Αδήλωτα εισοδήματα: Παράταση μέχρι τις 15 Νοεμβρίου

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  (EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ) EUROKINISSI

Περίπου 7 ημέρες πριν την λήξη και της τρίτης παράτασης της προθεσμίας ρύθμισης για τα αδήλωτα εισοδήματα που λήγει στις 15 του μήνα έφτασε στις εφορείες η εφαρμοστική εγκύκλιος (ΠΟΛ.1166/2017)

Στην εγκύκλιο που δημοσιεύτηκε σήμερα προβλέπεται ότι παρατείνεται μέχρι και την 15.11.2017 η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4446/2016 για την ρύθμιση των αδήλωτων που έληξε στις 30 Οκτωβρίου.

Για δηλώσεις που υποβάλλονται από την 1η.11.2017 και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, τα ποσοστά των πρόσθετων φόρων των άρθρων 1 και 2 του ν. 2523/1997 είναι τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4474/2017(βλ. σχετικά ΠΟΛ.1095/2017). Υπενθυμίζεται ότι όλοι έχουν αδήλωτα εισοδήματα και ενταχθούν στην ρύθμιση θα πληρώσουν τους φόρους με βάση τους συντελεστές που ίσχυαν την χρονιά απόκτησης των εισοδημάτων προσαυξημένους από 8% έως και 38%.

Στην εγκύκλιο περιορίζεται σε πέντε ημέρες από 15 ημέρες η προθεσμία για κατάθεση αίτησης υπαγωγής στην ρύθμιση σε όσους έχει ήδη γίνει κοινοποίηση εντολής ελέγχου για αδήλωτα εισοδήματα ή έχει γίνει πρόσκληση για έλεγχο Συγκεκριμένα τονίζεται ότι :

ADVERTISING

Φορολογούμενοι για τους οποίους κοινοποιείται εντολή ελέγχου ή πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου (ήτοι 1η.11.2017) και έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης, δύνανται να υποβάλλουν δηλώσεις εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013.

Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κοινοποιήσει προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου μόνο μετά τη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των πέντε (5) ημερών.

Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλλει δηλώσεις και μετά το πέρας των πέντε (5) ημερών και μέχρι το πέρας της προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης δηλαδή μέχρι και την 15.11.2017.

Εξαιρετικά, φορολογούμενοι στους οποίους κοινοποιείται εντολή ελέγχου ή πρόσκληση παροχής πληροφοριών άρθρου 14 του ν. 4174/2013 από την έναρξη ισχύος του παρόντος (ήτοι 31.10.2017) και οι οποίοι υποβάλλουν δηλώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν απόψεις εγγράφως σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό του φόρου εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση του τελευταίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4174/2013.

SHARE:

24Media Network