Αποφάσεις του Χρηματιστηρίου

default image

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε την εισαγωγή των 774.660.278 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας “MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και την μεταφορά των μετοχών της στην κατηγορία “Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης” της Αγοράς Αξιών, καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό του Χ.Α. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 16η Ιουλίου 2007. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρίας εντάσσονται στη Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποδέχθηκε την αίτηση της εταιρίας “PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.” για την εισαγωγή των μετοχών της στην Κατηγορία “Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης” της Αγοράς Αξιών στο Χ.Α.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την επαναδιαπραγμάτευση των 12.702.080 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. (P.C. SYSTEMS)” και την ένταξή τους στην κατηγορία “επιτήρησης”. Η ημερομηνία και η τιμή επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών θα ορισθεί με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρίας.

 Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή

    -των 10.233.154 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας “ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.”, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 19η Ιουλίου 2007.

    -των 5.586.250 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”, που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχές. Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών, θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας μετά την εκκαθάριση των συναλλαγών του Χ.Α. της 17ης Ιουλίου 2007. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών ορίστηκε η 25η Ιουλίου 2007.

    -των 10.567.486 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας “ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.”, που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 10 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών, θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας μετά την εκκαθάριση των συναλλαγών του Χ.Α. της 17ης Ιουλίου 2007. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών ορίστηκε η 25η Ιουλίου 2007

(Πηγή: ΑΠΕ)

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα