Προκήρυξη για προσλήψεις στην ΝΕΡΙΤ

Προκήρυξη για προσλήψεις στην ΝΕΡΙΤ

Η ΝΕΡΙΤ έβγαλε προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων, συνολικά για 224 εργαζόμενους, ανάμεσα τους δημοσιογράφοι, μοντέρ, φωτιστές και άλλες ειδικότητες

Δύο προκηρύξεις για την κάλυψη, στη ΝΕΡΙΤ, 132 θέσεων δημοσιογράφων και άλλων 224 εργαζομένων με καλλιτεχνικές ειδικότητες (σκηνοθέτες, παραγωγοί, μοντέρ, φωτιστές, γραφίστες κ.λπ.) αναρτήθηκαν την Τρίτη στο διαδικτυακό ιστότοπο opengov.gr.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη για τις θέσεις των δημοσιογράφων, 117 θα έχουν έδρα την Αθήνα και 15 τη Θεσσαλονίκη και θα είναι αορίστου χρόνου. Αντίστοιχα για τους έχοντες καλλιτεχνική ειδικότητα, η προκήρυξη αφορά 197 άτομα με έδρα την Αθήνα και 27 με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, αναρτήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάρτιση μητρώου αξιολογητών της ΝΕΡΙΤ, για την αξιολόγηση των υποψηφίων των διάφορων ειδικοτήτων. Έργο των αξιολογητών θα είναι η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με τις προκηρύξεις της ΝΕΡΙΤ για τις ειδικότητες εκτός ΑΣΕΠ.

Οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούνται από όλους τους υποψηφίους είναι:

1. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

2. Να διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο.

3. Οι υποψήφιοι χωρίς ελληνική ιθαγένεια θα πρέπει να αποδείξουν ότι, γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της αντίστοιχης ειδικότητας, προσκομίζοντας πιστοποιητικό ελληνομάθειας που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλο ισότιμο.

4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

5. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο του διορισμού.

6. Να κατέχουν τους απαραίτητους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που η αναφερόμενη στην αίτηση συμμετοχής τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και όπου απαιτείται την αντιστοιχία των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

7. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://apps.gov.gr/opengov/applications/nerit/app/select_office.php?option=rep.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως τη 12η μεσημβρινή της 3ης Φεβρουαρίου 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

SHARE: