Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης: Πώς και πότε θα γίνεται η πληρωμή

Greek VAT increases from 23% to 24% on all products and services. Snapshots from Athens, on June 1, 2016 /      23%  24%       .    , 1 , 2016
Greek VAT increases from 23% to 24% on all products and services. Snapshots from Athens, on June 1, 2016 / 23% 24% . , 1 , 2016 SOOC

Τι προβλέπει η απόφαση για την παροχή της εισοδηματικής ενίσχυσης. Η διαδικασία μεταφοράς των χρημάτων και οι ηλεκτρονικές πληρωμές

Σύμφωνα με την πρόσκληση του προγράμματος για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης (ΚΕΑ) τα χρήματα στους δικαιούχους στην πρώτη πιλοτική φάση θα δίνονται τις τελευταίες 5 μέρες κάθε μήνα με αρχή τον Αύγουστο. Όσοι δικαιούνται ποσά άνω των 100 ευρω θα δικαιούνται 50% του ποσού σε μετρητά μέσω τραπεζικού λογαριασμού και το υπόλοιπο 50% σε προπληρωμένη κάρτα.

Πληρωμή

Η διαδικασία Πληρωμής περιλαμβάνει την παροχή της εισοδηματικής ενίσχυσης, καθώς και τη διαδικασία καθορισμού της συχνότητας και του μηχανισμού για τη μεταφορά των χρημάτων. Στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΕΑ, οι πληρωμές θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

Χρόνος Πληρωμής

Το ποσό των εισοδηματικών ενισχύσεων καταβάλλεται κάθε μήνα με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, εντός των τελευταίων πέντε (5) ημερολογιακών ημερών κάθε μήνα.

Τρόπος Πληρωμής

Εάν το συνολικό ποσό της ενίσχυσης είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 100 ευρώ, το 50% του συνολικού ποσού θα δαπανάται αποκλειστικά με τη χρήση προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών πληρωμών, και το υπόλοιπο 50% μπορεί να αναληφθεί σε μετρητά μέσω χρεωστικής κάρτας από τα ΑΤΜ των τραπεζών. Η χρήση αυτών των καρτών θα γίνεται χωρίς κόστος συναλλαγής για τους δικαιούχους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει χρεωστική κάρτα πριν από την ένταξη στο πρόγραμμα ΚΕΑ, τότε είναι υποχρεωμένος να εκδώσει χρεωστική κάρτα. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του προγράμματος ΚΕΑ, οι δικαιούχοι δεν θα χρεώνονται με έξοδα για τις συναλλαγές αυτών των καρτών, εκτός από τις περιπτώσεις που θα κάνουν ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ Τράπεζας που είναι άλλη από αυτή στην οποία ο δικαιούχος τηρεί το λογαριασμό.

Το δικαίωμα στην εισοδηματική ενίσχυση υπολογίζεται από την πρώτη (1η) ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έγκρισής της. Αν η αίτηση εγκριθεί σε ημερομηνία μετά την πρώτη ημέρα του μηνός που ακολουθεί εκείνον στον οποίο η αίτηση υποβλήθηκε, το ποσό θα καταβληθεί στον δικαιούχο αναδρομικά. Το ελάχιστο ποσό της ενίσχυσης είναι 10 ευρώ το μήνα. Τέλος, η εισοδηματική ενίσχυση θα καταβάλλεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Διαδικασία Πληρωμής

• Η ΗΔΙΚΑ συντάσσει: - Λεπτομερή κατάλογο των δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή με τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, και το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης το οποίο δικαιούται ο δικαιούχος. - Αυτός ο ηλεκτρονικός κατάλογος μπορεί να τύχει επεξεργασίας από την εταιρεία «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.), στην οποία και προωθείται. - Συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει το συνολικό ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης, ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.

• Η ΓΔΟΥ αποστέλλει τη συγκεντρωτική κατάσταση στην 24η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω των οποίων διενεργούνται οι πληρωμές των δικαιούχων.

• Η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει τον κατάλογο των δικαιούχων, οι λογαριασμοί των οποίων πιστώθηκαν, στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης και στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Αναστολή πληρωμής

Η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» αναστέλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Εάν οι ανήλικοι της ωφελούμενης μονάδας δεν φοιτούν τακτικά σε σχολείο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας) ή διακόψουν τη φοίτηση στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή της εισοδηματικής ενίσχυσης αποκαθίσταται την 1η του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο αποκαταστάθηκε η φοίτηση.

• Εάν οι ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση δεν εγγραφούν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου τους. Στις περιπτώσεις αυτές, η εισοδηματική ενίσχυση αποκαθίσταται τον επόμενο μήνα εκείνου της εγγραφής των εν λόγω ενηλίκων σε αυτό το σχολείο. Ο δικαιούχος ειδοποιείται για τη διακοπή της καταβολής του ΚΕΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτηση. Η παραπάνω ειδοποίηση φέρει την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, αποτελεί διοικητική πράξη και αποστέλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για να αναζητηθούν τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Διακοπή πληρωμής - Αχρεωστήτως Καταβληθέντα

Η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του προγράμματος διακόπτεται:

• Εάν περιέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έγγραφα στοιχεία από τα οποία προκύπτουν ότι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Αυτά διαβιβάζονται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, η οποία τα εξετάζει. Εφόσον διαπιστωθεί ότι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται πράξη διακοπής της καταβολής. Σε αυτή την περίπτωση, η ωφελούμενη μονάδα δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το Πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους, από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.

• Εάν διαπιστωθεί, μέσω των μηνιαίων διασταυρώσεων ή της διεξαγωγής κοινωνικής έρευνας, αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα δηλώθηκαν στην αίτηση και στην τρέχουσα κατάσταση του νοικοκυριού ή εάν η επόμενη δήλωση Ε1 δεν αντανακλά τα στοιχεία που δηλώθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η ωφελούμενη μονάδα δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το Πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους, από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα. • Δικαιούχοι που δύνανται να εργαστούν, αδικαιολόγητα, δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που περιγράφονται. Σε αυτή την περίπτωση η ωφελούμενη μονάδα έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης μετά την πάροδο ενός έτους.

• Την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον του θανάτου του δικαιούχου. Σε περίπτωση που άλλο μέλος του νοικοκυριού δύναται να καταστεί δικαιούχος, δηλώνει τη μεταβολή της σύνθεσης του νοικοκυριού στο αρμόδιο όργανο του Δήμου διαμονής του.

• Την 1η ημέρα του επόμενου μήνα εκείνου που ο δικαιούχος μετακόμισε στο εξωτερικό Δεν διακόπτεται η καταβολή του ΚΕΑ, εάν η απουσία του δικαιούχου οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια του εξωτερικού, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής. Η σχετική πράξη διακοπής, η οποία περιλαμβάνει τους λόγους διακοπής της καταβολής του ΚΕΑ, αποστέλλεται στο δικαιούχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων. Η ως άνω πράξη διακοπής φέρει την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας και αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση
Δείτε πως θα κάνετε αίτηση

Πηγή: dikaiologitika.gr

Φωτογραφία: sooc.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Δικαιολογητικά
SHARE:

24Media Network