Τι πρέπει να γνωρίζουν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι για την 'Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού'

ΟΑΕΔ  
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
ΟΑΕΔ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI EUROKINISSI

Οι διαδικασίες για την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, της καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου με ή χωρίς προειδοποίηση ή της λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΑΕΔ

Αναλυτικές οδηγίες που περιέχουν τις νέες ρυθμίσεις για την «Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού» εξέδωσε σε σχετική εγκύκλιο του ο ΟΑΕΔ, στην οποία περιγράφονται οι διαδικασίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού (Ε5), της καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, με ή χωρίς προειδοποίηση (Ε6), ή της λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου (Ε7).

Η εγκύκλιος (αριθμός 91869/2017)  επισημαίνει ότι στην περίπτωση που ο άνεργος, του οποίου η εργασιακή σχέση τερματίζεται με εκούσια αποχώρηση, δεν αποκτά δικαίωμα επιδότησης, δηλαδή δεν έχει δικαίωμα επιδόματος ανεργίας.  Οι βασικές ρυθμίσεις που περιέχει η εγκύκλιος και αφορούν επιχειρήσεις και εργαζόμενους είναι οι ακόλουθες:

Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει, με ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών εντύπων που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 29502/85/01-09-2014 (Β'2390) στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ», κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, αντίστοιχα.

ADVERTISING

2. H αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο, είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, με την οποία ενημερώνει ότι υπάρχει οικειοθελής αποχώρησή του και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Στην τελευταία περίπτωση, η εξώδικη δήλωση του εργοδότη επιδίδεται στον εργαζόμενο το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και η αναγγελία γίνεται την επόμενη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης. Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συμπεριλαμβανόμενης της υποβολής συνοδευτικών εγγράφων της παρούσας, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη.

Η νέες ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του νόμου, δηλαδή από 13.09.2017 και εξής, ενώ για τα έντυπα Ε5, Ε6 και Ε7 που υπεβλήθησαν πριν από την ημερομηνία αυτή ισχύει το προηγούμενο νομικό καθεστώς. Πιο συγκεκριμένα, το πλαίσιο που διαμορφώνεται με βάση τη νέα διάταξη περιγράφεται στις παραγράφους που ακολουθούν.

Ποια έντυπα είναι απαραίτητα για την επιδότηση λόγω ανεργίας

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΑΕΔ τα έντυπα που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και αποδεικνύουν τη λύση της εργασιακής σχέσης παρέχοντας δικαίωμα επιδότησης του ανέργου σύμφωνα με τις σχετικές περί τακτικής ανεργίας διατάξεις - εφόσον, βέβαια, πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις - είναι τα ακόλουθα:

• Ε6: Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου, μόνο όταν το συνημμένο ηλεκτρονικά έντυπο φέρει την υπογραφή του εργοδότη και του εργαζομένου ή έχει επισυναφθεί ηλεκτρονικά αρχείο με την έκθεση επίδοσης στον εργαζόμενο από τον δικαστικό επιμελητή.

• Ε7: Βεβαίωση-Δήλωση εργοδότη για λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου.

• Ε5: Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης μισθωτού (ανεξαρτήτως αν συνδέεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου) μόνο όταν:

1. έχει επισυναφθεί αρχείο με ηλεκτρονικά σαρωμένο το έντυπο Ε5 της οικειοθελούς αποχώρησης που, ωστόσο, δεν φέρει την υπογραφή του ασφαλισμένου ή

2. δεν έχει επισυναφθεί αρχείο με την ηλεκτρονικά σαρωμένη εξώδικη δήλωση και την έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή. Επιδότηση με ηλεκτρονικώς υποβληθέντα έντυπα που δεν φέρουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν είναι δυνατή. Περιπτώσεις, ωστόσο, κατά τις οποίες η οικειοθελής αποχώρηση του μισθωτού αναγγέλλεται μεν στο ΕΡΓΑΝΗ, με επισυναπτόμενο, όμως, οποιοδήποτε άλλο αρχείο εκτός των προβλεπόμενων από τη διάταξη (π.χ. απλό έγγραφο παραίτησης), θα εξετάζονται από τις Υπηρεσίες εξατομικευμένα, ενώ με την αίτηση επιδότησης θα συνυποβάλλεται απαραιτήτως και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του ασφαλισμένου για την εκούσια ή μη αποχώρησή του.Στ

SHARE:

24Media Network