Ασφαλιστικό: Οι 10 βασικές αλλαγές του νέου νόμου

Ασφαλιστικό: Οι 10 βασικές αλλαγές του νέου νόμου

Ποια τα σημεία που αλλάζουν στο ασφαλιστικό με το νέο νόμο που έφερε η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα

Μια σειρά διορθωτικών παρεμβάσεων στον ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου με σημαντικές βελτιώσεις για ελεύθερους επαγγελματίες – εμπόρους, δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς, ασφαλισμένους στο δημόσιο αλλά και αγρότες, έφερε ο νέος (πλέον) νόμος 4488/2017 που πήρε ΦΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα. Φυσικά, μέσα στο νόμο υπάρχουν και αρκετές παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας οι οποίες διευρύνουν το πεδίο διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων. Σε ό,τι αφορά στις ασφαλιστικές ρυθμίσεις, όπως επεσήμανε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έγιναν αποδεκτές μία σειρά από προτάσεις των οργανώσεων των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιστημόνων. Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

1. Στα χρόνια που προσμετρούνται για σύνταξη ενός ασφαλισμένου ή μιας ασφαλισμένης, υπολογίζεται πλέον και ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών για την ανατροφή παιδιών ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών.

Προσοχή! Για να αναγνωριστούν αυτά τα χρόνια απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή από τον ασφαλισμένο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

2. Οι αγρότες μπορούν να αναγνωρίσουν μέχρι και επτά (7) έτη πλασματικής ασφάλισης με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουν μηνιαία εισφορά ύψους 82 ευρώ (υπολογίζεται στο 20% επί του 70% του προβλεπόμενου (κατά την υποβολή της αίτησης) κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών που σήμερα είναι 586 ευρώ.

3. Δίνεται η δ υνατότητα στους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, να επιλέξουν ποσοστά υπολογιζόμενα επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του μηνιαίου εισοδήματός τους. Δηλαδή, μπορούν στο εξής να πληρώνουν μεγαλύτερα μηνιαία ασφάλιστρα προκειμένου να λάβουν και υψηλότερη σύνταξη.

4. Προσοχή! Tο συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης σε καμία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό των συντάξιμων αποδοχών του κάθε ασφαλισμένου (άρθρο 1 παρ.4 του νόμου).

5. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, το συνολικό ποσοστό της μείωσης της πρόωρης σύνταξης γήρατος, κατά τη μεταβατική περίοδο σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% (η ρύθμιση αυτή ίσχυε και για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα).

6. Η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται (για συνταξιούχους του δημοσίου) για όσο διάστημα ο δικαιούχος εκτίει περιοριστική της ελευθερίας ποινή μεγαλύτερη του ενός (1) έτους και εφόσον το αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε στρέφεται κατά του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ. Στην περίπτωση αυτή, η σύνταξη του μεταβιβάζεται στους τυχόν δικαιοδόχους αυτής σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου.

7. Εθνική σύνταξη με λιγότερα από δεκαπέντε (15) έτη. Η προϋπόθεση συμπλήρωσης δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης για την καταβολή της εθνικής σύνταξης δεν ισχύει για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με τη συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης μικρότερου των δεκαπέντε (15) ετών. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της εθνικής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται αυτού που αντιστοιχεί στα δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης.

8. Αύξηση εισφοράς υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (από 4% σε 4,5%). Επανακαθορίζονται οι μηνιαίες κρατήσεις των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιμων αποδοχών τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 19 του νέου ν. 4488/2017, η πάγια μηνιαία κράτηση των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (MTΠΥ) ορίζεται σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται για την κύρια σύνταξη. Η νέα αυτή ρύθμιση οδηγεί σε αύξηση της εισφοράς υπέρ ΜΤΠΥ ύψους 12,5%.

9. Δυνατότητα αναζήτησης χρόνων ασφάλισης έως και δέκα (10) ετών και πριν του 2002 για συντάξεις που θα αρχίσουν να χορηγούνται μετα την 1.1.2021.

10. Αποσυνδέεται η υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ από την ιδιότητα του εγγεγραμμένου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ή του εγγεγραμμένου στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Αυτό σημαίνει ότι οι αυτοαπασχολούμενοι – επιστήμονες  υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις του πρώην ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ και του ΕΤΕΑΕΠ μόνο από την ημερομηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος στην αρμόδια εφορία και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και τη διαγραφή τους από την αρμόδια ΔΟΥ. Δηλαδή, για όσο καιρό δεν ασκούν καμία δραστηριότητα δεν είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές.

ΦΩΤΟ SOOC

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Συντάξεις
SHARE:

24Media Network