Δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλία οι "φτωχοί" αγρότες

ÁÑÃÏÓ-ÌÕÊÇÍÅÓ-11-8-2013-ÌáæéêÞ ç óõãêÝíôñùóç ôùí áãñïôþí ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÊõñéáêÞ ôï ðñùß óôá Öß÷ôéá. Áãñüôåò áðü  ôá ÷ùñéÜ ÌõêÞíåò,Öß÷ôéá,ÌïíáóôçñÜêé,Ìðüñóá, Êïõôóïðüäé,ÌáëáíôñÝíé,Ó÷éíï÷þñé ôïõ äÞìïõ ¶ñãïõò-Ìõêçíþí  ðïõ Ý÷ïõí ðñüâëçìá Üñäåõóçò óõãêåíôñþèçêáí ãéá íá óõæçôÞóïõí êáé íá áðïöáóßóïõí ôñüðïõò ãéá íá ðåñÜóïõí óôçí åíåñãþ ðëÝïí äñÜóç äéåêäéêþíôáò ôçí Üìåóç ïëïêëÞñùóç ôïõ Ýñãïõ ôïõ ÁíáâÜëïõ áöïý ç åðéâßùóç ôùí êáëëéåñãåéþí ôïõò êñßíåôå áðü áõôü.
Óôï ðëåõñü ôùí Áãñïôþí âñÝèçêáí ï õöõðïõñãüò áèëçôéóìïý Ã. Áíäñéáíüò ,ï âïõëåõôÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ Ä. ÊïäÝëáò , ï áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ô. ×åéâéäüðïõëïò , ï äÞìáñ÷ïò ¶ñãïõò-Ìõêçíþí Ä. Êáìðüóïò, ðåñéöåñåéáêïß óýìâïõëïé êáé äçìïôéêïß óýìâïõëïé. 
ÄéåîÞ÷èåé ìéá óõæÞôçóç ìå ðïëëÞ Ýíôáóç ç ïðïßá åîÝöñáæå ôçí áãùíßá ôùí áãñïôþí ãéá ôï áýñéï. Ôï ôåëéêü óõìðÝñáóìá â?? áðüöáóç  Þôáí  üëïé ìáæß åíùìÝíïé óôïí áãþíá ãéá íá êáôáöÝñïõìå íá êåñäéèåß ç õðüèåóç ðïõ ëÝãåôáé ÁíÜâáëïò.
Ôçí óõãêÝíôñùóç áêïëïýèçóå ðïñåßá ôùí áãñïôþí óôá ÷ùñéÜ ÌõêÞíåò êáé Öß÷ôéá.(EUROKINISSI- ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ)
ÁÑÃÏÓ-ÌÕÊÇÍÅÓ-11-8-2013-ÌáæéêÞ ç óõãêÝíôñùóç ôùí áãñïôþí ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÊõñéáêÞ ôï ðñùß óôá Öß÷ôéá. Áãñüôåò áðü ôá ÷ùñéÜ ÌõêÞíåò,Öß÷ôéá,ÌïíáóôçñÜêé,Ìðüñóá, Êïõôóïðüäé,ÌáëáíôñÝíé,Ó÷éíï÷þñé ôïõ äÞìïõ ¶ñãïõò-Ìõêçíþí ðïõ Ý÷ïõí ðñüâëçìá Üñäåõóçò óõãêåíôñþèçêáí ãéá íá óõæçôÞóïõí êáé íá áðïöáóßóïõí ôñüðïõò ãéá íá ðåñÜóïõí óôçí åíåñãþ ðëÝïí äñÜóç äéåêäéêþíôáò ôçí Üìåóç ïëïêëÞñùóç ôïõ Ýñãïõ ôïõ ÁíáâÜëïõ áöïý ç åðéâßùóç ôùí êáëëéåñãåéþí ôïõò êñßíåôå áðü áõôü. Óôï ðëåõñü ôùí Áãñïôþí âñÝèçêáí ï õöõðïõñãüò áèëçôéóìïý Ã. Áíäñéáíüò ,ï âïõëåõôÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ Ä. ÊïäÝëáò , ï áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ô. ×åéâéäüðïõëïò , ï äÞìáñ÷ïò ¶ñãïõò-Ìõêçíþí Ä. Êáìðüóïò, ðåñéöåñåéáêïß óýìâïõëïé êáé äçìïôéêïß óýìâïõëïé. ÄéåîÞ÷èåé ìéá óõæÞôçóç ìå ðïëëÞ Ýíôáóç ç ïðïßá åîÝöñáæå ôçí áãùíßá ôùí áãñïôþí ãéá ôï áýñéï. Ôï ôåëéêü óõìðÝñáóìá â?? áðüöáóç Þôáí üëïé ìáæß åíùìÝíïé óôïí áãþíá ãéá íá êáôáöÝñïõìå íá êåñäéèåß ç õðüèåóç ðïõ ëÝãåôáé ÁíÜâáëïò. Ôçí óõãêÝíôñùóç áêïëïýèçóå ðïñåßá ôùí áãñïôþí óôá ÷ùñéÜ ÌõêÞíåò êáé Öß÷ôéá.(EUROKINISSI- ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ) EUROKINISSI

Ποιοι αγρότες απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Τι προβλέπει απόφαση του Χάρη Θεοχάρη

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων που τίθεται σε ισχύ από 1.1.2014 για τα αγροτικά εισοδήματα, οι αγρότες με ακαθάριστα έσοδα κάτω των 10.000 ευρώ και που εισέπραξαν επιδοτήσεις έως 5.000 ευρώ.

Αυτό προβλέπει απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, προκειμένου να μην προκληθεί οικονομική και γραφειοκρατική επιβάρυνση στις μικρές αγροτικές επιχειρήσεις από την εφαρμογή του μέτρου.

Στην απόφαση προβλέπεται ειδικότερα ότι:

* Απαλλάσσονται, από 1.1.2014, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστα έσοδα, κατώτερα των 10.000 ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των 5.000.

Σε περίπτωση μη πλήρωσης ενός εκ των ανωτέρω κριτηρίων, εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και οι εν λόγω αγρότες εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Στην περίπτωση που μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου δεν προκύπτει το ύψος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της προπροηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

Οι αγρότες που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια της απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, μπορούν να επιλέξουν την ένταξη τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων, έχοντας όλες τις υποχρεώσεις της κατηγορίας αυτής.

Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, θα λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα των βιβλίων αυτών.

Ειδικά, όσον αφορά στο ΦΠΑ, η επιλογή τήρησης βιβλίων σημαίνει υπαγωγή για μια πενταετία τουλάχιστον της αγροτικής εκμετάλλευσης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (πωλήσεις με ΦΠΑ, υποβολή δηλώσεων, δικαίωμα έκπτωσης κ.λπ.) και απώλεια του δικαιώματος επιστροφής ΦΠΑ με τον κατ' αποκοπή συντελεστή».

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

SHARE:

24Media Network