Eurobank: Επάνοδος σε τροχιά κερδοφορίας για πρώτη φορά μετά το γ΄τρίμηνο 2011

Eurobank: Επάνοδος σε τροχιά κερδοφορίας για πρώτη φορά μετά το γ΄τρίμηνο 2011

Απαλλαγμένο από το βάρος της αμφιβολίας για τις μακροοικονομικές προοπτικές, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί πλέον να εστιάσει στο βασικό του ρόλο, που είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας

Βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης και σταθερότητα στη χώρα βλέπει η διοίκηση Ν. Καραμούζη - Φ. Καραβία της Eurobank, που ανακοίνωσε χθες επάνοδο σε τροχιά κερδοφορίας για  πρώτη φορά μετά το γ΄τρίμηνο 2011, στο πρώτο τρίμηνο του 2016.

Τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας ανήλθαν σε 60 εκατ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου έναντι ζημιών 175 εκατ. ευρώ το δ' τρίμηνο 2015, ως αποτέλεσμα της σημαντικής βελτίωσης των λειτουργικών επιδόσεων της τράπεζας.

“Φωτίζοντας“ το θέμα της αξιολόγησης, ο πρόεδρος της Τράπεζας, κ. Νικ. Καραμούζης δήλωσε μεταξύ άλλων, τα εξής:

“Η διαφαινόμενη συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την έναρξη της συζήτησης για τη βιώσιμη ρύθμιση του δημοσίου χρέους θέτει τις βάσεις για τον περιορισμό των αβεβαιοτήτων, τη βελτίωση της εμπιστοσύνης και την αποκατάσταση της σταθερότητας στη χώρα και την ελληνική οικονομία.

Απαλλαγμένο από το βάρος της αμφιβολίας για τις μακροοικονομικές προοπτικές, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί πλέον να εστιάσει στο βασικό του ρόλο, που είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, η στήριξη των υγιών και διεθνώς ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης και η συμβολή στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο πρότυπο εξωστρεφούς και επενδυτικής ανάπτυξης. 

Η δυνατότητα των τραπεζών να συμβάλουν σε ένα διατηρήσιμο ανοδικό κύκλο συνδέεται με την επιτυχή αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων, όπως η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η επιστροφή των καταθέσεων και η σταδιακή αποκατάσταση της πρόσβασής τους στις κεφαλαιαγορές, δηλαδή με την ανάκτηση της αξιοπιστίας τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς.

Κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί η λήψη μέτρων ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των αγορών στις προοπτικές της χώρας, η άρση όλων των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και η αξιόπιστη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που προάγουν την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις και προσελκύουν σημαντικά και εξαιρετικά αναγκαία ξένα κεφάλαια και επενδύσεις.

Οι αναμενόμενες θετικές αποφάσεις της ΕΚΤ, καταλήγει ο κ. Καραμούζης, ιδιαίτερα ως προς την αποδοχή των ελληνικών ομολόγων ως ενεχύρων, η πιθανή συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και η αύξηση της αξίας αποδοχής των ελληνικών ενεχύρων που υποβάλλονται στο Ευρωσύστημα για δανεισμό, μπορούν να ενισχύσουν αποφασιστικά τη ρευστότητα και την κερδοφορία των τραπεζικών οργανισμών και, επομένως, τη δυνατότητά τους να στηρίξουν την οικονομική ανάκαμψη και την έξοδο από την πολυετή ύφεση.

Απο πλευράς του, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Φωκίων Καραβίας, επεσήμανε ότι “η προσδοκώμενη ολοκλήρωση της αξιολόγησης αναμένεται να βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου για επάνοδο των καταθέσεων στην Ελλάδα, ενώ είναι θετικό ότι το κόστος τους παραμένει καθοδικό, παρά τις προκλήσεις του Α’ τριμήνου.

Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η ανάκτηση αξίας μέσα από αυτήν παραμένει στην τρέχουσα συγκυρία η στρατηγική προτεραιότητά μας και η μεγαλύτερη πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

Στο πλαίσιο αυτό, η συμφωνία με ένα κορυφαίο διεθνές επενδυτικό ταμείο, το KKR, με τη συμμετοχή της EBRD, για τη διαχείριση μέρους του προβληματικού δανειακού χαρτοφυλακίου και την αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων με την εισροή νέων κεφαλαίων, έχει κεντρικό και πιλοτικό χαρακτήρα.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η πορεία των διεθνών μας δραστηριοτήτων, για τις οποίες επιβεβαιώνεται η επιστροφή τους σε σταθερή τροχιά κερδοφορίας και συνολικής βελτίωσης των μεγεθών, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί καθώς οι οικονομίες της περιοχής ανακάμπτουν με σχετικά ισχυρούς ρυθμούς. Τέλος, η πώληση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων με ελκυστικούς όρους στην Βουλγαρία και στη Ρουμανία αποτελούν μέρος της στρατηγικής μας για την περαιτέρω ενδυνάμωση των ισολογισμών των εκεί θυγατρικών μας”.

Αναλτυτικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 2,0% έναντι του Δ΄ τριμήνου 2015 και ανήλθαν σε €383εκ.το Α΄τρίμηνο 2016, κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα. Παράλληλα, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 2,15%, από 2,09% το Δ΄τρίμηνο 2015.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 10,0% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €68εκ. το Α΄τρίμηνο 2016, λόγω υψηλότερων εσόδων από τις εργασίες στις κεφαλαιαγορές και χαμηλότερων δαπανών για τη χρήση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ).

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 1,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €253εκ. το Α΄τρίμηνο 2016. Ο δείκτης αποτελεσματικότητας (κόστος προς έσοδα) βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 49,2% το Α΄τρίμηνο 2016, από 58,7%4 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Σημαντική επιβράδυνση σημειώθηκε στη δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση το Α΄ τρίμηνο 2016. Ειδικότερα, τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών υποχώρησαν κατά 82% σε σχέση με το Δ΄τρίμηνο 2015, από €235εκ. σε €42εκ., συνέπεια των πρωτοβουλιών της Τράπεζας για την αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μείωση κατέγραψαν επίσης και τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, από 35,2% στο τέλος του 2015 σε 34,8% στο τέλος του Α' τριμήνου 2016. Η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 64,3% την ίδια περίοδο.

Στα πλαίσια της ενεργούς διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων εντάσσεται και η συμφωνία με την KKR και την EBRD, και η οποία θα προσφέρει στις  ελληνικές  εταιρείες νέες πηγές χρηματοδότησης και λειτουργικής υποστήριξης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Κόκκινα δάνεια: 5 κλάδοι που μπαίνουν στη ρύθμιση

Συμφωνία Alpha Bank-Eurobank-KKR για τη στήριξη ελληνικών επιχειρήσεων

SHARE:

24Media Network