Ξένη γλώσσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί τουριστικών mini van

Mini van
Mini van 123RF

Με νέα Κ.Υ.Α. των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού, αλλάζουν τα δεδομένα στις ενοικιάσεις οχημάτων mini van με οδηγό.

Νέα δεδομένα ισχύουν για τουριστικά γραφεία που νοικιάζουν mini van και χρησιμοποιούν οδηγό για τις μετακινήσεις των πελατών τους (δεν αφορά ιδιόκτητα mini van των τουριστικών γραφείων, που μεταφέρουν χωρίς κόμιστρο τους πελάτες τους), ισχύουν με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού.

Με την υπ’ αρ. οικ. Α 30116/1324/03.05.2019 (ΦΕΚ Β΄1500) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού τροποποιείται η υπ’ αρ. 15732/13.11.2012 (Β΄ 3053) Κ.Υ.Α., η οποία ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, τουριστικά γραφεία και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων.

Οι αλλαγές που εισάγει η νέα ΚΥΑ είναι οι ακόλουθες:

1. Καταργείται η υποχρέωση τα συγκεκριμένα εκμισθούμενα οχήματα να είναι κυβισμού άνω των 1.500 κ.εκ.

2. Τα συγκεκριμένα οχήματα θα πρέπει να εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών ρύπων EURO 5 (V) ή μεταγενέστερη.

3. Διορθώνεται στην νέα Κ.Υ.Α. ο ελάχιστος χρόνος της σύμβασης ολικής μίσθωσης μέσω προκρατήσεως, των συγκεκριμένων οχημάτων σε τρεις (3) ώρες, και για τα νησιά της χώρας, πλην της Κρήτης και της Εύβοιας, σε μισή ώρα από τον μήνα Μάιο έως και τον μήνα Αύγουστο, όπως ήδη ισχύει με προγενέστερη νομοθεσία.

Ορίζεται επιπλέον, με διόρθωση στην υπ’ αρ. οικ. Α 30116/1324/03.05.2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1550, 07.05.2019), το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται, με οδηγό, ολικά μέσω προκρατήσεως με σύμβαση διάρκειας τριών (3) ωρών στα εκατόν ογδόντα ευρώ (180 €), και εκείνο της μίσθωσης με σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριάντα λεπτών (30΄) στα ογδόντα ευρώ (80 €).

4. Προστίθενται τρεις επιπλέον προϋποθέσεις για τους οδηγούς των συγκεκριμένων εκμισθούμενων οχημάτων:

α. Να έχουν καλή γνώση μιας γλώσσας πέραν της ελληνικής.

β. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου οποιουδήποτε τύπου ή αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας της αλλοδαπής.

γ. Να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

SHARE: