρυμουλκό.

- Επίσης, προβλέπεται ότι σε περίπτωση ανανέωσης άδειας οδήγησης, με χρονικό περιορισμό για ιατρικούς λόγους πριν από τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, δεν καταβάλλονται το ποσό των 50 ευρώ ανανέωσης δικαιώματος οδήγησης καθώς και το πάγιο τέλος χαρτοσήμου και η εισφορά υπέρ τρίτων.

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται ακόμα ότι, με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται:

- Οι διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην περίπτωση που διαπράττονται με φορτηγά, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα.

- Τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο της χώρας.

SHARE:

24Media Network