Τα κριτήρια για την εργασιακή εφεδρεία

Τα κριτήρια για την εργασιακή εφεδρεία

Στη δημοσιότητα το Προεδρικό Διάταγμα για την εργασιακή εφεδρεία. Τα μόρια, τα κριτήρια και τα προσόντα. Πώς θα αξιοποιηθεί στο μέλλον το πλεονάζον προσωπικό

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας εστάλη με την ένδειξη "επείγον, από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης το πλήρες κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος για την εργασιακή εφεδρεία στο  Δημόσιο.

Με το εν λόγω διάταγμα καθορίζονται τα κριτήρια και τα μόρια στα οποία αντιστοιχεί το καθένα από αυτά, για την κατάταξη του πλεονάζοντος προσωπικού που τίθεται σε καθεστώς εφεδρείας στους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με το σχέδιο ΠΔ, οι φορείς, εφόσον χαρακτηρίσουν προσωπικό ως πλεονάζον, συντάσσουν και αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ πίνακα πλεονάζοντος προσωπικού κατά κατηγορία και ειδικότητα, καθώς και τα στοιχεία υπηρεσιακών μεταβολών.

Επιπλέον, προσκομίζονται στο ΑΣΕΠ από τους ενδιαφερόμενους τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα και τις ιδιότητες που επικαλούνται (όπως τίτλους σπουδών).

Με βάση τα στοιχεία αυτά, το ΑΣΕΠ κατατάσσει το πλεονάζον προσωπικό και συντάσσει ανά φορέα πίνακα κατάταξης κατά κατηγορία και ειδικότητα.

Η κατάταξη γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τα τυπικά προσόντα, την εμπειρία, τον χρόνο εργασίας στον φορέα, καθώς και την οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες), ενώ ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα άτομα με αναπηρία, τους έχοντες σύζυγο ή την επιμέλεια παιδιών με αναπηρία, καθώς και για τους συζύγους που έχουν χαρακτηριστεί και οι δύο ως πλεονάζοντες.

Στη συνέχεια, το ΑΣΕΠ ενοποιεί τους πίνακες των φορέων δύο φορές το χρόνο. Εξαιρετικά, για το πρώτο έτος η ενοποίηση γίνεται κάθε τρίμηνο.

Από τον ενοποιημένο πίνακα και κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, με βάση τη σειρά κατάταξης θα γίνεται η μεταφορά του προσωπικού σε θέση τακτικού προσωπικού στο δημόσιο τομέα σε ποσοστό 10% των ετήσιων προσλήψεων, καθώς και σε θέσεις εποχιακού προσωπικού έως ποσοστό 30% των θέσεων που προκηρύσσονται. Για την επιλογή σε θέση μερικής απασχόλησης οι κατατασσόμενοι στον πίνακα έχουν απόλυτη προτεραιότητα.

Πώς καταρτίζονται οι πίνακες κατάταξης

Το προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που προσδιορίζεται ως πλεονάζον, εντάσσεται σε πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία και ειδικότητα, που καταρτίζονται χωριστά για κάθε νομικό πρόσωπο από το ΑΣΕΠ.

Το πλεονάζον προσωπικό των κατηγοριών πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατατάσσεται ανά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των αντικειμενικών κριτηρίων.

Στα αντικειμενικά κριτήρια που προβλέπονται στο ΠΔ είναι οι τίτλοι σπουδών, οι ειδικές γνώσεις, μόνο για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπως το διδακτορικό, ο μεταπτυχιακός τίτλος, ενώ και για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπολογίζεται και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, επεξεργασία κειμένων, υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και η γνώση ξένης γλώσσας.

Για την προϋπηρεσία και την εμπειρία μετρά ο χρόνος στο φορέα από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος, ενώ σημαντικό στοιχείο θα είναι και η ηλικία του εργαζόμενου (για ηλικία από 21 έως 60 ετών).

Ειδική μέριμνα υπάρχει και για την οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου και ειδικά για αυτούς που έχουν παιδιά, ανήκουν στις κατηγορίες τριτέκνων και πολυτέκνων (το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους).

Το πλεονάζον προσωπικό κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσεται ανά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, που προκύπτει από τη βαθμολόγηση αντικειμενικών κριτηρίων, όπως η προϋπηρεσία στο φορέα από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος, η εμπειρία, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση (ως παραπάνω).

Σε κάθε περίπτωση, προηγούνται του λοιπού πλεονάζοντος προσωπικού όλων των προαναφερθεισών κατηγοριών, ανεξαρτήτως της συνολικής βαθμολογίας τους, κατά σειρά προτεραιότητας, τα άτομα με αναπηρία 50% και άνω, οι έχοντες σύζυγο ή την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία τουλάχιστον 67% και ο ένας εκ των δύο συζύγων εφόσον και οι δύο χαρακτηρίζονται ως πλεονάζον προσωπικό.

Αποκλείονται όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση

Για την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού ο διάδοχος ή ο υφιστάμενος φορέας (όταν δεν υφίσταται διάδοχος), αποστέλλει στο ΑΣΕΠ πίνακα του προσωπικού που προσδιορίστηκε ως πλεονάζον, αμέσως μετά από τον προσδιορισμό του, και όχι πέραν του ενός μηνός.

Ο πίνακας περιλαμβάνει το εν λόγω προσωπικό κατά αλφαβητική σειρά, με αναφορά απαραιτήτως του ονοματεπώνυμου, του πατρώνυμου, των στοιχείων ταυτότητας, της ημερομηνίας πρόσληψης στο φορέα και του κλάδου-ειδικότητας αυτού.

Ο πίνακας συνοδεύεται από έντυπο με τις υπηρεσιακές μεταβολές, τα προσόντα και τις ιδιότητες εκάστου εκ των αναγραφομένων στον πίνακα υπαλλήλου. Ο πίνακας καθώς και το σχετικό έντυπο κοινοποιούνται από τον οικείο φορέα ταυτοχρόνως στους ενδιαφερομένους, οι οποίοι εντός προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του πίνακα υποβάλλουν στο ΑΣΕΠ αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά υποχρεωτικώς.

Σημειώνεται, ότι ο ενδιαφερόμενος που είτε δεν υποβάλλει την αίτηση και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, είτε την υποβάλλει εκπρόθεσμα, εντάσσεται στον πίνακα της ειδικότητάς του χωρίς μόρια και δεν δύναται να συμμετέχει σε καμία διαδικασία διάθεσης ή απασχόλησης.

Ο ενδιαφερόμενος εντάσσεται στην κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητας με την οποία χαρακτηρίστηκε ως πλεονάζον προσωπικό. Στην περίπτωση που δεν διαθέτει τα τυπικά προσόντα για την κατάταξή του στη συγκεκριμένη ειδικότητα, κατατάσσεται σε πίνακα της ίδιας κατηγορίας και σε ειδικότητα των τυπικών του προσόντων.

Μέσω ΑΣΕΠ η διαδικασία

Το Μάρτιο και Σεπτέμβριο εκάστου έτους το ΑΣΕΠ προβαίνει σε ενοποίηση των οριστικοποιημένων πινάκων των φορέων ανά κατηγορία και κλάδο-ειδικότητα, ενώ, πριν τη δημοσίευση του ενοποιημένου πίνακα κατάταξης πλεονάζοντος προσωπικού το Μάρτιο, εκδίδει πρόσκληση επικαιροποίησης των προσόντων ή και ιδιοτήτων των εγγεγραμμένων στους οικείους πίνακες κατάταξης πλεονάζοντος προσωπικού.

Σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς για πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού, το ΑΣΕΠ, μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης κατανομής του ποσοστού 10% των ετήσιων προσλήψεων του πλεονάζοντος προσωπικού ανά φορέα, κατηγορία, κλάδο-ειδικότητα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, εκδίδει μία φορά το έτος προκήρυξη για μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού με την ίδια σχέση εργασίας σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Το πλεονάζον προσωπικό

Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με κοινές υπουργικές αποφάσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του υπουργού Οικονομικών, του εποπτεύοντος το νομικό πρόσωπο υπουργού και των άλλων συναρμόδιων υπουργών. Η ολοκλήρωση της μεταφοράς συνεπάγεται τη διαγραφή του ενδιαφερόμενου από τον ανωτέρω πίνακα.

Όσον αφορά στη διαδικασία επιλογής προσωπικού για απασχόληση ορισμένου χρόνου, οι θέσεις που αναλογούν στο ποσοστό 30% επί του συνόλου των εκάστοτε θέσεων που προκηρύσσονται για την απασχόληση προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα, καλύπτονται κατά προτεραιότητα από το προσωπικό που έχει ενταχθεί στον εκάστοτε ισχύοντα Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού.

Η διαδικασία επιλογής του ανωτέρω προσωπικού είναι η ακόλουθη:

Ο οικείος φορέας αποστέλλει στο ΑΣΕΠ ανακοίνωση στην οποία περιλαμβάνονται:

α) Ο αριθμός κατά ειδικότητα του προς πρόσληψη προσωπικού

β) Τα απαιτούμενα προσόντα

γ) Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων

δ) Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις

ε) Ο υπολογισμός του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συνόλου των προκηρυσσόμενων θέσεων και η κατανομή αυτού μεταξύ των κλάδων-ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στον Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις του ποσοστού 30% από το προσωπικό της κατηγορίας αυτής, θα καλυφθούν από τους λοιπούς υποψηφίους, εφόσον έχουν συμπεριλάβει στις προτιμήσεις τους τις θέσεις αυτές και κατέχουν τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.

Για την επιλογή προσωπικού μερικής απασχόλησης, το προσωπικό που έχει ενταχθεί στον Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού, εφόσον υποβάλλει αίτηση, προηγείται έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών για την επιλογή υποψηφίων μερικής απασχόλησης.

Σημειώνεται, ότι η παραμονή στον Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού, το οποίο απασχολείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος ΠΔ, δεν διαγράφεται από τον ανωτέρω πίνακα, ο δε χρόνος απασχόλησης δεν προσμετράται ως χρόνος παραμονής σ' αυτόν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Εφεδρεία σε 120 και όχι 151 φορείς

Στρατιές εφέδρων και στους δήμους

Χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι στο δρόμο της απόλυσης

SHARE:

24Media Network