Η τελική ρύθμιση για αποδείξεις

Η τελική ρύθμιση για αποδείξεις

Η τελική εγκύκλιος που ρυθμίζει πως θα χειριστούν οι φορολογούμενοι τις αποδείξεις που συγκέντρωσαν και πως θα τις εξετάσουν οι εφορίες, απεστάλη τελικά από το υπουργείο Οικονομικών. Πως πρέπει να τις συγκεντρώσουν και να τις ταξινομήσουν για αποστολή οι φορολογούμενοι, ποιες ισχύουν και ποιες όχι, οι εκπτώσεις φόρων με παραδείγματα

Το τελικό σχέδιο με τις αποδείξεις αποκάλυψε το υπουργείο Οικονομικών το απόγευμα της Τετάρτης, με σχετική εγκύκλιο που απέστειλε σε όλες τις εφορίες, προκειμένου να διευκρινιστεί η διαδικασία με την οποία ο κάθε πολίτης θα μπορεί να δηλώνει το συνολικό ποσό από αγορές και υπηρεσίες που συγκέντρωσε από την αρχή του έτους και προκειμένου να υπάρξει η αναγνώριση του αφορολόγητου ορίου των 12.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν ,οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τις αποδείξεις δαπανών σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα ή σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός του ΔΟΥ στον οποίο θα αναγράφονται:

*Το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ

*Ο αριθμός των αποδείξεων

*Το συνολικό ποσό, μετά από μία πρόσθεση ουκ ολίγων αποδείξεων

Συμπερασματικά, ο κάθε φορολογούμενος πρέπει να μετρήσει πόσες αποδείξεις μάζεψε στη διάρκεια του έτους, να αθροίσει το συνολικό ποσό των δαπανών και να τις στείλει στην εφορία με κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο ΑΦΜ του υπόχρεου, ο αριθμός των αποδείξεων και το τελικό ποσό αυτών. Με τη σειρά της η εφορία θα πραγματοποιήσει δειγματοληπτικό έλεγχο σε κάθε φάκελο, παίρνοντας δέκα αποδείξεις και διασταυρώνοντας τα στοιχεία του ιδιοκτήτη καταστήματος από το οποίο έχει κοπεί η απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή προϊόντων.

Για την αναγνώριση των αποδείξεων από τη Φορολογική Αρχή απαιτείται να διακρίνεται

*Η επωνυμία της εκδότριας επιχείρησης

*Ο ΑΦΜ αυτής

* Η ημερομηνία έκδοσης

*Το τελικό ποσό

Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι σε περίπτωση που η απόδειξη δεν είναι τυπωμένη με έντονα στοιχεία, ο φορολογούμενος πρέπει να επαναλάβει τα προαναφερθέντα στοιχεία (επωνυμία της επιχείρησης, ΑΦΜ, ημερομηνία και ποσά), ούτως ώστε να καθίσταται στη συνέχεια εφικτός ο έλεγχός τους από τη Φορολογούσα Αρχή.

Το αφορολόγητο

Στην εγκύκλιο ξεκαθαρίστηκε ότι:

*Το αφορολόγητο είναι 12.000 ευρώ για όλους τους φορολογούμενους, αλλά η χορήγησή του συνδέεται άμεσα με τις δαπάνες που πραγματοποιεί ο φορολογούμενος

*Στις αποδείξεις που μετράνε για το αφορολόγητο αναγνωρίζονται μόνο δαπάνες εντός Ελλάδας για την αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών

*Μετράνε και τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις, όπως αποδείξεις των Ε.Λ.Τ.Α., εταιριών Courier, πινακίδια χρηματιστηριακών εταιριών για την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο κτλ.

*Αναγνωρίζεται η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν εμπίπτει στις αντικειμενικές δαπάνες του άρθρου 17 του ΚΦΕ (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά). Όταν στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης επισυνάπτονται από τον φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.

Τι δεν μετράει

*Οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις

*Το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (πχ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, κλπ) και η δαπάνη εισόδου σε ΚΑΖΙΝΟ

*Δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κλπ. οχημάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κλπ.

*Δαπάνες οι οποίες αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου, δηλαδή οι δαπάνες για ασφάλιση ζωής ή θανάτου, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταμεία ασφάλισης του φορολογούμενου, οι τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης

*Οι δαπάνες της παρ. 3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, ποσοστό των οποίων μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα, δηλαδή τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης, οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας, για παράδοση κατ’ οίκον μαθημάτων ή για φροντιστήρια, για τόκους στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, για δικηγόρους λόγω παροχής νομικών υπηρεσιών κλπ, όπως και δαπάνες, ποσοστό των οποίων εκπίπτει από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων, δηλαδή για ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβή δικηγόρων για δίκες μισθωτικών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους.

Ποιοι δεν χρειάζεται να μαζέψουν αποδείξεις

*Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή

*Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας

*Οι φυλακισμένοι

*Οι κάτοικοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματός τους

Οι υπόλοιποι κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα δεν προσκομίζουν αποδείξεις δαπανών, δεδομένου ότι δεν δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας

Πώς κάνουμε τους υπολογισμούς

*Για την κάλυψη του αφορολογήτου απαιτούνται αποδείξεις ίσες με το 10% του ατομικού εισοδήματος, αν αυτό είναι μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000)

*Για πάνω από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ απαιτούνται αποδείξεις ίσες με τριάντα τοις εκατό (30%) του εισοδήματος

*Όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες και μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ατομικά ή τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για οικογένεια, ο φορολογούμενος δικαιούται και μείωση φόρου ίση με το δέκα τοις εκατό (10%) της διαφοράς μεταξύ των δηλούμενων και των απαιτούμενων δαπανών. Όταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με ποσοστό φόρου ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού των δαπανών που υπολείπεται.

*Για ατομικό εισόδημα άνω των σαράντα οχτώ χιλιάδων (48.000) ευρώ, οι απαιτούμενες δαπάνες είναι δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000) και οι δηλούμενες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000) ατομικά ή τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000) για οικογένεια.

*Το ποσό των δαπανών μερίζεται μεταξύ των συζύγων, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους που δηλώνεται με την αρχική δήλωσή τους και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Επιπλέον προβλέπεται και μεταφορά ποσού δαπανών από τον έναν σύζυγο στον άλλον, εφόσον έχει καλύψει το αφορολόγητο ποσό του

*Για ατομικό εισόδημα μέχρι έξι χιλιάδες ευρώ (6.000) δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών

Παραδείγματα

Α

Ετήσιο δηλούμενο εισόδημα

Υπόχρεου: 25.500 ευρώ

Συζύγου: 6.000

Οικογενειακό: 31.500

Δηλούμενο ποσό αποδείξεων 5.250 ευρώ

Απαιτούμενο ποσό αποδείξεων:

Υπόχρεου: (12.000Χ10%)+(13.500Χ30%)=1.200+4050=5.250 ευρώ

Συζύγου: Δεν απαιτούνται λόγω ποσού εισοδήματος

Στο παράδειγμα αυτό η σύζυγος, λόγω ποσού εισοδήματος, δεν έχει υποχρέωση να προσκομίσει αποδείξεις και οι προσκομιζόμενες αποδείξεις των 5.250 ευρώ χρησιμοποιούνται όλες από τον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται το αφορολόγητο ποσό των 12.000 ευρώ.

Αφορολόγητο ποσό φορολογουμένου: (12.000) ευρώ

SHARE: