Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει και ενισχύει τις επιχειρήσεις με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα "Εγγύηση για το μέλλον"

Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει και ενισχύει τις επιχειρήσεις με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα "Εγγύηση για το μέλλον"

Αναγνωρίζοντας τις έκτακτες ανάγκες και τις οικονομικές δυσκολίες που έχει προκαλέσει η κρίση του Covid-19, η Εθνική Τράπεζα στηρίζει συστηματικά και έμπρακτα τις επιχειρήσεις και την ανάκαμψή τους, την ανάκαμψη, δηλαδή, της Ελληνικής οικονομίας.

Μέσα από το πρόγραμμα ‘Εγγύηση για το μέλλον’, η Τράπεζα προσφέρει σειρά χρηματοδοτικών λύσεων σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, οι οποίες υφίστανται τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Σήμερα, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος ‘Εγγύηση για το μέλλον’, και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19», η Εθνική Τράπεζα παρέχει:

  • Έγκριση δανείου εντός 48 ωρών
  • Άμεση χρηματοδότηση με προνομιακό επιτόκιο
  • Εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, σε ποσοστό 80% επί του ποσού της χρηματοδότησης, συνολικής διάρκειας ενός έως πέντε ετών, και
  • Χρηματοδότηση ποσού το οποίο δύναται να φθάσει ή και να υπερβεί - κατόπιν αξιολόγησης τεκμηριωμένου σχεδίου αναγκών - το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων για το έτος 2019 ή ποσού έως το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων για το έτος 2019.
Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει και ενισχύει τις επιχειρήσεις με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Τα παραπάνω αφορούν αποκλειστικά σε χορήγηση δανείων για κεφάλαια κίνησης, έτσι ώστε να υποστηριχθούν οι αυξημένες ανάγκες των επιχειρήσεων που θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και κωδικού δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εξωχώριες επιχειρήσεις, εταιρείες συμμετοχών σε άλλες (holding companies), επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημόσιων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους.

Με το πρόγραμμα "Εγγύηση για το μέλλον", η Εθνική Τράπεζα δεσμεύεται να συνεχίσει να προσφέρει χρηματοδοτικές λύσεις σε επιχειρήσεις, αποδεικνύοντας σταθερά πως βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της, αναγνωρίζει τις ανάγκες τους και ανταποκρίνεται άμεσα σε αυτές.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο www.nbg.gr και, συγκεκριμένα, εδώ ή να απευθυνθούν στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες και Ανάπτυξη
SHARE: