Τι αλλάζει στις μεταθέσεις αξιωματικών

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ / ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
(ICON PRESS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ)
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ / ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ICON PRESS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ) ICON

Με κοινωνικά κριτήρια πλέον οι μεταθέσεις των στρατιωτικών. Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες για την υπουργική απόφαση

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα μεταθέσεων, τοποθετήσεων αλλά και αποσπάσεων, προβλέπει η υπουργική απόφαση η οποία και διαβιβάστηκε στους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων.

Πλέον οι μεταθέσεις θα γίνονται με μόρια και κοινωνικά κριτήρια.

Συγκροτούνται συμβούλια μεταθέσεων ανά κλάδο και πλέον:

Τα κοινωνικά κριτήρια γνωστοποιούνται με πρωτοβουλία του στελέχους εγγράφως ή ηλεκτρονικά στην υπηρεσία, συνοδευόμενα από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Όσοι πληρούν τα κοινωνικά κριτήρια μετατίθενται κατόπιν επιθυμίας τους ως υπεράριθμοι.

Το ίδιο ισχύει και για στελέχη που επιθυμούν συνυπηρέτηση με σύζυγο στρατιωτικό ή δημόσιο υπάλληλο.

Υπάρχει όμως και η εξαίρεση στον κανόνα.

Και αυτή είναι η περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν μείζονος σημασίας επιχειρησιακοί λόγοι οι οποίοι διαπιστώνονται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης των ανωτάτων συμβουλίων των κλάδων κατά περίπτωση.

Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των τακτικών μεταθέσεων των στελεχών που πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις κοινωνικές παραμέτρους που αυτές επηρεάζουν τη ζωή του κάθε στελέχους (οικογένεια, σχολική εκπαίδευση, στέγαση, οικονομικά, προβλήματα υγείας κ.ά.).

Οι σχετικοί πίνακες θα καταρτίζονται ως τις δέκα Νοεμβρίου κάθε χρόνου, κατά κλάδο και ειδικότητα με τις κενές οργανικές θέσεις που πρέπει να πληρωθούν κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις.

Στη συνέχεια οι πίνακες θα κοινοποιούνται στις μονάδες μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Οι γενικές θέσεις, οι θέσεις εξωτερικού και οι θέσεις διοικητών, κυβερνητών και διευθυντών επιτελικών γραφείων Μειζόνων Σχηματισμών (θέσεις ευθύνης) καταρτίζονται σε ιδιαίτερους πίνακες.

Μετά την κοινοποίηση των πινάκων, τα στελέχη, εφόσον επιθυμούν, υποβάλλουν ιεραρχικά έγγραφη ατομική αναφορά για την κάλυψη των θέσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι αναφορές υποβάλλονται το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους.

Οι μεταθέσεις στελεχών από το βαθμό του δεκανέα και μέχρι και αντισυνταγματάρχη γίνονται μετά τη συμπλήρωση διετούς τουλάχιστον συνεχούς υπηρέτησης σε μία υπηρεσία.

Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για μεταθέσεις λόγω εκτάκτων οικογενειακών προβλημάτων ή προβλημάτων υγείας ή εφόσον συντρέχουν άλλοι λόγοι, όπως η δυσμενής αξιολόγηση (χαμηλή απόδοση - επαγγελματική ανεπάρκεια).

Πως θα γίνονται οι μεταθέσεις στο εξωτερικό

Για την πλήρωση των θέσεων εξωτερικού λαμβάνονται επιπλέον κριτήρια, όπως:

Να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι ετών από τον επαναπατρισμό του στελέχους λόγω προηγούμενης μετάθεσής του στο εξωτερικό ή στην Κύπρο, για διάστημα πλέον του ενός έτους.

Ο χρόνος συμμετοχής σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ) λογίζεται στη συνολική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό, μόνο σε περίπτωση εθελοντικής τοποθέτησης κατόπιν ατομικής αναφοράς.

Ο χρόνος συμμετοχής σε εκπαίδευση στο εξωτερικό λογίζεται στη συνολική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό, εφόσον η εκπαίδευση έχει συνεχόμενη διάρκεια μεγαλύτερη των τριών μηνών.

Η συνολική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης και της σχεδιαζόμενης μετάθεσης (εκπαίδευση, τοποθέτηση - μετάθεση- απόσπαση), δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη στρογγυλοπoιημένων μέχρι τους 78 μήνες.

Οι αξιωματικοί να έχουν προαχθεί τουλάχιστον κατ' εκλογή στον κατεχόμενο βαθμό και να μην έχουν επιλεγεί για την κάλυψη θέσεως ευθύνης ή ανάγκη κάλυψης η οποία υπερτερεί της ανάγκης κάλυψης των θέσεων εξωτερικού.

Τι ισχύει για τους ανήκοντες σε ειδικές κατηγορίες

Στον τόπο προτίμησής τους υπηρετούν όσοι ανήκουν στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

α. Έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο με αναπηρία άνω του 67%.

β. Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών.

γ. Στελέχη διαζευγμένα από σύζυγο μη στρατιωτικό που είναι γονείς ανηλίκων τέκνων και δεν έχουν την επιμέλεια αυτών.

Συνυπηρέτηση συζύγων

Η συνυπηρέτηση με σύζυγο του στελέχους των ΕΔ εφόσον είναι Αξιωματικός, Ανθυπασπιστής ή Υπαξιωματικός, ΕΜΘ και μονιμοποιηθείς ΕΠΟΠ, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία ανεξαρτήτως του αριθμού των μορίων του.

Ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία, η οποία βρίσκεται υποχρεωτικά εντός της ιδίας περιφερειακής ενότητας και απέχει το ανώτερο 80 χιλιόμετρα από τη φρουρά στην οποία υπηρετεί ο έτερος σύζυγος.

Επίσης γυναίκες στελέχη των ΕΔ που επιστρέφουν από άδεια κύησης - τοκετού, τοποθετούνται στον τόπο προτίμησής τους.

Με την κοινοποίηση της απόφασης μετάθεσης η διοίκηση οφείλει να ενημερώνει ενυπογράφως τον ενδιαφερόμενο για το δικαίωμα άσκησης προσφυγής μέσα στη σχετική προθεσμία.

Επίσης δικαίωμα προσφυγής έχουν και τα στελέχη τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στους πίνακες των μετατιθέμενων, ενώ έχουν αιτηθεί μεταθέσεως. Το διοικητικό όργανο υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα, εντός 15 ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της προσφυγής. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας και ενόσω εκκρεμεί η ασκηθείσα προσφυγή, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης.

Η μέγιστη χιλιομετρική απόσταση της μονάδας στην οποία δύναται να αποσπάται ή να διατίθεται ένα στέλεχος από την οικογενειακή του εστία, δεν μπορεί να υπερβεί τα 80 χλμ., εκτός εάν το ίδιο το στέλεχος συνηγορήσει με γραπτή του αναφορά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Άμυνα
SHARE:

24Media Network