ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: Ενημέρωση για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: Ενημέρωση για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
ALPHABANK (EUROKINISSU/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ) Eurokinissi

Άρθρα 12 έως 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40, Τ.Κ. 102 52), έχει συνάψει συμφωνία για την τιτλοποίηση και για τη μεταβίβαση λόγω αυτής χαρτοφυλακίου απαιτήσεών της από δάνεια ή/και από πιστώσεις (α) προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και (β) επιχειρηματικής, καθώς και καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης, κατ’ εφαρμογή του ν. 3156/2003, στην εταιρεία με την επωνυμία “Poseidon Financial Investor DAC”, που εδρεύει στο Δουβλίνο (Ιρλανδία) (η «Αποκτώσα Εταιρεία»). Η διαχείριση των απαιτήσεων αυτών αναμένεται να ανατεθεί, κατά την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης, από την Αποκτώσα Εταιρεία στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (“CEPAL”), που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη (Λεωφόρος Συγγρού 209-211, Τ.Κ. 171 21), έχει νομίμως αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, και εποπτεύεται και ελέγχεται από αυτή. Η CEPAL ήδη διαχειρίζεται τις ως άνω απαιτήσεις για λογαριασμό της Τράπεζας.

Ακολούθως, η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις, άμεσα ή έμμεσα, με οποιαδήποτε ιδιότητα και οποιονδήποτε τρόπο, όπως ενδεικτικά οφειλέτες, συνοφειλέτες, εγγυητές και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν τις ως άνω απαιτήσεις θα διαβιβαστούν για τον σκοπό της τιτλοποίησης και της μεταβίβασης των εν λόγω απαιτήσεων, κατά τα άρθρα 10 και 14 του ν. 3156/2003, στην Αποκτώσα Εταιρεία και θα τύχουν επεξεργασίας για λογαριασμό και κατ’ εντολή της, με σκοπό τη διαχείρισή τους, κατά το άρθρο 2 του ν. 4354/2015, από τη CEPAL, στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας μεταξύ της Αποκτώσας Εταιρείας και της CEPAL.

Στο πλαίσιο αυτό και για τον σκοπό της διαχείρισης των ανωτέρω απαιτήσεων, η CEPAL δύναται να διαβιβάζει, κατά περίπτωση, περαιτέρω τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του ν. 3758/2009, σε δικηγόρους ή σε δικηγορικές εταιρείες, σε δικαστικούς επιμελητές και σε συμβολαιογράφους.

Κατά τα λοιπά, για τα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την άσκηση των εκ του νόμου δικαιωμάτων μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως:

  • Έως την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης, στην Τράπεζα σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στη δημοσιευμένη ενημέρωση της Τράπεζας, η οποία είναι αναρτημένη στον σύνδεσμο https://apps.alpha.gr/GDPR/default.aspx
  • Μετά την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης, στην Αποκτώσα Εταιρεία και στη Διαχειρίστρια Εταιρεία με την επωνυμία CEPAL (Λεωφόρος Συγγρού 209-211, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 171 21, e-mail: [email protected]).

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη CEPAL, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της CEPAL στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cepal.gr/policy.html

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα