Μπλόκο στις μεταβιβάσεις ακινήτων, αν δεν έχεις πληρώσει ΕΝΦΙΑ

Μπλόκο στις μεταβιβάσεις ακινήτων, αν δεν έχεις πληρώσει ΕΝΦΙΑ
COPYRIGHT: GEORGIA PANAGOPOULOU

Άκυρες θα θεωρούνται οι μεταβιβάσεις ακινήτων, αν οι υπόχρεοι δεν έχουν πληρώσει όλους τους φόρους τους. Πώς μπορείτε να εκδώσετε το "πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ"

Όλους τους φόρους ακινήτων της τελευταίας πενταετίας, θα πρέπει να έχουν πληρώσει όσοι θέλουν να μεταβιβάσουν ακίνητο.

Όπως αναφέρει η "Καθημερινή", οι μεταβιβάσεις που θα γίνονται χωρίς το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, θα θεωρούνται άκυρες. Το πιστοποιητικό αφορά και φόρους ακινήτων που ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδίδουν το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ 2015 ηλεκτρονικά μέσω του Taxis. Ειδικότερα, το πιστοποιητικό κατά το έτος 2015 προσκομίζεται από όλους τους φορολογουμένους που συμβάλλονται στο ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο, για τα έτη 2010 έως και 2014.

Σύμφωνα με την "Καθημερινή", το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ εκδίδεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εκτός από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

* Πιστοποιητικό, το οποίο χορηγείται για αποβιώσαντα.

*Πιστοποιητικό νομικών προσώπων για τα έτη 2010 έως και 2013.

*Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε φορολογούμενο, ο οποίος έχει ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ.

*Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται με παρακράτηση του αναλογούντος φόρου.

*Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη λήψη του με ειδικό προς τούτο πληρεξούσιο.

Αρμόδιος για τη χορήγηση του πιστοποιητικού με χειρόγραφη διαδικασία, είναι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ, ο οποίος ήταν αρμόδιος για την παραλαβή ή τη σύνθεση της δήλωσης ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ κατά τα αντίστοιχα έτη.

Χορήγηση πιστοποιητικού σε νομικά πρόσωπα

Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2010 έως και 2013 χορηγείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ, στον οποίο υποβάλλεται σχετική αίτηση, ενώ το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ έτους 2014 και επομένων ετών χορηγείται ηλεκτρονικά.

Σε φυσικά πρόσωπα

1. Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ εκδίδεται ηλεκτρονικά σε φυσικό πρόσωπο, ενεργό χρήστη των υπηρεσιών του Taxisnet. Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εκδίδεται για κάθε ακίνητο χωριστά.

2. Το πιστοποιητικό χορηγείται χειρόγραφα από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ, στον οποίο υποβάλλεται σχετική αίτηση εφόσον βέβαια δεν μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά. Σημειώνεται ότι δεν χορηγείται το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για δικαιώματα επί αγροτεμαχίων φυσικών προσώπων για τα έτη 2010 έως και 2013. Στις περιπτώσεις αυτές δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

Ειδικές περιπτώσεις

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ και ο φορολογούμενος έχει ανεξόφλητες οφειλές από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ, οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής, υποβάλλει αίτηση στην εφορία και το πιστοποιητικό χορηγείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ. Προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό αυτό ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

α) Αφού διαπιστωθεί από το τμήμα συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογουμένους της ΔΟΥ ότι το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου περιλαμβάνεται με τα ίδια στοιχεία στη δήλωση ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ για όσα έτη αιτείται το πιστοποιητικό, υπολογίζεται ο επιμεριστικά αναλογών φόρος ακίνητης περιουσίας ανά έτος, Επίσης, αναγράφεται το σύνολο των αναλογούντων ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ, που αφορούν ακίνητα για τα οποία ο φορολογούμενος έχει ήδη λάβει πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του ιδίου έτους, καθώς και το σύνολο του φόρου που πρέπει να καταβληθεί, προκειμένου να χορηγηθεί το οικείο πιστοποιητικό.

β) Το τμήμα εσόδων της ΔΟΥ αναγράφει το υπόλοιπο του φόρου,που πρέπει να καταβληθεί, τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα επ’ αυτού, το συνολικό ποσό και τα στοιχεία του χρέους προς καταβολή.

(Πηγή: Καθημερινή)

SHARE:

24Media Network